با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و اثرات مفید درخت و درختکاری، و به مناسبت فرارسیدن فصل بهار ،کاشت7 قطعه  نهال ،در فضای سبز دانشکده حقوق و علوم سیاسی توسط ریاست و معاون محترم دانشکده و تعدادی ازاساتید محترم و دانشجویان عزیز صورت گرفت.

 

098

 

Untitledیسصس

Untitled678

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی