عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
جرم‌زدایی از جرایم بدون بزه دیده با نگاهی به حقوق ایرانعلیمراد حیدری۲۰۰۶-۱۰
تأثیر خویشاوندی در جرم رباعلیمراد حیدری۲۰۱۰-۱۱
امکان قصاص پدر توسط فرزند در آراء فقهی و قوانین جزاییعلیمراد حیدری۲۰۱۲-۱۱
Manslaughter and Batteryسیدحسین حسینی۲۰۱۵-۹
بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطیعلیمراد حیدری۲۰۱۶-۱۲
نظام مطلوب دادرسی اداری در ایرانجعفر شفیعی سردشت۲۰۲۰-۴
Relationship between Religious Identity and Cyberbullying: The Case Study of Ferdowsi University of Mashhad, Iranسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۷
بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصرعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۰-۱۱
The Feasibility of Filing Lawsuits against Imposers of Sanctions for Crimes against Humanity in Domestic Courtsاعظم امینی۲۰۲۰-۱۲
حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشریاعظم امینی۲۰۲۱-۵
تملی جامعه‌شناختی بر چرایی گذار از «حاکم شرع مقتدر» به «قاضی دیوان‌سالار» در ایران پس از انقلابعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۱-۶
خوانش معاهده 1973 هیرمند با تمسک به اصول تفسیر کنوانسیون وین ۱۹۶۹اعظم امینی۲۰۲۱-۸
Islam and Iran’s post-revolution war on drugs: a Durkheimian analysisعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۱-۱۲
Toward a carnivalesque analysis of hacking: A qualitative study of Iranian hackersعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۱
A Criticism of Partial Award No. 604 of Iran-US Claims Tribunal in its Interpretation of Iranian Properties under Paragraph 9 of Algiers General Declarationsاعظم امینی۲۰۲۲-۴
بازشناسی سایه‌نویسی از سرقت علمی: مفهوم؛ انواع و رویکرد قانونسید مهدی سیدزاده ,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۲-۵
اصول شکلی حاکم بر بهره‌برداری از حوضۀ دجله و فراتاعظم امینی,الناز نساری۲۰۲۲-۹
مطالعه تطبیقی نگرش قضات نسبت به تاثیر نبه‌های روان شناسی شناختی در شهادت شهودعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۱۱
جامعه‌شناسی کیفر در دوگانگی فرهنگ و قدرت؛ تأملی بر جلوه‌های تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه‌شناسی کیفرسیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۲-۱۲
Russia’s Attack on Ukraine; A Review of the International Criminal Court’s Capacity to Examine the Crime of Aggressionسیدحسین حسینی۲۰۲۳-۱
THE PARIS AGREEMENT'S APPROACH TOWARD CLIMATE CHANGE LOSS AND DAMAGEاعظم امینی۲۰۲۳-۳
رویکرد زیست‌محیطی نهادهای بیمه‌کنندة سرمایه‌گذاری خارجیاعظم امینی۲۰۲۳-۳
الحمایة الجنائیة للموظف او المکلف بخدمة عامة(المجنی علیه) فی القانون الایرانی و العراقی و المصریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,جعفر شفیعی سردشت۲۰۲۳-۴
الحمایة الجنائیة للمسؤولین الحکومیین فی القانون العراقی والمصری والایرانی (دراسة مقارنة)عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,جعفر شفیعی سردشت۲۰۲۳-۹
(CHARACTERISTICS AND LEGALIZATION PROCESS OF GOODS SMUGGLING IN IRAQ AND IRAN (COMPARATIVE STUDY IN THE CRIMINAL SYSTEM OF IRAQ AND IRANسیدحسین حسینی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۳-۱۰
نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت‌نامه پاریساعظم امینی۲۰۲۳-۱۰
Application of Hayward and Young’s Cultural Criminology Framework to the Film, Jokerحمیدرضا دانش ناری,سیدحسین حسینی۲۰۲۳-۱۲
Religion and punishment in the post-revolutionary Iran from the durkheimian perspectiveعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۳-۱۲

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی