نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
دهقانی روح الهسینائی وحیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۵
سروریار احمد احساناسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۵
اضطرابی محمودسینائی وحیددکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۶
ایوبی میر محمدمنشادی مرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۶
حصین بصیر احمداسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۶
حیدری قربان علیمنشادی مرتضیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۶
رحیمی احمدنجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۶
صدقی رضوانی محمدرضانجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۶
عثمانی محمداسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۶
تنیوال محمد شریففاطمی نژاد سید احمددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۷
حق پناه عبدالقیومنجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۷
خلیل نژاد علیرضااسلامی شعبجره روح الهکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۷
سهیمی ایزدیان ساجدهمنشادی مرتضیکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۷
عطاریانی میمنتاطهری سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۷
عظیمی طرقدری محمدصادقمنشادی مرتضیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۷
منصوری مطلق حسینسینائی وحیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۷
هاشمی محمدرضاسینائی وحیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۷
هاشمی متین سیدمحمدامینفاطمی نژاد سید احمدکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۷
ولوی نسب احمداطهری سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۷
پیوسته حسینمنشادی مرتضیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۷
کامران سمانهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۷
ابراهیمی غزالهاطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
احمدی عبدالولیمنشادی مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
انصاری پور سجاداطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
برومند حانیهاطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
بشرویه نژادکریمی حسامسینائی وحیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
جمشیدی الهاماطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
حسن زاده چمنی حانیه ساداتاطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
حسینی سیدمحموداطهری سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
حسینی فرشتهاطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
خطیبی غلام سخیسینائی وحیدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
رحمانی محمداطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
رحمانی محمداطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
زبان بر سیدسجاداطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
سروری بسم اللهمنشادی مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
صدیقی یاسرفاطمی نژاد سید احمدکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
صدیقی یاسرفاطمی نژاد سید احمدکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
طاهری فاطمهاطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
عظیمی فاطمهاطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
عفت پناه مائدهاطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
غلامی پایهان زهرااطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
فلاح جوادمنشادی مرتضیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
قدیری نوفرست علینجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
مختاری جمالاسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
ملک زاده عبداللهاطهری سیدحسینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۸
ملکی دیزبنی سمیهسینائی وحیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
میرزائی مهدیهاطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
نصیری خیرابادی محدثهاطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
کوه گردکریزی فاطمهاطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۸
اسفندیاری مریماسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
بازوبندی فهیمهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
بزغانی محدثهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
جهان یار سیده سمااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
حاجی میرزاجان مهسااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
حسین زاده امیناسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
حسینی محراب بهارهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
حمیدی مصطفیاسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
حمیدی مصطفیاسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
حکاک بهنازکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
خسروی زارگز مسلمسینائی وحیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
خطیبی مهشیداسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
خلیلی والا سلیمهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
دانشورمحمدزادگان فاطمهاسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
دلیر زهرااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
دنیوی طرقی سجاداسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
رحیمی فاطمهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
رحیمی واحد اللهاسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
زنگنه پیماناطهری سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
سیدموسوی فاطمه ساداتاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
سیستانی معصومهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
شادابی امیناسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
شیرازی فاطمهمنشادی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
صفوت عبدالحمیداطهری سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
عرب اسمااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
فاطمی مریماسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
فضائلی گاه زینباسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
فیروزی بصیر احمداطهری سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
قنبری فائزهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
قیصری محمدمهدیاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
لحاظی فاطمهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
لکزیان حمیدرضااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
محمدی اسیهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
محمدی ملالیمنشادی مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
مزینی محمدفاطمی نژاد سید احمددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
مصعب روح اللهفاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
مقیم محمد حارثسینائی وحیددکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
میرشکار محراباسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
نخعی زهرااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
نصاری پور سجادمحقر احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
نظیف سارانجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
واسعی بمرود حنانهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
وطن دوست مسعودنجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
کرمپوری محمداسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
گل محمدزاده وحیدمنشادی مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
گیلانی سید ادریسنجف زاده مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
یاوری محمدمحروق فاطمه کارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
یاوری محمدمحروق فاطمه کارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۳۹۹
یوسفی شجاع قلندرابادی زهرااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۳۹۹
احمدی محمد داوداسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
اسمعیل پورزرمهری مصطفینجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
اصیل کاظماطهری سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
الصباغ حسن حازم محمداسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
الکوزی شمیماسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
امینی سه قلعه نورالهمحقر احمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
اوحدی مرضیهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
اکبری نفیسهمنشادی مرتضیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
باور عمری سوریااطهری سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
براتیان محمدمحسناسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
تقدمی حریری مهدیمحروق فاطمه کارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
تقی پور ایرجاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
جهانی کاریزنوئی سیدحمیدمحقر احمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
جواهرچی فاطمه زهرااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
حسین زاده نرگساسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
حسینی صالح محیاساداتاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
حکیمی محمد مهدیمنشادی مرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
خافی فاطمهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
خسروجردی ریحانهفاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
دانائی محسنسینائی وحیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
دانش افسانهسینائی وحیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
دهقان بنادکی محمدرضاسینائی وحیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
رحمانی لیاقتاطهری سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
رحیمی عتیق اللهنجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
رحیمی فرهنگیزاسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
سویزی احمدسینائی وحیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
سیادتی گل شیخی سیدمحمداسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
سیدموسوی علیاسلامی شعبجره روح الهکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
شبانی فاطمهمنشادی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
شیخ لر توحیدمحقر احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
صبوریار محمدسخینجف زاده مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
طاهرحکاک محمدرضااطهری سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
عطایی محمد زریناسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
عنابستانی فائزهاطهری سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
غفاری بی نظیراسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
فاتحی رضااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
فضلی معراج الدیننجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
فضیلت منیرهفاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
فلاح مهنه سارامنشادی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
فلح محمداسماعیلاسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
قابل امیدرضااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
قاسم پور ایرانمحروق فاطمه کارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
محبی صمیمی بردیااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
محسن نیا سیدمحمدجوادکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
محمدی سهیلافاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
مقیسه کوثراسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
منیر سپیدهفاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
منیر سپیدهفاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
مهدی زاده جرجافکی محمدرضااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
موذنی قهدریجانی مرتضیاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
میرزائی باغخیراتی نادیااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
میرزایی قلعه میرزمانی مهدیمحقر احمددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
نجفی صهبااسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
نقیبی سیده سحراسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
هاشمی بی بی عالمهمحروق فاطمه کارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
هاشمی راحلهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
وطنیار محمدناصرمنشادی مرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
پناهی فر شیدااسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
پوررستم گاوگانی علیرضامنشادی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
کریمی مهردادمحروق فاطمه کارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
گلمکانی حسیننجف زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
یاری زینباسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
یزدی فر مائدهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
یلانی سید نورشاهمنشادی مرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۰
یوسفی مصطفیاطهری سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۰
آبگل شقایقکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
آرمان وحیدمنشادی مرتضیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
اسمعیلی فاطمهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
افضل اقائی نائینی احمدسینائی وحیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
العبیدی جعفر عباس مهدینجف زاده مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
باقری مرتضیاسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
باوری همااسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
بسمل رفیع اللهسینائی وحیدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
بنی اسدی محمدعلیمحقر احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
بهادری یوسف آباد یاسمینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
توحیدیان مهر حساماطهری سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
حسنی فیض ابادی محمدمهدیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
حسینی نبی اللهاطهری سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
خاکپورفدکی زینبکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
خلیلی مسلممنشادی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
خوش بین سردشت ملیحهسینائی وحیددکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
دلدار پرویزکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
راشدی گلیان فاطمهمنشادی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
ربانی قره تکان امیرمحمدنجف زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
رحمانی نعیم ابادی سیدروزبهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
رزقی زهرامنشادی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
رضائی عبدالجلیلاطهری سیدحسیندکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
سنیسل فاطمهمحقر احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
سیدی سیدسعیدمحروق فاطمه کارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
شریفی عبدالسلامنجف زاده مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
شریفی عبدالسلامنجف زاده مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
صدرائی مطهرهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
طاهریان زاده محمدجوادکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
عطائی فاطمهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
علی دوست خیبری علیرضامحروق فاطمه کارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
فاریابی علاوالدینکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
فخرانی زینبکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
قاسمی نژاد مطهرهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
قدرتی سیناکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
قدیری وحیدهفاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
قنبری اسلامیه رضاکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
لطیفی پگاهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
محمدپوردهسرخی زهرانجف زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
محمدی خیرابادی سیدعلیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
مراد اسلام طالبمحقر احمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
مرزبان مغانی ملیکاکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
مروی صباغ امیناسلامی شعبجره روح الهکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
مزدخواه احساننجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)روزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
مقدم قلعه نو امیرحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
مهرابی مطهرهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
مهرابی مطهرهاسلامی شعبجره روح الهکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
مهربان طرقطی فرشتهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
مودب علیرضاسینائی وحیدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
میرشجاعان حسینی فاطمه ساداتکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
نجفی رضاکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
نخعی عارفهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
نقابی مهساکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
نوائی الهاممحقر احمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
نورزاده عبدالصبورمحروق فاطمه کارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
ولی زاده عبداللهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
کدخدائی کلات فائزهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۱
یزدان پناه ریحانهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۱
آریافر عزیزاللهنجف زاده مهدیدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
ابراهیمی ستایشفاطمی نژاد سید احمدکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
احمدی حسینمحروق فاطمه کارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
ازادی صالحمنشادی مرتضیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
اسمعیلی حمیدرضافاطمی نژاد سید احمدکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
الهی زهرامنشادی مرتضیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
اکبری جاغرق محمداسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
اکبری جاغرق محمداسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
ایزدپور مبینانجف زاده مهدیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
بابازاده اغ اسماعیلی فائزهفاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
بلالی زهراکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
بهره فاطمهکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
بیات زهرااسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
حسینی آنیهاطهری سیدحسیندکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
حسینی سیدمحمدحسینمنشادی مرتضیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
حیدری منیرهمحروق فاطمه کارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
خواجویان مازیارسینائی وحیدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
دادخواه حسینمحقر احمدکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
دغاغله مهدیهمحروق فاطمه کارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
رئوفی نگاراسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
رضائی امیرحسیننجف زاده مهدیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
رضائی محمد امیراطهری سیدحسینکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
زحمتی سارهاطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
ساتکین زهرااسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
سیدیعقوب زاده سیدمحمداسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
شاعری خیبری سحراطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
شرکا محمدجواداطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
طالبیان مشهدی فاطمهاطهری سیدحسینکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
طباطبائی مقدم مبیناساداتاسلامی شعبجره روح الهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
عباسی هانیهمحروق فاطمه کارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
علی نسب زهراسینائی وحیدکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
غوریانی ساریناسینائی وحیدکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
فرادی پور احمداسلامی شعبجره روح الهدکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
قدری حصاری علیفاطمی نژاد سید احمدکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
قدیری اینازسینائی وحیدکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
محمدزاده مهنازفاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
محمدی روحینمحروق فاطمه کارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
محمدی مرتضینجف زاده مهدیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
مصلح نیا محدثهنجف زاده مهدیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
مقنی بیلندی مهلافاطمی نژاد سید احمدکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
موسوی ریحانه ساداتمحروق فاطمه کارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
میران زاده اصف اباد یوسففاطمی نژاد سید احمدکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
نبی زاده ارغواننجف زاده مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
نصیری سینااطهری سیدحسینکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
نوری حسیب اللهمحروق فاطمه کارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
نیازی فریدهنجف زاده مهدیکارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
نیک رو علیرضااسلامی شعبجره روح الهکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
وهاب رجائی نرگسمحروق فاطمه کارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
کاکر بلقیسمحروق فاطمه کارشناسی ارشدنوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
کرمانی انیسهمنشادی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
کریم زاده قره چشمه مهدیهنجف زاده مهدیکارشناسیروزانهعلوم سیاسی۱۴۰۲
کریمی محمدسینائی وحیددکتری (Ph.D)نوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲
یاور شکریهکارشناسینوبت دومعلوم سیاسی۱۴۰۲

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی