نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
ابراهیمی رستاقی محدثهسیدزاده سید مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۲
اکبری محمدساداتی سیدمحمدجواددکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۵
خبازی خادر سیده طاهرهجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۵
عبداللهی احمدرفیعسیدزاده سید مهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۵
عبداللهی احمدسعیدحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۵
یوسفی حسنحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۵
العرداوی علیسیدزاده سید مهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۶
ربیعی احمدحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۶
ربیعی احمدحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۶
غلامی بیامه میثمساداتی سیدمحمدجواددکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۶
فهیمی فیض محمدساداتی سیدمحمدجواددکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۶
قائمی مهدیجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۶
قائمی مهدیجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۶
وفائی امیرحسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۶
وفائی امیرحسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۶
احمدی بلقیسحسینی سیدحسینجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
الحفاظی حسن ضاحی نعیمحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
الحفاظی حسن ضاحی نعیمحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
العواج مالک حسن عبدامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
الفتلاوی انعامجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
جهانگیری النازحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
صادقی گلمکانی محمدجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
طهان طرقی محمدسیدزاده سید مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
عتقی عبدالغنیجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
غنی مهردادحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
قانعی زارع حجتساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
قریشی عذراء کاطع حنونجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
هومان یلداسیدزاده سید مهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
پوپل محمودجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۷
احسانی حسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
الدراوشه مصطفی کریم عبیدحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
اورعی قدیری امینامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
بارز علی احمدجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
بارز علی احمدجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
بارز علی احمدجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
بهبودی حیات اللهجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
بهنام بسم اللهقبانچی حسامکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
تابش مجیب الرحمنحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
حاجی وند امینحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
حسینی جعفرجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
حسینی پناه زهره ساداتامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
دوستی محمدی پیمانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
سلیمان پورمقدم مرتضیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
سهرابی کیا مرتضیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
شکرگذارعباسی احمدرضاامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
صارمی شهرستانی مجیدساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
عبدالحمید اسیل ثائرحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
فرح شاد میناامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
قاسم پور اسماامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
محمدی صدیقهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
محنتی سجادامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
مشکی محمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
ملک نیا مصطفیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
نجاتی یزدی زاده محمدامینامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
نصیری هدیهحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
هادی نسب امیررضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
کریمیان محمدرضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
کشمیری سیده زهراامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
کشمیری سیده زهراامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
یوسفزی کاوسساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۸
آل عمران حسین سعید ترکیکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
ابراهیم قاسم محمد جاسمجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
احمدی سحرامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
اسحق پوررضائی علی اصغرامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
اسماعیل زاده سعیده ساداتامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
اعظمی طبس ساراامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
الجبوری علی محمد ناجیجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
السرحان مازن راضی حسونجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
السنجبی رسل علی حسینساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
الوحاح رعد عزیز ضیدانسیدزاده سید مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
بابازاده سیدعلیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
باغبان محمدمهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
براتی سیدعلیامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
برسلانی زهراسیدزاده سید مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
برنای تنها کوثرامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
بصیرت حبیب اللهکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
بهروز محدثه ساداتکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
بهشتی فاطمه ساداتامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
بیگلرزاده مهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
توانا محمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
توکلی معصومهکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
جبرائیل هاجرساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
جمالی مائدهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
جنگی خدیجهسیدزاده سید مهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
حاتم زاده ارشامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
حجری محمدزاده پدرامامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
حسن زاده فیروزابادی ابوالفضلامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
حسینی ابراهیم اباد سیدمحمدحسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
حصاری فاطمهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
حقیار نورالدینحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
حمدی فاطمهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
حکیم غزالهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
حکیم زاده سید احسانجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
خراشادی محمدحسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
خیرخواه پویاامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
داورزنی صادقامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
ذبحاوی زینب احمد محمدجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
راضی احمد سلیمحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
رجبی نویدامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
رزمی ماهانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
رضائی سنته ابوالفضلامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
زارعی جلال ابادی علیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
سعود رباب حسنسیدزاده سید مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
سلطانیان احمدرضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
شاه میرزائی نگینکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
شرفی جم محمدصالحامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
شریفی مقدم مود فاطمه زهراامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
شیرازی زاده جوادامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
صبوری سامانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
صفار زینبامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
طرحی مهتابامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
ظفری مریمامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
عدالتخواه پریاامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
عدلی سجادامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
غلامی غزلامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
غلامی محدثهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
فاضلی فاطمهجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
فیروزی نرگسامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
قواسی هدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
محمدی فاطمهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
محمدی هادیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
مختاری ابوالفضلامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
مروی مرساامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
مصباح موسوی سیدمهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
مصباح موسوی سیدمهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
مقدس اقدس مینوامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
ملائی سهیلامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
ملکور ایمانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
مهجورنجم ابادی رضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
مهدوی محمودامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
مومنی عنبران حسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
مومنی فرد امیررضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
نجارزرنوخی نیلوفرامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
نخعی فاطمهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
نظریان جامی محمدامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
نورایی نرگسامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
نوری محمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
هاشمی سیده زهرهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
وحیدیان امیرمهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
کارگذاری رضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
کتیبه فاطمهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
کمالی شکیب فاطمهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
کیوان نیماامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
یزدانی جوادساداتی سیدمحمدجواددکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
یعقوبی مهر امیرمحمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۳۹۹
احمدی مریم ساداتکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
اعلمی ابکوه پوران دختکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
الدرا محمد صبحیامینی اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
العلی باقر حسن ریسانحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
المحمودی علی صاحب عباسساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
المشیهدی محمد صفاء حسنقبانچی حسامکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
انصاریان علیرضاکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
اکبریان غزالهساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
بهنیا محمدقبانچی حسامکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
بینقی گلنازامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
تاجیک سید اللهموسوی فر سید حسینکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
تاجیک سید اللهموسوی فر سید حسینکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
تیموری نگینحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
تیکدری نژاد اناهیدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
جمالی سجادامینی اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
حامدمزرعه محمدحسینمطهری فریمانی ناصرکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
حامدمزرعه محمدحسینمطهری فریمانی ناصرکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
حجی ابادی مائدهکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
حسین خانزاده فیروزجاه مهدیکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
حسینی مرضیه ساداتامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
حمیدی زینبکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
حکاک ساراامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
حیدری منش بشراکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
خاتمی زهراالساداتکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
خلیلی مهدیجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
درودی مریمحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
راستگو مهدیسامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
رحمانی زاده پویاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
رضاپور مبیناکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
زروندی اتناکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
زوار نسرینسیدزاده سید مهدیکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
ساداتی سیده زهراکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
سلامت سعیدکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
سهی سجادامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
شادمهر سیدمحمدجوادامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
شریف زاده تبریزی محمدرضاکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
شریفی شهریارکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
شکراللهی ساراامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
شیبانی فر حامدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
صادقی محمدمهدیجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
صمدی میناکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
ضربی محمودابادی مرتضیامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
ضیائی نسب مرتضیحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
طالبی راد رسامامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
طالبی کهدوئی کوثرکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
طبرسی فاطمه حوراساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
عباسی مهتابامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
عرب عنانی شایانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
عسکری ارجاسی اینازامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
علی محمدی محمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
علی پور مهلاکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
غفوری محمدامینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
غفوریان نصرتی مائدهکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
غوری فریدحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
فاضلی محمدعرفانکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
فاطمی فاطمهکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
فرزانه پریساامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
فضائلی ساراکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
قادری نوشینسیدزاده سید مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
قبادی فرزامکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
قربانی فرد مریمخواجی غلامرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
قربانی کریم رفیعخواجی غلامرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
مامقانی نژاد مائدهکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
متوصلی محمودابادی رضاحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
محمودابادی اینازکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
مشتری سپیدهکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
مصلحی تبار ساراکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
مقصودلو ارغوانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
ملائکه سوم محمدحسینکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
مهدوی امیری سعیدکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
مهدی زاده گلستان زهراکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
موسوی سیدمجتبیجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
ناصری محمدحجتکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
نافع امیدساداتی سیدمحمدجوادحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
نامدار ارسلانکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
نخعی راد صادقامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
نخعی راد صادقامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
نخودچی محدثهامینی اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
نهبندانیان مهرانهکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
نوربخش سیدمهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
نورس امیرحسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
نوری صدیقهقبانچی حسامجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
پارسا عبدالملکدانش ناری حمیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
پاک روان پرنیانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
پرویزیان علیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
پیرایش ریحانه ساداتامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
پیوندی یزدی تیناامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
کدیور ساراکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
یزدان پناه شورابی علیکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۰
ابراهیمی مهساامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
ارباب سلجوقی امیرعلیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
ازموده نیا ستایشامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
اسلامی ریحانهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
اسماعیلی جامی سهیلجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
اشورفارسیانی ابوالفضلامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
اعتصامی ریحانهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
ال جواد شهد عدنان محمدسیدزاده سید مهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
البطاطی حیدر فالح جبارحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
البو محمود فاطمه علی عبددانش ناری حمیدرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
الفهد ظاهر حبیب کاظمحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
اله یاری مهرنازامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
امینی ایداامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
باغیشنی علیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
باقری رضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
بدیعی گلمکانی مهشیدامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
بنی هاشمی پرسان ساداتامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
بهلور سیناامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
توحیدی نوشیروان سماامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
جمالی سمیراساداتامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
جمالی عطیهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
جمعه زاده علیامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
حسین زاده محمدطهکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
خادم زاده مقدم علیساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
خانی محمدسیناامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
خاکشوری سیده زهراساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
خوش دل نیت امیرحسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
خوش عاطفه محدثهسیدزاده سید مهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
داستانی بیرکی احمدرضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
ذکاوتی زاده فاطمهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
رامشینی فاطمهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
رجائی مهدیهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
رحیمی کیمیاکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
رستگاری زهراامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
رضائی بیدختی زهراامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
رضایی راد فاطمهکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
رضوانی خیرابادی ریحانهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
رفیع زاده محمدصادقامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
رنجبر مهدیحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
زارع سراجی مهدیامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
سروشیان هانیهساداتی سیدمحمدجواددکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
سفری ریحانهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
سماعی یکتا زهراامینی اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
سنگی فاطمهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
شریفی فر نرگسامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
شوقی فاطمهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
صاحبی فریدهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
صادقی شاهرخت زهراکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
صادقی شاهرخت زهراکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
صفری صباامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
صولتی محسنامینی اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
عباس زاده سانازامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
عبدالرزاقی انیسهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
عرفانی مروی صباغ عرفانشفیعی سردشت جعفرکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
عظیمی ریحانهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
عمارتی سید مصطفیکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
غیب دوست محمدامینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
فرخنده شایه محمدجوادامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
فردین نیا زهراامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
فرزانه بهلگردی یگانهسیدزاده سید مهدیکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
قبولی درافشان سیدمحمدباقرامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
قربانی گازار علیامینی اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
قنادکافی مریمحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
قنبری نهزگ حدیثهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
قوی دل نیکیاامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
لعلی چشمه ایلخی زهرادانش ناری حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
محسنی مهرانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
محمدپور مجتبیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
محمدپورعبدل ابادی نگینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
محمودابادی اسماامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
مروی رویاامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
مقربی امیرمحمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
منصوری فاطمهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
موسوی زهرا ساداتامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
موسوی سید محمد مهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
موسوی زهان سیدامیرمحمدجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
میرزائی زهراامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
میرزائی ال میناامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
میشان محمدحسینقبانچی حسامکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
ناجی ریحانی گرمرودی جیرانخواجی غلامرضاکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
ناصری ناهیدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
نایبی امیررضاسیدزاده سید مهدیکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
نبوی ثانی فدافن سیده مهلاامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
نجاتی فاطمهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
نمرودی محمدمحسنامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
نوروزی محمدجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
هادی امیرعلیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
هاشمیان کوثرامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
واعظی نیا ساجدهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
پارسانیا بهارامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
پورجعفری نژاد فاطمهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
پورمحمدی علیرضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
پیربنیان امیرمحمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
پیروز علیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
کلیدری حانیهجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
کمالی اردکانی علیرضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
گوهری قوشخانه ریحانهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۱
ابراهیم زاده بهنازامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
ابراهیم پور شهریارکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
ابراهیمی الیاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
احمدی زهراامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
احمدی فرزانهامینی اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
اذری مهرانامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
اسدی سیاه سرخ فاطمهقبانچی حسامکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
اسماعیلی سرتختی یاسمنامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
اسمعیل پور مهرانکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
افشار حانیهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
اق ای سنامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
الماسی اتناامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
امیرفخریان کیمیاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
انصاریان محمدمهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
ایمن شهیدی محمدعلیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
باخدا محمدجوادامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
تباری ابکمه سکینهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
حسن زاده امیرمحمدامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
حسن نژاددیوکلائی یاسمنامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
حسین زاده طاهاکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
حسینی زهراامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
حسینی نژادگوشیک زیباساداتامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
حیدری عرفانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
خادم زاده سید جوادکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
خادمی امیرساداتی سیدمحمدجواددکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
خراشادی زاده امیرحسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
خزاعی نژاد ریحانهخواجی غلامرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
خلیلی ناعمهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
خواجوی فخرداود زینبدانش ناری حمیدرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
خورشیدی زهراامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
خیری طهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
درزی محمدعلیامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
درنوش فاطمهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
دهقان نیری مهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
راجی ابوالفضلسیدزاده سید مهدیدکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
رجبی محمدامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
رحمانی تیرگانی برات محمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
رحیمی ایمانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
رخشانی نیایشامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
رفعتی اصل معینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
روحانی غزلامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
روستا عرفانکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
روشن فائزهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
زارعی فاطمهخواجی غلامرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
زربی امیرمهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
زهره وند حدیثجوان جعفری بجنوردی عبدالرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
سالاری محدثهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
ستوبر عاطفهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
شرافتی ابوالفضلجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
شرکت شیماخواجی غلامرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
شکفته بیرگ مهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
شیروانی احمدامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
شیروانی بهارامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
صادق پور رسولکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
صادقی صالحهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
صادقی کرکی عرفانامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
صامدی مریم ساداتامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
صبوری گوجگی محدثهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
صفائی راد علیرضاامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
طاهر ایاد هادیدکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
عاشوری مهدیهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
عرفائی زهراامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
عزیزی اول میثمامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
علیرمضانی محمدمهدیامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
غریب حسینی کاخ معصومهسیدزاده سید مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
غلامی حسنامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
غلامیان کلات فاطمهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
فاطمی پرنیاامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
قربانی مائدهکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
قناتی ستارهامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
لعل منصوری حسنامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
محمد زاده فاروجی محمدامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
محمودی طرقبه سیده لیلاامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
مرشدی ستایشامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
معقول امیر مهدیامینی اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
مقدس نقاب محمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
مقصودی فهیمهامینی اعظمکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
ملکی نرجسدانش ناری حمیدرضادکتری (Ph.D)روزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
منصوری حجتامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
موسوی سیدمحمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
موسوی نژاد رقیه ساداتامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
مومن بهارهحیدری علیمرادکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
مومن بهارهحیدری علیمرادکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
مومن بهارهحیدری علیمرادکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
میرزائی محمدجوادامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
میرفخرائی سیده مبیناامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
میرمحرابی محمدامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
میری یاسمن ساداتامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
نجفی محمدمتینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
نوروزیان حسین اباد فاطمهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
نیکوسیر مهدیساداتی سیدمحمدجوادکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
هادیان حقیقی علیخواجی غلامرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
وحداز شقایقامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
وحدتی پور امینامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
ولی نژاد زهراکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
پرهیزکاران علیامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
پیغمبری سحرحسینی سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
کارگر فاطمهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
کاظمی محمد سروشامینی اعظمکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
کاظمی گوگدره زهراجوان جعفری بجنوردی عبدالرضاکارشناسی ارشدروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
کاوسی امیرحسینامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
کریمی بندرابادی محمدحسینی سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
گلی رضوانکارشناسینوبت دومحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲
یاری موسی اباد هانیهامینی اعظمکارشناسیروزانهحقوق جزا و جرم شناسی۱۴۰۲

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی