الهام سادات سلیمانی

سمت: کارشناس مسئول امور آموزشی و آموزش عالی آزاد

تحصيلات :دکتری

پست الکترونیک: 

تلفن38806315

soleimani

فهیمه عابدی

سمت: کارشناس خدمات آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: 

تلفن: 38806366

111

فهیمه خلقی

سمت: کارشناس خدمات آموزشی حقوق خصوصی

تحصیلات:کارشناسی

پست الکترونیک:

تلفن:38806317

kholghi

ملیحه نیازی ممرآبادی

سمت : کارشناس خدمات آموزشی علوم سیاسی

تحصیلات:کارشناسی

پست الکترونیک:

تلفن:38806318

niazi

محمد کدخدای

سمت: کارشناس خدمات آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: 

تلفن:38806364

kadkhoda

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی