عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
اعتبار امر قضاوت شدهسعید محسنی۲۰۰۰-۹
بحثی پیرامون قلمرو ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۰۰-۱۲
ماهیت حقوقی وصیت تملیکیسعید محسنی۲۰۰۲-۳
اجرای حقوق و اقامه دعاوی بدهکار بوسیله طلبکاران اوعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۰۴-۱
جنبه های مدنی و کیفری دفاع مشروععبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۰۷-۴
بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آناعظم انصاری۲۰۰۸-۲
بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیساعظم انصاری۲۰۰۸-۳
نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفریعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۰۸-۸
نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقیعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۰۸-۸
نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفریعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۰۸-۱۰
اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسهسعید محسنی۲۰۰۹-۲
توثیق بیمه نامهعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۰۹-۹
پیش گیری از حوادث ناشی از کارعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۰۹-۱۲
الغاصب یوخذ باشق الاحوالعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۰-۵
جایگاه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاریسعید محسنی۲۰۱۰-۶
مفهوم و مبانی قابلیت استناد قراردادسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۰-۶
قسامه در رویه قضاییعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۰-۸
تحلیلی دیگر از ماده‌ی 22 قانون ثبت اسناد و املاکعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۰-۹
بررسی حقوقی طرح صنعتی قابل حمایت(مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم)سعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۰-۱۲
تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجینعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۰-۱۲
مفهوم و آثار بطلان‌نسبیسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۱-۲
مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایرانعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۱-۶
قلمرو بطلان نسبیسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۱-۱۰
ممنوعیت کمکهای دولتی مخل رقابت؛ (مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)رضا معبودی نیشابوری۲۰۱۱-۱۰
شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد لهمحمد عابدی۲۰۱۱-۱۱
تأملی فقهی-حقوقی بر ماده 575 قانون مدنیسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۱-۱۲
قلمرو قرارداد و حقوق کیفریعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۱-۱۲
بررسی فقهی - حقوقی بخشی از احکام ارث در حوادث رانندگیعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۲-۱
بررسی فقهی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای سالمسعید محسنی۲۰۱۲-۳
توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسبابعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۲-۳
بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای ناسالمسعید محسنی۲۰۱۲-۹
بررسی فقهی-حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشارسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۲-۹
بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقدسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۲-۹
حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسهسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۲-۹
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (CMR)سعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۲-۹
نقش اسباب خارجی در مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه ی موتوری زمینی با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۲-۹
هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده 3 موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیاعظم انصاری۲۰۱۲-۹
ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنریسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۳-۱
استعفای وکیل در دادرسی مدنیسعید محسنی۲۰۱۳-۳
قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره‌برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصرسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۳-۳
بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد انتشارسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۳-۶
حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۳-۹
مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آنمحمد عابدی۲۰۱۳-۹
مطالعه تطبیقی نسخه‌برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه‌هاسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۳-۹
مفهوم و قلمرو نقض حقوق مالکیت صنعتی (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)رضا معبودی نیشابوری,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۳-۹
بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواجسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۴-۳
بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفیسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۴-۳
تحلیل اقتصادی و حقوقی شرط کیفریمحمد عابدی۲۰۱۴-۳
تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیهسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۴-۳
حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)سعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۴-۳
حق پدیدآورنده اثر ادبی و هنری نسبت به اصلاح یا استردادسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۴-۳
حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیهسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۴-۳
راهنامه در کنوانسیون CMRسعید محسنی۲۰۱۴-۳
شروط مبطلِ پیش بینی شده در ماده ٢٣٣ قانون مدنی و امکان توسعه آنسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۴-۳
مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکاسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۴-۳
خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جادهسعید محسنی۲۰۱۴-۴
تحلیل فقهی حقوقی اوصاف و وضعیت شرط تنصیف اموال زوجمحمد عابدی۲۰۱۴-۷
راز حکومت دکتر کاتوزیان بر دلها و اندیشه هامحمد عابدی۲۰۱۴-۷
اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانیاعظم انصاری۲۰۱۴-۹
ماهیت و ضمانت اجرای اذن ولی در نکاح کودکانمحمد عابدی۲۰۱۴-۹
مسؤولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش‌قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، اصول قراردادهای بین‌المللی و اروپایی)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۴-۹
نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیاعظم انصاری۲۰۱۴-۹
وکالت در مقام بیعمحمد عابدی۲۰۱۴-۱۰
بررسی ایرادات وارد بر قاعدهانحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعددسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۵-۳
بررسی نوآوری‌ها و چالش‌های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب 1391سعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۵-۳
بررسی فقهی حقوقی حاجبیت یا عدم حاجبیت «حمل» در حجب اخوه نسبت به مادرسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۵-۶
مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاریسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۵-۶
تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیتمحمد عابدی۲۰۱۵-۷
بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۵-۹
تحلیل و بررسی وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعهسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۵-۹
حق در اختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسه آن با قانون تجارت ایرانسعید محسنی۲۰۱۵-۹
ضرورت همکاری بین المللی در اثبات قانون خارجیاعظم انصاری۲۰۱۵-۹
نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینه مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگیسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۵-۹
موانع مسئولیت والدین در برابر فرزندانمحمد عابدی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۵-۱۰
مطالعه تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللیسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۵-۱۲
جدال جنون و افاقه در قرارداد مجنون ادواریعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۶-۱
سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه‌ موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلیاعظم انصاری۲۰۱۶-۳
مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهیسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۶-۳
اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارتاعظم انصاری۲۰۱۶-۵
امکان سنجی حل و فصل اختلافات در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیکمحمد عابدی۲۰۱۶-۶
بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه)سعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۶-۶
قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۶-۶
واکاوی عدم نفوذ در ایقاعاتسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۶-۶
رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسهسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۶-۹
مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکاسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۶-۹
ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالثسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۶-۱۲
مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»سعید محسنی,رضا معبودی نیشابوری۲۰۱۶-۱۲
مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۷-۱
مسوولیت وکلای متعددمحمد عابدی۲۰۱۷-۲
موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوریعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۷-۲
قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۷-۳
تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و آثار ضم وکیلمحمد عابدی,علی ساعت چی۲۰۱۷-۶
تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمهعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۷-۹
تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۷-۹
دو مسأله و یک انتخاب در حقوق داوری: عدالت یا اراده طرفین؟عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۷-۹
فوریت یا تراخی در اعمال خیارعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۷-۹
قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رترداماعظم انصاری۲۰۱۷-۹
شناسایی و اجرای دستور موقت در داوری تجاری بین‌المللیعبدالله خدابخشی شلمزاری,رضا معبودی نیشابوری۲۰۱۷-۱۰
مسئولیت جبران خسارتهای وارد به کالا در فرض تعدد حمل کنندگان (حمل و نقل های جاده ای داخلی و بین المللی)سعید محسنی۲۰۱۷-۱۰
واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاحسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۷-۱۲
مفهوم و ماهیت شیوه های حل اختلاف موضوع قانون بیمه اجباری(1395/2/20)عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۸-۲
حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللیسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۸-۳
عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت‌های تجاریسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۸-۳
مسئولیت حمل کننده در اثر فعل یا ترک فعل غیر در کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده CMRسعید محسنی۲۰۱۸-۳
مسئولیت مدنی خسارت ناشی از حمل و نقل مواد هسته‌ای در حقوق ایران و مقررات بین‌المللسعید محسنی۲۰۱۸-۳
امکان‌سنجی و شرایط اقامۀ دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه‌های ایرانمحمد عابدی۲۰۱۸-۶
بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسهعلی ساعت چی۲۰۱۸-۸
مطالعۀ تطبیقی حقوق مالی اجراکنندگان آثار ادبی و هنری (گستره، اسقاط، انتقال)سعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۸-۹
تعیین ثمن در کنوانسیون بیع‌ بین‌المللی کالااعظم انصاری۲۰۱۸-۱۲
گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقیعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۸-۱۲
تعارض قوانین در حمل و نقل چند وجهی کالااعظم انصاری۲۰۱۹-۱
قابلیّت توکیل اذن ولیّ قهری در عقد نکاحمحمد عابدی۲۰۱۹-۲
مسئولیت ارسال‌کننده در حمل ‌و ‌نقل جاده‌ای کالای خطرناک در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپاسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۹-۲
افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۱۹-۳
تأثیر تخلف از انجام تعهدات قراردادی در پیدایش حق فسخ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی اسلامی و غربی)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,اعظم انصاری۲۰۱۹-۳
چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراقسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,اعظم انصاری۲۰۱۹-۳
شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصرعبدالله خدابخشی شلمزاری,اعظم انصاری۲۰۱۹-۳
قرار تأمین هزینه ها در داوری تجاری بین المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آناعظم انصاری,رضا معبودی نیشابوری۲۰۱۹-۳
رفتار حرفه ای وکیل در مصالحه بین طرفین دعوامحمد عابدی۲۰۱۹-۴
واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردشسعید محسنی۲۰۱۹-۴
رویکرد فقهی-حقوقی بر ماهیت و آثار وکالت تفویضیعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۹-۵
مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاورسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۹-۶
موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجراعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۹-۶
تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامیسعید محسنی۲۰۱۹-۷
شرایط قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللیاعظم انصاری,رضا معبودی نیشابوری۲۰۱۹-۷
راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستریمحمد عابدی۲۰۱۹-۸
جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)محمد عابدی,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۱۹-۹
شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصیاعظم انصاری۲۰۱۹-۹
واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۹-۹
مصداق شناسی عدم قابلیت استناد در حقوق تجارت افغانستان و ایرانسعید محسنی۲۰۱۹-۱۲
مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکاسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۱۹-۱۲
آثارحقوقی خروج ایالات متحده امریکا از عهدنامه مودّت و تأثیر آن بر فرایند دادرسی در دیوان بین‌المللی دادگستریمحمد عابدی۲۰۲۰-۱
بررسی سن رشد در امور غیرمالیمحمد عابدی۲۰۲۰-۱
تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌هااعظم انصاری۲۰۲۰-۱
نقش داور بعد از صدور رأیعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۰-۱
ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایراناعظم انصاری۲۰۲۰-۳
بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللیسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۰-۳
تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنیسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۰-۳
چالش تعهد بر افشا در تأمین مالی هزینه های داوری تجاری بین‌المللی توسط ثالثاعظم انصاری۲۰۲۰-۳
ذینفع بیمه ای در بیع باطلمحمد عابدی۲۰۲۰-۳
مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۲۰-۳
واکاوی فقهی حقوقی تخلف نماینده از حدود اختیارات مربوط به مَهر در نکاح دائمسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۰-۳
شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفریعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۰-۶
واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابهسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۰-۶
قابلیت استناد سند عادی در مقابل سند رسمی؛ رویه ی قضایی و راهکارهاعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۰-۷
قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارتسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۰-۷
تحلیل حقوق قراردادی انتظارات تجاری در قرارداد لیسانس اختراععلی ساعت چی۲۰۲۰-۹
مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایراناعظم انصاری,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۰-۹
مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراقسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,اعظم انصاری۲۰۲۰-۱۰
امکان‌سنجی توافق بر سلب صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایراناعظم انصاری۲۰۲۰-۱۱
الزامات حمل‌کنندۀ کالای خطرناک در مقررات ملّی و بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی) کالاسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۱-۱
تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۱-۳
مطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیهسعید محسنی,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۱-۳
نقش ارتباط در صحت توافق انتخاب دادگاهاعظم انصاری۲۰۲۱-۳
جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصافعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۱-۴
ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغریمحمد عابدی۲۰۲۱-۶
آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاههاعظم انصاری۲۰۲۱-۷
تحلیل حقوقی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس مطالعه ی رویکرد نظام حقوقی آمریکا و رهنمودهایی برای نظام حقوقی ایران)علی ساعت چی۲۰۲۱-۸
نقش اخلاق در اصول کلی حاکم بر آب در مقررات بین المللی و داخلیمحمد عابدی۲۰۲۱-۹
تعهد به پرداخت مالیات از منظر رویه قضاییعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۱-۹
صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط در اختلافات خصوصی بین‌المللی؛ بررسی تطبیقی حقوق ایران و مصراعظم انصاری,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۱-۹
‌‌‌واکاوی اصل «استنادناپذیری ایرادات در برابر اشخاص ثالث» در قانون بیمه اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیهسعید محسنی۲۰۲۱-۹
بررسی فقهی وضعیت معامله به قصد فرار از دین با مطالعه حقوق ایران و عراقعلی ساعت چی۲۰۲۱-۱۰
تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللیاعظم انصاری۲۰۲۱-۱۰
بررسی حقوق دارندگان سگ‌های تزئینی از نگاه فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویۀ قضاییعبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۱-۱۱
تحلیل بستر قانونی حمایت از داده‌ی شخصی در اتحادیه اروپاسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی,محمد عابدی۲۰۲۱-۱۲
آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,اعظم انصاری۲۰۲۲-۳
حق حبس در اجرای تعهدات متقابلمحمد عابدی,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۲-۳
واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعاتعلی ساعت چی۲۰۲۲-۳
تاثیر زوال سمت نماینده بر وکالت اعطاییعلی ساعت چی,محمد عابدی۲۰۲۲-۴
نقش وارسی کالا و اعلام خسارت در کنوانسیون CMR و حقوق ایرانسعید محسنی۲۰۲۲-۵
مطالعه تطبیقی ارای اسناد نهایی در طرق بر خطِ ایگزین حل اختلافرضا معبودی نیشابوری,اعظم انصاری,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۲-۶
ارزیابی تمین مالی نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه در پرتوی قانون بیمه اجباری مصوب 1395حمید افکار۲۰۲۲-۷
چگونگی انتقال بین‌المللی داده‌های شخصی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۲-۷
شناسایی ماهیت داده‌ی شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی,محمد عابدی۲۰۲۲-۷
طرح نظریه تضامن مسئولیت مسبب حادثه و بیمه‌گر در قانون بیمه اباری مصوب 1395حمید افکار,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۲-۷
تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادیسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی,اعظم انصاری۲۰۲۲-۸
اجرای قرارهای منع دعوی: مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و ایراناعظم انصاری,عبدالله خدابخشی شلمزاری,رضا معبودی نیشابوری۲۰۲۲-۹
رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی‌گری برخطرضا معبودی نیشابوری,اعظم انصاری,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۲-۹
تعیین مقر در روش‌های جایگزین برخط حل اختلافرضا معبودی نیشابوری,اعظم انصاری,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۲-۱۰
شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ایسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۲۲-۱۰
نقض توافق انتخاب دادگاه در اختلافات خصوصی بین المللیاعظم انصاری,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۲-۱۰
بررسی جوانب حقوقیِ میانجی‌گری برخط مطالعه تطبیقی در مقررات بین‌المللی و رویکرد حقوق ایرانرضا معبودی نیشابوری,اعظم انصاری,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۲-۱۲
تبیین اسباب مشروعیت پردازش داده‌ی شخصی از منظر حقوق اتحادیه اروپا و ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی,محمد عابدی۲۰۲۲-۱۲
واکاوی مبانی عدم پذیرش نهاد مرور زمان دعوای زیاندیده علیه بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395حمید افکار,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۳-۲
تملی بر لزوم پیوند دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ایحمید افکار,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۳-۳
تعهدات پردازش‌کنندۀ داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی,محمد عابدی۲۰۲۳-۶
حمایت از داده شخصی در حقوق اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی آن در نظام حقوقی ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی,محمد عابدی۲۰۲۳-۷
استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایراناعظم انصاری,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۳-۸
تحلیل اقتصادی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پرتوی اصول «کارایی» و «هزینه-فایده»محمد عابدی۲۰۲۳-۸
معرفی هویت دیجیتال در متاورس، شناسایی چالش‎‎های حقوقی مربوط ‏به آن و جست‌وجوی راه حلسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۳-۸
بررسی تعهدات ارائه‌دهنده‌‌ی خدمت در قرارداد حفظ و نگهداری با تطبیق در اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات‌محور و حقوق ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۳-۹
مالکیت مُراعی؛ مفهوم و مصادیقعلی ساعت چی۲۰۲۳-۹
تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادیعلی ساعت چی۲۰۲۳-۱۰
جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۳-۱۰
چگونگی پردازش داده‌ی شخصی خاص در حقوق اتحادیه اروپا و بررسی آن در نظام حقوقی ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی,محمد عابدی۲۰۲۳-۱۰
بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایراناعظم انصاری,عبدالله خدابخشی شلمزاری,رضا معبودی نیشابوری۲۰۲۳-۱۲
شناسایی جهات محدودیت حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق اتحادیه اروپا و تبیین آن در نظام حقوقی ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی,محمد عابدی۲۰۲۳-۱۲
مطالعۀ‌ تطبیقی حق انتساب اثر در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحدۀ امریکاسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی۲۰۲۳-۱۲
بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض حق بر داده در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایرانسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,سعید محسنی,محمد عابدی۲۰۲۴-۱
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگیعلی ساعت چی۲۰۲۴-۱
واکاوی فقهی، حقوقی ماهیت و آثار شرط پیدایش حق فسخ در فرض عدم پرداخت ثمن در قرارداد بیعسیدمحمدمهدی قبولی درافشان,علی ساعت چی۲۰۲۴-۲
تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنیمحمد عابدی,عبدالله خدابخشی شلمزاری,سیدمحمدمهدی قبولی درافشان۲۰۲۴-۳
مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی)سیدمحمدمهدی قبولی درافشان,اعظم انصاری,عبدالله خدابخشی شلمزاری۲۰۲۴-۳

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی