عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
کالبد شکافی انحطاط و زوال تز دیدگاه ابن خلدون و ماکیاولیسیدحسین اطهریانشربقعه۱۳۷۸
گردشگری در ایران؛عملکردها و چالش هاوحید سینائیمرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی۱۳۸۲
The Flourishing of Islamic Reformism in Iran: Political Islamic Groups in Iran-1941-61سیدمحمدعلی تقویRoutledgeCurzon۱۳۸۴
دولت مطلقه ،نظامیان و سیاست در ایران1357-1299وحید سینائیانتشارات کویر۱۳۸۴
گفتارهایی درباره انقلاب مشروطیت و هویت ملیمحسن خلیلیتمدن ایرانی۱۳۸۵
از منازعه تا همبستگی: بررسی روابط بین المللی خاورمیانه بر اساس مکتب انگلیسیسید احمد فاطمی نژاددانشگاه آزاد اسلامی۱۳۸۷
ناسیونالیسمسیدمحمدعلی تقوینشر مرکز۱۳۸۸
چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایلروح اله اسلامی شعبجرهسوره مهر۱۳۸۸
امام خمینی توسعه سیاسی و کوشش های مدرنمحسن خلیلیمؤسسه چاپ و نشر عروج۱۳۸۹
روش نگارش مقاله پژوهشی در علوم سیاسیمحسن خلیلینشر مرندیز مشهد۱۳۹۰
نظریه‌ی روابط بین‌الملل پیشینه و چشم‌اندازسید احمد فاطمی نژادقومس۱۳۹۰
چیستان قاجار: بازنمایی هویت در گزارش های تاریخیمحسن خلیلینشر مرندیز۱۳۹۰
اقتصاد سیاسی بین‌الملل : جهان‌بینیهای متعارضسید احمد فاطمی نژادسمت۱۳۹۰
مجلس و سیاست گذاری در ایرانوحید سینائیبنیاد حقوقی میزان۱۳۹۱
فرهنگ اصطلاحات فلسفه ی سیاسیسیدمحمدعلی تقوینشر مرکز۱۳۹۱
فرصت ها و چالش های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانهمحسن خلیلیدانشگاه امام صادق و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات۱۳۹۲
جهان نامتوازن: روابط بین الملل و چالش استیلاجویی امریکاسید احمد فاطمی نژاداداره نشر وزارت امور خارجه۱۳۹۲
شالوده شناسی علم سیاستسیدحسین اطهری,سید احمد فاطمی نژادسفیران اندیشه۱۳۹۲
مبانی آئین و اندیشه‌ی سیاسی در اسلامسیدمحمدعلی تقویسمت۱۳۹۲
در آینه ایرانیمهدی نجف زادهتیسا۱۳۹۲
اقتصاد سیاسی بین الملل: جهان بینی های متعارضسید احمد فاطمی نژادسمت۱۳۹۳
رهایی یا انقیاد ، فلسفه سیاسی تکنولوژی اطلاعات در قرن بیستم، سیاست و تکنولوژی اطلاعاتروح اله اسلامی شعبجرهانتشارات تیسا۱۳۹۳
نظریه روابط بین الملل: پیشینه و چشم اندازسید احمد فاطمی نژادقومس۱۳۹۳
هند و پاکستان: مدیریت منازعه در پرتو تسلیحات هسته ایسید احمد فاطمی نژاداداره نشر وزارت امور خارجه۱۳۹۴
ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب (جلد 1)روح اله اسلامی شعبجرهاداره نشر وزارت امور خارجه۱۳۹۴
هویت غربی: ماهیت و مؤلفه هاسید احمد فاطمی نژادپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی۱۳۹۴
اقتصاد سیاسی بین الملل: جهان بینی های متعارضسید احمد فاطمی نژادسمت۱۳۹۴
سیاست به مثابه تکنیک: مبانی روشی علم سیاستروح اله اسلامی شعبجرهانتشارات خرسندی (ناشر تخصصی کتابهای حقوق و علوم سی۱۳۹۴
حکومت مندی ایرانشهریروح اله اسلامی شعبجره۱۳۹۴
در آینه ایرانی؛ تصویر غرب و غربی‌ها در داستان ایرانیمهدی نجف زادهتیسا۱۳۹۴
اسلام سیاسی در عصر اطلاعات : از جنبش تا دیپلماسیروح اله اسلامی شعبجره۱۳۹۵
اندیشه سیاسی در ایران باستانروح اله اسلامی شعبجرهسمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه۱۳۹۶
دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایرانوحید سینائی۱۳۹۶
استعمار، امپریالیسم و عقب ماندگیمرتضی منشادیمرندیز۱۳۹۶
فرهنگ اصطلاحات فلسفه ی اخلاقسیدمحمدعلی تقوینشر مرکز۱۳۹۶
ایران و امپریالیسم روسیه تزاری: نمونه آرمانی هرج و مرج ۱۹۱۴ - ۱۸۰۰روح اله اسلامی شعبجرهمرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، وزارت امور خارجه۱۳۹۶
نگاهی نهادگرا به سیاست خارجی ایرانمحسن خلیلینشر میزان۱۳۹۷
سیاست نامة سعدیروح اله اسلامی شعبجرهتیسا۱۳۹۷
رانت، فرهنگ سیاسی تبعی و اقتدارگرایی در ایران 1336-1357وحید سینائیبه نشر، انتشارات آستان قدس رضوی۱۳۹۷
بایسته های بازنگری در علوم سیاسیمحسن خلیلینشر مرندیز۱۳۹۷
جا به جایی دو انقلابمهدی نجف زادهتیسا۱۳۹۷
اندیشه سالار سپهر سیاستروح اله اسلامی شعبجرهخانه اندیشمندان علوم انسانی۱۳۹۸
شکوه و زوال سیاست در اندیشه ایرانشهریروح اله اسلامی شعبجره۱۳۹۸
استراتژی امنیت ملی چین؛ تداوم و تغییر در امنیتی سازی و امنیتی زداییفاطمه محروقشلفین۱۳۹۸
کارآمدی نظام سیاسیروح اله اسلامی شعبجرهپژوهشکده مطالعات راهبردی۱۳۹۹
تاریخ سیاست خارجی ایرانروح اله اسلامی شعبجرهنشر نی۱۳۹۹
خیزش چین در عصر گذار؛ پویایی های جهانی و منطقه ایفاطمه محروقدانشگاه تهران۱۳۹۹
اخلاق/هنجار و امر سیاسی: اندیشه و عمل کنت تامپسنسید احمد فاطمی نژادانتشارات دمان۱۳۹۹
هزارتوی قانون اساسیمحسن خلیلینشر میزان۱۴۰۰
برندینگ ملت و تصویر سازی ملی در دورهٔ معاصر ایرانآرش بیداله خانینشر میزان۱۴۰۰
مدل چین; شایسته سالاری سیاسی و محدودیت های دموکراسیآرش بیداله خانیانتشارات علم۱۴۰۰
افغانستان؛ پیشاملتِ نادولتمحسن خلیلیبدخشان۱۴۰۱
سیاست در عصر دیجیتالروح اله اسلامی شعبجره۱۴۰۱
به نام کرونا به کام سیاستمحسن خلیلیچاپخش۱۴۰۱
اقتصاد سیاسی بین الملل: جهان بینی های متعارضسید احمد فاطمی نژادسمت۱۴۰۲
اندیشه سیاسی در ایران باستانروح اله اسلامی شعبجرهانتشارات سمت (شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسان۱۴۰۲
سیاست در عصر دیجیتال؛ انقلاب چهارم صنعتی و تحول سیاستروح اله اسلامی شعبجره۱۴۰۲
The 7 th International Conference for Women in Science Without Bordersروح اله اسلامی شعبجرهFaculty of Science Universiti Putra Malaysia۱۴۰۳

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی