نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
الکنانی معصومهخدابخشی شلمزاری عبداللهدکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۶
خاکشورقره سو مرتضیعابدی محمدکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۳۹۶
شعبانی سیلاخوری حسینخدابخشی شلمزاری عبداللهدکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۶
فولادین علی اکبرقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۶
کریمی محمدقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۶
الشروعی حسام حمید کرمعابدی محمددکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۷
العبیدی غزوان صالح محمدقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۷
بلوکی علیعابدی محمدکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۷
حسن ابادی ابراهیمعابدی محمدکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۷
حیدری طاهرهمعبودی نیشابوری رضادکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۷
رحمانی زو علیمعبودی نیشابوری رضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۳۹۷
روخ چکاو نگارانصاری اعظمدکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۷
عربشاهی کریز محمودمحسنی سعیددکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۷
غفاری رویاعابدی محمددکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۷
محقی مرتضیعابدی محمددکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۷
ملاک محمدمهدیمحسنی سعیددکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۷
ابراهیمی وحیدخدابخشی شلمزاری عبداللهکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۳۹۸
تشدیدی مسلممعبودی نیشابوری رضادکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۸
حسین حسام محمدعابدی محمددکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۸
خالقی عبدالواحدمحسنی سعیدکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۸
رحیمی مومن مرتضیعابدی محمددکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۸
قادری فریحهسلطانی عباسعلیکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۸
مرادی مهدیقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۸
مصلی پورزرندی کاظممحسنی سعیددکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۸
مظلومی علیمحسنی سعیددکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۸
مودودی مریمانصاری اعظمکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۸
موسوی سیدمرتضیساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۳۹۸
موسوی نسب سیده لیلاعابدی محمدکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۳۹۸
واحدی داد محمدسلطانی عباسعلیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۸
یوسفی سیده فرزانهمحسنی سعیددکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۸
ابورغیف الموسوی محمد حامد فالحساعت چی علی دکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
احمدی عبدالاحدساعت چی علی کارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
احمدی علی محمدمحسنی سعیددکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
ال عمر زمن علی نعمهساعت چی علی دکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
ایلاتی فیض ابادی ابوالفضلعابدی محمدکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۳۹۹
ایوبی شفیع احمدقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
رحمان نوار محمدسلطانی عباسعلیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
رضایی غلامرضاساعت چی علی دکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
زمردی فرد فائزهقبولی درافشان سیدمحمدمهدیکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
شیرزاد محمد جاویدقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
علوی نهاد عطیهساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۳۹۹
محمودی احمدخدابخشی شلمزاری عبداللهدکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۳۹۹
وحدتی امیرحسینخدابخشی شلمزاری عبداللهکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۳۹۹
اشجع فاطمهعابدی محمدکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۰
اکرمی فاطمهمحسنی سعیدکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۰
جعفری سعیدساعت چی علی کارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۰
جوادی سجادساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۰
حاجی سیدجوادی مهرانهمحسنی سعیدکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۰
حسینی سیدرضامحسنی سعیدکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۰
رحیمی کوهستان هادیمحسنی سعیدکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۰
سیدی سیده فائزهمعبودی نیشابوری رضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۰
صحرانورد جلالخدابخشی شلمزاری عبداللهکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۰
طوفانی اصل سیمامعبودی نیشابوری رضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۴۰۰
عبداله زاده ثانی شیوامعبودی نیشابوری رضادکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۰
مشکی مهردادقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۴۰۰
پرهمت علیساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۰
پری دخت صباقبولی درافشان سیدمحمدمهدیکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۰
احمدی سیدجوادمعبودی نیشابوری رضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۱
اعتمادی مرضیهقبولی درافشان سیدمحمدمهدیکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۱
امانی اسماعیلساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۱
باغشنی مهدیانصاری اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۱
تیموری مقدم فائزهقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۴۰۱
جوانمردسیستانی محسنساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۱
دباغی محمدامینقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۱
صحاف حسینی سیده النامعبودی نیشابوری رضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۱
صلاح جور جلالساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۱
محمودزاده سیستانی سیده ساجدهخدابخشی شلمزاری عبداللهکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۱
مهدی زاده گلستان مهساعابدی محمدکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۱
نادی محمدتقیعابدی محمددکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۴۰۱
ناظری بهنازانصاری اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۱
برکچیان سید محمد ایمانانصاری اعظمکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۲
حسن سماح حسینسلطانی عباسعلیکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۲
حسینی مقدم مهدیقبولی درافشان سیدمحمدمهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۲
خاوری حلیمهساعت چی علی دکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۲
خطیبی زهراساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۲
دامن کشان تیناقبولی درافشان سیدمحمدمهدیکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۲
شهیدی اسلامی مائدهعابدی محمدکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق خصوصی۱۴۰۲
عارفی نیا رضاعابدی محمددکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۴۰۲
غلامی نژاد مبینعابدی محمدکارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۲
محمدزاده حامدساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۲
ناروقه حجتخدابخشی شلمزاری عبداللهدکتری (Ph.D)روزانهحقوق خصوصی۱۴۰۲
یعقوبی افسانهساعت چی علی کارشناسی ارشدروزانهحقوق خصوصی۱۴۰۲

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی