عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

مرتبه علمی: استاد

وبگاه شخصی:javan-j.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

 javan 1

 

سیدحسین حسینی

مرتبه علمی: دانشیار- مدیر گروه

وبگاه شخصی: shosseini.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

hoseini

 

علیمراد حیدری

مرتبه علمی: دانشیار

وبگاه شخصی: a.m.heydari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

a.m.heydari

 

غلامرضا خواجی

مرتبه علمی: استادیار-گرایش حقوق بین الملل

وبگاه شخصی:khaji.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

 

khaji 1

 

سید مهدی سیدزاده ثانی

مرتبه علمی: استادیار

وبگاه شخصی:seidzadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

seidzadeh 1 

 

اعظم امینی

مرتبه علمی: استادیار-گرایش حقوق بین الملل

وبگاه شخصی:amini.az.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

 

khanoom amini 1


 

سیدمحمدجواد ساداتی

مرتبه علمی: استادیار

وبگاه شخصی:mj.sadati.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

 sadati 1

 

 جعفر شفیعی سردشت

مرتبه علمی: استادیار-گرایش حقوق عمومی

وبگاه شخصی:jshafiee.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

 

 shafee 1

 

 حمید رضا دانش ناری

مرتبه علمی: استادیار

وبگاه شخصی: daneshnari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

 

 3

 

حسام قبانچی

مرتبه علمی: مربی

وبگاه شخصی:ghapanchi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:

ghapanji 1 

 

 

 

 

 

 

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی