جلسه دفاع از پايان نامه دفاع خانم مونس محمدي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

عنوان:

اسباب و آثار انحلال عقد حواله در حقوق ايران و افغانستان

ارائه کننده: مونس محمدي

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر عباسعلي سلطاني

اساتید مشاور:

جناب آقاي دكتر محمد عابدي

اساتید داور:

جناب آقاي دكتر سيدمحمدمهدي قبولي درافشان

سركار خانم دكتر اعظم انصاري


زمان: ساعت 15/30 روز  دوشنبه  1402/11/30

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی