به اطلاع مي رساند آزمون جامع دوره دكتري حقوق خصوصي براي دانشجويان ايراني و بين الملل به صورت حضوري در محل دانشكده حقوق و علوم سياسي  به شرح ذيل برگزار مي گردد:

آزمون كتبي در تاريخ  دوشنبه  1403/03/07

 ساعت 8 صبح

آزمون شفاهي در تاريخ  سه شنبه1403/03/08

 ساعت 8 صبح

دریافت فایل

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی