نرجس سادات فقیهی

سمت: مسئول فرهنگي، اجتماعي و دانشجويي

تحصيلات :کارشناسی ارشد

پست الکترونیک: 

تلفن38806375

faghihi 

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی