عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
بررسی فقهی بیمهمحمود مولوی۲۰۰۰-۹
چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفریعلیمراد حیدری۲۰۰۴-۱
جرم انگاری پول شوییعلیمراد حیدری۲۰۰۴-۹
نگرشي تطببيقي بر نحوه انعكاس جرم رشوه در سيستم هاي حقوقي فرانسه، ايتاليا، سويس و چينسیدحسین حسینی مدرس۲۰۰۴-۱۲
شناخت جرایم بدون بزه‌دیدهعلیمراد حیدری۲۰۰۵-۳
چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیدهعلیمراد حیدری۲۰۰۶-۱
مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکیسیدحسین حسینی۲۰۰۸-۱
بررسی رویکرد مدعیان هولوکاست در حمایتهای حقوقی از کشتگان یهودغلامرضا خواجی۲۰۱۰-۳
حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه های عمومیعلیمراد حیدری۲۰۱۰-۱۲
جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری-با نگاهی به قانون مجازات اسلامی‌ بخش جرایم رایانه‌ایعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۱-۳
نهادهای نظارتی حاکم بر قرارداد های مالی دولتی و چالش های آنسیدحسین حسینی۲۰۱۱-۹
رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزاعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۱-۱۲
تأثیر خویشاوندی در جرم زناعلیمراد حیدری۲۰۱۲-۱
بررسی جرم شناختی جرایم تقلیدیسید مهدی سیدزاده ۲۰۱۲-۴
جایگاه قضا زدایی در فقه اسلامیسیدحسین حسینی۲۰۱۲-۴
نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تاثیر روابط خانوادگیعلیمراد حیدری۲۰۱۲-۵
نظارت بر مجرمان و نهادهای دخیلعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۲-۶
رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانهسید مهدی سیدزاده ۲۰۱۲-۶
بررسی حق تصحیح رسانه ای در حقوق ایران و اسناد بین المللیعلیمراد حیدری۲۰۱۲-۹
سزاگرایی در فلسفه کیفرعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۲-۹
بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضوعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۲-۱۲
از سزاگرایی کلاسیک تا سزاگرایی نوین - ارزیابی اندیشه سزاگراییعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۳-۲
تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعهغلامرضا خواجی۲۰۱۳-۳
زمینه های تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383) و سیاست کیفری ایران در قبال این جرمعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۳-۶
رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویه قضایی ایرانعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۳-۹
ترس از جرم در مشهد: میزان و عواملسید مهدی سیدزاده ۲۰۱۳-۱۱
قانون دوم ترمودینامیک و قاچاق مواد مخدر در ایرانعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۳-۱۲
عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن، تاملی فلسفی و جامعه شناختیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۳-۱۲
نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ایعلیمراد حیدری۲۰۱۳-۱۲
نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی)سیدحسین حسینی۲۰۱۴-۱
دورکهایم و کارکرد گرایی در شناخت کیفرعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۴-۳
ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺩﻳﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﺳﻼﻣیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۴-۳
مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیتعلیمراد حیدری۲۰۱۴-۸
نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۴-۹
تاملی در رویکرد نوین حقوق جزای بین الملل ایران نسبت به قاعده منع مجازات مجددحسام قبانچی۲۰۱۴-۱۱
نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرائم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکیعلیمراد حیدری۲۰۱۴-۱۲
جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی: مبانی و مصادیق تمایزسید مهدی سیدزاده ۲۰۱۵-۱
اصل انصاف و ظرفیت قاعده‏ سازی آن در رویه دیوان بین‏ المللی دادگستریاعظم امینی۲۰۱۵-۳
بررسی نظریات بازدارندگی و منفعت زدایی راجع به خسارت تنبیهی در دعاوی مسؤولیت مدنیاعظم امینی۲۰۱۵-۳
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ از ﻧﻘﺾ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری در ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۵-۳
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی درﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ورزﺷﮑﺎران در ﻓﻮﺗﺒﺎلعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۵-۳
منشورهای شهری، بستر تحقق حق شهرنشینیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۵-۳
جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکیعلیمراد حیدری۲۰۱۵-۴
جنبه های عوام گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادیسیدحسین حسینی۲۰۱۵-۴
مبانی فقهی احیای قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی 1392حسام قبانچی۲۰۱۵-۴
چالش‌های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبکعلیمراد حیدری۲۰۱۵-۷
نقش جنسیت مونث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسیسیدحسین حسینی۲۰۱۵-۷
بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریداسیدحسین حسینی۲۰۱۵-۹
مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفرعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۵-۹
روش شناسی تشخیص حق از حکم در حوزه ی حقوق زنعلیمراد حیدری۲۰۱۵-۱۱
اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﺮﺗﻮ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽسیدحسین حسینی۲۰۱۵-۱۲
بررسی بسترهای قانونی جرم زا در پروژهای مسکن مهر با توجه به اصول طراحی محیطی پیشگیری از جرم (CPTED)سید مهدی سیدزاده ۲۰۱۵-۱۲
بررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامیعلیمراد حیدری۲۰۱۵-۱۲
ﺗﻌﻘﻴﺐ زداﻳﻲ ﻛﻴﻔﺮی؛ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ از اﻟﻐﺎﮔﺮاﻳﻲ کیفریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۵-۱۲
بررسی فقهی ـ ‌حقوقیِ مباهته رسانه‌ایعلیمراد حیدری۲۰۱۶-۳
پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکیسیدحسین حسینی۲۰۱۶-۳
امکان سنجی حل و فصل اختلافات در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیکاعظم امینی۲۰۱۶-۶
جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختیحسام قبانچی۲۰۱۶-۶
تیپ شناسی تطبیقی بزه دیدگی زنان افغانی و ایرانی ساکن شهر مشهدعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۱۶-۹
راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی )سیدحسین حسینی۲۰۱۶-۱۱
ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازات ها در تحقق اهداف نظام کیفریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۶-۱۲
ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازاتها در تحقق اهداف نظام کیفریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۶-۱۲
اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایرانجعفر شفیعی سردشت۲۰۱۶-۱۲
بررسی تعارض رهیافت های تدابیر موقعیت مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربرانعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۶-۱۲
قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکاسیدحسین حسینی۲۰۱۶-۱۲
ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر نظریه پیشگیری از جرم با طراحی محیطیسید مهدی سیدزاده ۲۰۱۷-۱
بازدارندگی و سنجش آن در فلسفه ی کیفرعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۱۷-۱
کارکرد زندان از منظر نظریه‌های جامعه‌شناسی مجازاتعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۷-۲
بازاندیشی رابطه انصاف و حقوقاعظم امینی۲۰۱۷-۳
بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانوادهعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۷-۳
چالش های حمایت کیفری از قنوات( مطالعه موردی قنات قصبه گناباد)سیدحسین حسینی۲۰۱۷-۳
شیوه های حل و فصل اختلافات ایران و ایالات متحده ناشی از احکام صادره براساس قوانین مصونیت دو دولت در دادگاههای داخلی هر دو کشوراعظم امینی۲۰۱۷-۳
امکان‌سنجی جواز نسبی شکنجه در موارد اضطرار به‌موجب حقوق بین‌المللسید مهدی سیدزاده ,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۷-۶
چالش های رویاروی پیشگیری موقعیت‌مدار از جرائم سایبری فرامرزیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۷-۶
نقش آفرینی شهروندان در فرایند تحقیقات مقدماتیسید مهدی سیدزاده ,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۷-۶
نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۷-۶
گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیلجعفر شفیعی سردشت۲۰۱۷-۱۱
جامعه‌‌‌‌شناسی قاچاق کالا؛ پشتوانگی کیفر در فقه و قانونعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۸-۱
شکنجه در موارد اضطرار از منظر قرآن کریمسید مهدی سیدزاده ,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۸-۱
مبانى مسؤولیت مأمور در اجراى فرامین غیر قانونى و رویکردهاى قانون گذارسیدحسین حسینی۲۰۱۸-۱
امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیتعلیمراد حیدری۲۰۱۸-۲
بررسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکاسیدحسین حسینی۲۰۱۸-۲
بایسته هاى دستگیرى متهم در نظام حقوقى انگلستان و اسناد بین المللىعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۸-۳
امکان‌سنجی و شرایط اقامۀ دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه‌های ایراناعظم امینی۲۰۱۸-۶
قانون‌گذاری کیفریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۸-۶
قانونگزاری کیفریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۸-۶
نقش دیپلماسی در موافقت نامه پاریساعظم امینی۲۰۱۸-۶
از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۸-۷
چالش های حقوق کیفری در مواجهه با اوباشگری تماشاگران فوتبالعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۸-۸
چالشهای حقوق کیفری در مواجهه با اوباشگران فوتبالعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۸-۸
گونه شناسی مجرمان خیانت در امانتسیدحسین حسینی۲۰۱۸-۸
کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایرانجعفر شفیعی سردشت۲۰۱۸-۱۲
ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر)سیدحسین حسینی۲۰۱۹-۱
برنامه مشارکتی ملّی مطابق با موافقت‌نامه پاریس: از نظر تا عملاعظم امینی۲۰۱۹-۱
تأملی در زمینه‌های شکل‌گیری سیاست کیفری سخت‌گیرانه در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی ایرانسیدمحمدجواد ساداتی۲۰۱۹-۱
درآمدی بر حمایت کیفری از حقوق آبسیدحسین حسینی۲۰۱۹-۱
نگرشی جامعه شناسانه بر تحوّلات مجازات اعدامِ مجرمان مواد مخدرعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۹-۱
توقیف مرتکب جرم توسط شهروندانعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۱۹-۲
پیشگیری اجتماعی از جرایم و تخلفات رانندگی در نهاد بیمه شخص ثالث( با محوریت قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث)سیدحسین حسینی۲۰۱۹-۵
جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین‌المللی با نگاهی به پروندۀ المهدیسید مهدی سیدزاده ۲۰۱۹-۵
سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریساعظم امینی۲۰۱۹-۶
پلیس مسئله‌محور و ترس از جرمسید مهدی سیدزاده ۲۰۱۹-۷
تأثی رات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدرسیدحسین حسینی۲۰۱۹-۷
شیوع قلدری سنتی و سایبری در بین نوجوانان شهر هرات-افغانستانسید مهدی سیدزاده ۲۰۱۹-۷
راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین المللی دادگستریاعظم امینی۲۰۱۹-۸
ماهیت و موضوعات حقوقی کلیدی موافقت‌نامه پاریس در خصوص تغییرات اقلیمیاعظم امینی۲۰۱۹-۸
درهم تنیدگی آب، سیاست و محیط‌ زیست در حوضه آبریز دجله و فراتاعظم امینی۲۰۱۹-۹
مبانی، قلمرو و آثار فقهی ـ حقوقیِ «حق سلامت» زندانیانِ دارای «بیماریِ سخت‌درمانعلیمراد حیدری۲۰۱۹-۹
جلوه‌های‌ مداخله‌ پزشکی‌ قانونی‌ در‌ مراحل‌ محاکمه‌ و‌ اجرای‌ مجازاتعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۱۹-۱۲
آثارحقوقی خروج ایالات متحده امریکا از عهدنامه مودّت و تأثیر آن بر فرایند دادرسی در دیوان بین‌المللی دادگستریاعظم امینی۲۰۲۰-۱
تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی)عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۰-۱
سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۰-۱
گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از بازداشت شهروندی در حقوق ایرانعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۱
تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۰-۲
گفتمان سیاست جنایی در رساله ی حقوق امام سجاد(ع)؛ بازشناسی گفتمان کیفری شریعتسیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۰-۲
گونه شناسی مسئولیتهای حاصل از "بازداشت شهروندی" در حقوق ایرانعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۲
محاکمة غیابی در دیوان کیفری بین‌المللی تأثیر متقابل پروندة کنیا و مصوبات مجمع عمومی کشورهای عضوسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۲
بررسی میزان احساس تبعیض مذهبی در میان دانشجویان شیعه افغانستان (مطالعه موردی دانشگاه کابل)سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۳
رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ فرصت‌ها و چالش‌هاعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۰-۳
رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرمسید مهدی سیدزاده ,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۰-۳
عوامل موثر بر بزه دیدگی خشونت‌های خانوادگی (مطالعه موردی: مراجعه کنندگان به نهاد‌های اجتماعی ولایت هرات)سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۳
مطالعۀ تطبیقی شهادت غیرحضوری در آئین دادرسی کیفری ایران و دادگاه بین‌المللی کیفری با تأکید بر پروندۀ ویلیام روتوسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۳
جریان‌های ایدئولوژیک مبنای موثر بر سیاست جنایی تقنینی افغانستانسیدحسین حسینی۲۰۲۰-۵
امکان سنجی حقوقی تعقیب مقامات آمریکایی وضع کنندۀ تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی کیفریاعظم امینی۲۰۲۰-۶
تحلیل ژئوپلیتیکی عملکرد دیوان کیفری بین المللی در قاره آفریقاسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۶
شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفریسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۶
پیمایش‌های بزه‌دیده‌شناسی؛ ضرورتی پیش روی سیاستگذاران جنایی در ایرانسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۰-۷
تاثیر جنسیت بر گرایش اجرای مجازات های جسمانی(مطالعه موردی شهر مشهد)عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۰-۷
جرایم علیه داده‌پیام‌های شخصی در تجارت الکترونیکیعلیمراد حیدری۲۰۲۰-۷
بررسی شاخصهای پیشادرمانی مسئولیت پزشکانعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,حسام قبانچی۲۰۲۰-۸
جنبه‌های حقوقی سانحه‌ هوایی هشتم ژانویه 2020 مربوط به پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکرایناعظم امینی۲۰۲۰-۸
مطالعۀ جامعه‌شناختی تحولِ شیوه‌های مجازات اعدام در ایران و امریکاعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۰-۸
ابعاد حقوقی ترور سپهبد قاسم سلیمانی و امکان سنجی پیگیری قضایی آن در دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستریاعظم امینی۲۰۲۰-۹
ناهمگرایی نظام قضایی پیرامون مسئولیت مدنی دولتجعفر شفیعی سردشت۲۰۲۰-۹
تبیین مدل توصیف کیفری اختصاصی: با نگاهی به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادیسیدحسین حسینی۲۰۲۰-۹
تحلیل محتوای کیفی فیلم «جوکر» با رویکرد جرم‌شناسی فرهنگیسیدحسین حسینی۲۰۲۰-۹
بررسی اعتبار و قلمرو ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایرانعلیمراد حیدری۲۰۲۰-۱۰
میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایرانسیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۰-۱۱
بازپژوهی رویکرد جامعه مدار به عدالت ترمیمی از منظر مداخله جامعه محلی (با تاکید بر الگوی سیاستگذاری تقنینی ایران)سیدحسین حسینی۲۰۲۱-۱
بررسی شاخصهای پساپزشکی مسیولیت پزشکانعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,حسام قبانچی۲۰۲۱-۱
تأثیر متغیرهای اجتماعی و فردی بر میزان کیفرگرایی افکار عمومی (مطالعه میدانی در سه شهر تهران، مشهد و قم)سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۱-۱
اعاده حیثیت رسانه ای (بررسی انتقادی انتشار حکم برائت)علیمراد حیدری۲۰۲۱-۳
نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفیسیدمحمدجواد ساداتی,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۱-۴
تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی( مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی)عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۱-۵
تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به پرونده سیف الاسلام قذافیسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۱-۵
ابعاد حقوقی حمایت دیپلماتیک بریتانیا از نازنین زاغریاعظم امینی۲۰۲۱-۶
تثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۱-۶
تحلیل عوامل مؤثر بر عدم گزارش بزه دیدگی (مطالعه موردی: دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۱-۷
ضرورت رعایت اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداریسیدحسین حسینی۲۰۲۱-۷
فلسفه ارعاب در بوته نقد تجربی (ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس و جزای نقدی در شهر مشهد)عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۱-۷
کیفر قصاص در دوگانگی قرائت موضوعیت گرا وکارکردگراسیدمحمدجواد ساداتی,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۱-۷
آب، قانون و اخلاقاعظم امینی۲۰۲۱-۹
آسیب شناسی نقش دیوان محاسبات در تحقق پاسخگویی و حاکمیت قانونجعفر شفیعی سردشت۲۰۲۱-۹
بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابلسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۱-۹
تعهد به پرداخت مالیات از منظر رویه قضاییجعفر شفیعی سردشت۲۰۲۱-۹
خشونت فراموش شده: زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی خواهر ـ برادرآزاری (مطالعه موردی دانش‌آموزان دبیرستانی ناحیه یک و ناحیه شش مشهد)سید مهدی سیدزاده ,سیدحسین حسینی۲۰۲۱-۹
درآمدی بر روش نگارش مواد عمومی قانون مجازات با رویکردی انتقادی به کتاب کلیات و مواد عمومی چهار کتاب قانون مجازات اسلامی سالسیدحسین حسینی۲۰۲۱-۹
مطالعه ی جامعه شناختی تحولات مجازات در ملاء عام در جامعه پساانقلاب ایرانسیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۱-۹
سنجش رضایت شهروندان شیعه افغانستان از عملکرد پلیس(مورد مطالعه: منطقه 6 شهر کابل)سیدحسین حسینی۲۰۲۱-۱۱
ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی (مطالعۀ موردی قاعدۀ درأ در قانون مجازات اسلامی 1392)سیدحسین حسینی۲۰۲۱-۱۱
مقابلۀ آمریکا با دیوان کیفری بین‌المللی در پروندۀ افغانستانسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۱-۱۲
پیمایش احساس عدالت پزشکی نسبت به گردشگران سلامت مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های مشهدسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۲
تأثیر وضعیت اقتصادی بر سبک تفکر جنایی کودکان و نوجوانان در مشهدسید مهدی سیدزاده ,سیدحسین حسینی۲۰۲۲-۲
توسعه سیاست کیفری سخت‌گیرانه در اصلاحیه قانونی تحدید مازات اعدام در رائم مواد مخدرسیدحسین حسینی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۳
هویت سایبری، گذرواژه انتساب مسئولیت کیفریعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۲-۳
بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتو مقاصد شریعتسیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۲-۴
آزادی بیان در تقابل با دادرسی منصفانه: تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم بر نقض دادرسی منصفانهسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۶
بررسی تطبیقی مداخلة ناظران در حقوق ایران و آمریکاسید مهدی سیدزاده ,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۲-۶
پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۲-۶
ارجاع مادۀ ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعۀ سیاست کیفری سخت‌گیرانهسیدحسین حسینی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۷
ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبرسیدمحمدجواد ساداتی,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۲-۷
عوامل موثر بر بزه دیدگی شیعیان کابل در دوران قبل از طالبان (مطالعه موردی ناحیهسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۷
ابهام در رم انگاری بغیسیدحسین حسینی۲۰۲۲-۸
ادراک تاریخ‌مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت‌گرایی اجتماعیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۲-۸
بررسی میزان بزه‌دیدگی آزار و اذیت جنسی دیجیتال بر روی بزرگسالان با نگاه به افراد تراجنسیسید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۸
تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۲-۸
پیشگیری از جرایم شرکتی در پرتو الگوی مدیریت فرهنگ سازمانیحمیدرضا دانش ناری۲۰۲۲-۹
تاثیر کرونا ویروس بر سطح خشونت خانگی: مطالعه موردی زنان شهر مشهد (منطقه بلوار توس)سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۹
رابطه‌سنجی اعتیاد به مواد مخدر و اختلال شخصیت وابسته در میان زنان شهرستان تبریز (مطالعه موردی)سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۲-۹
روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیبسیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۲-۱۱
مکانیزم های حقوقی جرم انگاری به کارگیر کودکان در قوانین کیفری ایران و اسناد بین المللیجعفر شفیعی سردشت۲۰۲۲-۱۱
نوین‌سازی سیاست جنایی تقنینی در قبال نظام الکترونیکی مالیات‌ستانیسیدحسین حسینی۲۰۲۲-۱۲
ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان(مورد مطالعه: ناحیۀ ششم شهرکابل)سیدحسین حسینی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۳-۱
بررسی تطبیقی سایه نویسی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکاسید مهدی سیدزاده ,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۳-۲
تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی تأثیر پاندمی کووید 19 بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)حمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۲
مؤلفه‌های گفتمانی موافق و مخالف قصاص در سینمای ایرانحمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۲
تأملی جامعه‌شناسانه بر تحولات مجازات اعدام در افغانستانعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۳-۳
قرائت جرم‌شناختی از مفهوم فاصله‌گذاری اجتماعی در دوران پاندمی کووید 19حمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۳
بازخوانی فقهی و حقوقی جایگاه اعتیاد در سیاست کیفری ایرانعلیمراد حیدری۲۰۲۳-۴
کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین‌المللی در پروندة الحسنعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۳-۴
ارزیابی حالت خطرناک شرکت‌ها در پرتو مدل‌ فرهنگ‌ سازمانی شاین: مطالعه موردی مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحججحمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۶
جرایم سازمان‌یافته فراملی در دوره کووید 19: با تأکید بر اسناد یوروپلحمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۶
نقش فیس‌‌بوک در تحقق بزه تحریک به نسل‌‌زدایی (مطالعۀ جنگ‌‌ داخلی کشور میانمار)سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۳-۶
رویکردی امعه‌‌شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره‌‌ی رم در حقوق ایران پس از انقلابسیدمحمدجواد ساداتی,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۳-۷
مسئولیت کیفری سران دولتها در زمینه نقض حق دسترسی به داروسیدحسین حسینی۲۰۲۳-۷
بازنمایی رسانه ای هکر به مثابه ی مرزباز: به سوی تحلیل جرم شناسانه ی فرهنگی سریال نهنگ آبیعبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سید مهدی سیدزاده ۲۰۲۳-۸
بررسی تأثیر منبع کنترل و اخلاق پژوهشی بر پیشگیری از سرقت علمی مطالعه موردی خبرگان علوم جنایی ایرانحمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۸
بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در شهر هراتسیدحسین حسینی,حمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۸
بررسی وضعیت خرده‌فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی(مطالعه‌ی موردی شهرستان مشهد)عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۳-۸
پیش‌بینی جرم با استفاده از آزمون شخصیت‌شناسی مایرز- بریگز: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدحمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۸
بازشناخت مفهوم و مصادیق اصول دادرسی کیفری در تقابل گفتمان‌های آزادی‌مدار و امنیت‌گرای پس از انقلاب اسلامیسیدمحمدجواد ساداتی,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۳-۹
بررسی عوامل آزار و اذیت زنان در محیط کار افغانستان مطالعه موردی بیمارستان لقمان حکیم شهر هراتحمیدرضا دانش ناری,سیدحسین حسینی۲۰۲۳-۹
واکاوی فقهی- حقوقیِ اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشوییعلیمراد حیدری۲۰۲۳-۹
ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی: تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم»حمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۱۰
نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفریحمیدرضا دانش ناری۲۰۲۳-۱۱
نقش قاضی ارای احکام در فردی سازیِ ارفاقی واکنش علیه رمعلیمراد حیدری۲۰۲۳-۱۱
بررسی تحولات واکنش‌های کیفری بدنی در امعه افغانستان از منظر امعه‌شناسی فرهنگیسیدمحمدجواد ساداتی,عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی۲۰۲۴-۱
زیباشناسی جرم: تاملی بر واگرایی فلسفه هنر و فلسفه نظم و امنیتحمیدرضا دانش ناری۲۰۲۴-۲
کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولتجعفر شفیعی سردشت,سیدمحمدجواد ساداتی۲۰۲۴-۲

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی