عنوان:

        تأثير انديشه هاي نخبگاني بر تحولات مجازات هاي بدني از انقلاب مشروطه تا عصر حاضر       

       ارائه کننده: مجيد صارمي شهرستاني

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر سيد محمد جواد ساداتي

اساتید مشاور:

جناب آقاي دكتر عبدالرضا جوان جعفري

اساتید داور:

جناب آقاي دكتر سيد حسين حسيني

جناب آقاي دكتر حميدرضا دانش ناري


زمان: ساعت 12 روزدوشنبه  1403/02/24

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی