عنوان:

                                                                  بررسي تطبيقي جرايم جنسي عليه كودكان در نظام حقوقي ايران و افغانستان با نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك                                                   

ارائه کننده: مهلا حجازی

استاد راهنما:

جناب آقاي حسام قبانچي

اساتید مشاور:

جناب آقاي دكتر حميدرضا دانش ناري

اساتید داور:

جناب آقاي دكتر سيد محمد جواد ساداتي

جناب آقاي دكتر عبدالرضا جوان جعفري


زمان: ساعت 12 روز یک شنبه  1402/11/29

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی