عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفریعبدالله خدابخشی شلمزاریفکرسازان۱۳۸۴
اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)سعید محسنیدانشگاه امام صادق(ع)۱۳۹۰
نظریه عمومی بطلان در قراردادهاسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنیانتشارات جنگل۱۳۹۱
جبران خسارت کارگران درنظام مسؤولیت مدنیعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۲
تحلیل فقهی - حقوقی قانون امور حسبی و تاثیر آن در رویه قضایی: قواعد عمومی و مسایل حجر (به همراه چند معبدالله خدابخشی شلمزاریخرسندی۱۳۹۲
حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنیعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۳
حقوق دعاوی، تحلیل فقهی-حقوقیعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۳
مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضاییعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۳
حقوق دعاوی- قواعد عمومی دعاویعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۳
حقوق دعاوی- تحلیل های منتخبعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۳
حقوق ادبی و هنری (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و مصر)سعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۱۳۹۴
حقوق دعاوی- تحلیل حقوقی روایاتعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۵
اجل در تعهدات و قراردادها(مطالعه تطبیقی)محمد عابدیشرکت سهامی انتشار۱۳۹۵
حقوق؛ جانمایه بقای اجتماع(مقاله قلمرو ضمان درک بایع از حیث رد ثمن وجه نقد و خسارات و شعر مقام عراقی)محمد عابدیسمت۱۳۹۵
مسوولیت مدنی محافظ و سرپرست صغیر و مجنون(مطالعه تطبیقی)محمد عابدینشر دستور۱۳۹۵
مامن قافله دل و دانش(مقاله گسترش قلمرو تعهد به نگهداری از اشخاص تحت مراقبت)محمد عابدیشرکت سهامی انتشار۱۳۹۵
مختصر حقوق مدنی(مشتمل بر نکات آزمونهای وکالت، قضاوت و کارشناسی ارشد)محمد عابدیانتشارات مجد۱۳۹۶
حقوق بیمه و مسئولیت مدنیعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۶
قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای خدمات محورعلی ساعت چیانتشارات مجد۱۳۹۷
حقوق دعاوی- بایسته های حقوق داوری تطبیقیعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۷
مفاهیم بنیادین و کاربردی در تدوین قراردادهاعلی ساعت چیانتشارات معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا۱۳۹۷
حقوق دعاوی، جلد 7 - تحلیل ها و منتخب آرای قضاییعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۸
مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از استاد محمد جعفر جعفری لنگرودیمحمد عابدیکتابخانه گنج دانش۱۳۹۸
مسئولیت مدنی و نظام جبران خسارت در حوادث رانندگیمحمد عابدیشرکت سهامی انتشار۱۳۹۹
مبانی فقهی آیین دادرسی مدنیعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۹
حقوق دعاوی، جلد 8، تحلیل و نقد رویه قضایی (حقوقی، اجتماعی، فلسفی)عبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۹
حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضاییعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۹
حقوق دعاوی، جلد 7، تحلیل ها و منتخب آرای قضاییعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۳۹۹
حقوق دعاوی جلد پنجمعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۰
حقوق دعاوی جلد دومعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۰
حقوق دعاوی جلد سومعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۰
حقوق مالکیت فکری: قانون، قرارداد، قضاسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنیپژوهشگاه قوه قضاییه۱۴۰۰
حقوق دعاوی جلد چهارمعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۰
جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنیعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۰
فلسفه حقوق- جلد نخست: تحلیل عمومی، پیشاسقراطی ها تا پاسکالعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۱
فلسفه حقوق- جلد دوم: از اسپینوزا تا هینمنعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۱
حقوق دعاوی جلد اولعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۱
حقوق دعاوی جلد هشتمعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۱
حقوق دعاوی جلد هفتمعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۱
حقوق دعاوی جلد ششمعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۱
حقوق امور حسبیعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۲
حقوق داوری و دعاوی آن در رویه قضاییعبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی انتشار۱۴۰۲
حقوق دعاوی جلد 3عبدالله خدابخشی شلمزاریشرکت سهامی خاص۱۴۰۲

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی