ابراهیم برسلانی

سمت: کارشناس مسئول امور عمومی

تحصيلات : کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: 

تلفن38806345

برسلانی

محمدجواد رفسنجانی مقدم

سمت: کارشناس امور عمومی

تحصيلات : کارشناسی

تلفن38806377

برسلانی

مژده زمانی

سمت: کارشناس توسعه منابع و دبیرخانه

تحصيلات :کارشناسی

پست الکترونیک: 

تلفن38806324

soleimani

محمد خانی

سمت : پشتیبانی

niazi

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی