جلسه دفاع از پايان نامه دفاع آقاي عبدالاحد احمدي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

عنوان:

شيوه هاي جبران خسارت بدني در حقوق ايران و افغانستان

ارائه کننده: عبدالاحد احمدي

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر علي ساعت چي

اساتید مشاور:

جناب آقاي دكتر سيدمحمدمهدي قبولي درافشان

اساتید داور:

سركار خانم دكتر اعظم انصاري

جناب آقاي دكتر رضا معبودي نيشابوري


زمان: ساعت 10 روز  دوشنبه  1402/11/30

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی