عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
پروتکل الحاقی NPT رد یا قبول؟غلامرضا خواجیانتشارات ارسلان۱۳۸۶
سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادیسیدحسین حسینیانتشارات جاودانه۱۳۸۷
مفاهیم بنیادین حقوق کیفریسید مهدی سیدزاده دانشگاه علوم اسلامی رضوی۱۳۸۸
جنایات علیه بشریتسید مهدی سیدزاده دانشگاه علوم اسلامی رضوی۱۳۸۸
جرایم بدون بزه دیدهعلیمراد حیدریمیزان۱۳۸۹
کودک آزاری؛ از علت‌شناسی تا پاسخ‌دهیسید مهدی سیدزاده نشر خورسندی۱۳۸۹
فرهنگ حقوقی سه زبانه انگلیسی،فرانسه،فارسیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردیمهارت۱۳۹۰
حقوق کیفری بین‌المللی فرایند، نظریه‌ها و چشم‌اندازها‏سید مهدی سیدزاده نشر میزان۱۳۹۰
پروتکل الحاقی NPT رد یا قبول؟غلامرضا خواجیانتشارات ارسلان۱۳۹۱
جنگ ایران و عراق، قطعنامه ای شورای امنیت سازمان ملل متحدغلامرضا خواجیانتشارات ارسلان۱۳۹۱
رهنمودهای عملی پیشگیری از جرمسید مهدی سیدزاده خورسندی۱۳۹۱
دایره المعارف علوم جناییسیدحسین حسینینشر میزان۱۳۹۲
دایرة المعارف علوم جنایی ( مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی) کتاب دومسید مهدی سیدزاده میزان۱۳۹۲
کتاب راهنمای قانون مجازات اسلامی 92سید مهدی سیدزاده خرسندی۱۳۹۲
دایره المعارف علوم جناییعبدالرضا جوان جعفری بجنوردیمیزان۱۳۹۲
حقوق کیفری خویشاوندیعلیمراد حیدریمجد۱۳۹۳
دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم (جلد اول)سید مهدی سیدزاده نشر میزان و مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا۱۳۹۳
دانشنامه بزهدیده شناسی و پیشگیری از جرمعبدالرضا جوان جعفری بجنوردیمیزان۱۳۹۴
ماهیت فلسفی و جامعه شناسی کیفر تاملی در چیستی و کارکرد کیفرعبدالرضا جوان جعفری بجنوردیمیزان۱۳۹۴
حقوق جزای عمومی؛ بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرمعلیمراد حیدریسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)۱۳۹۴
حفاظت از زیرساختهای ملی در برابر حملات سایبریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردینیروی انتظامی۱۳۹۵
مسئولیت قراردادیمحمود مولویانتشارات کتیبه نوین۱۳۹۶
حقوق جزای اختصاصی؛ جرایم علیه اموال و مالکیتعلیمراد حیدریدانشگاه حضرت معصومه۱۳۹۶
دایره المعارف حقوق عمومیجعفر شفیعی سردشت۱۳۹۶
جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با استانداردهای چندگانه هسته ایغلامرضا خواجیسخن گستر۱۳۹۷
قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لوغلامرضا خواجیسخن گستر۱۳۹۷
نظریه های متعارض حقوق اساسی در باب دولت و فضیلتغلامرضا خواجیسخن گستر۱۳۹۷
دایره المعارف علوم جنایی؛ کتاب چهارم : علوم جنایی تجربیسید مهدی سیدزاده نشر میزان۱۳۹۸
جُستاری در حقوق ارتباطاتعلیمراد حیدریمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۳۹۸
دایره المعارف علوم جنایی؛ کتاب چهارم : علوم جنایی تجربیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتیمیزان۱۳۹۸
ایران در مواجهه با استانداردهای چندگانه هسته ایغلامرضا خواجیانتشارات مجد۱۳۹۸
مجازات و کنترل اجتماعی(تبارشناسی پیوند قدرت و واکنش های کیفری)سیدمحمدجواد ساداتیانتشارات میزان۱۳۹۸
جرم شناسی چیست؟سیدمحمدجواد ساداتیانتشارات میزان۱۳۹۸
جرم و مجازات در حقوق اسلام؛ نظریه و عمل از قرن شانزدهم تا قرن بیست و یکمسیدمحمدجواد ساداتی,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۱۳۹۹
دانشنامه سیاست گذاری حقوقیسیدمحمدجواد ساداتیمعاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معونت۱۳۹۹
دادگاه های حل مساله و نظام عدالت کیفریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردیامجد۱۴۰۰
سیاست کیفری مخدری ایران و افغانستانعلیمراد حیدریاَلحان۱۴۰۱
جرم شناسی انتقادی معاصرحمیدرضا دانش ناریدادگستر۱۴۰۲
جرم شناسی به سینما میرودعبدالرضا جوان جعفری بجنوردیشرکت سهامی انتشار۱۴۰۲
اصول هفت گانه حقوق کیفریسیدحسین حسینیبنیاد حقوقی میزان۱۴۰۲

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی