عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
ریشه‌های امتناع مدرنیته و نازایی نمادین ایرانیان در عصر قاجارسیدحسین اطهری۱۶۶۳-۳
مؤلفه‌های اندیشه سیاسی مکتب هرات در منظومه فکری مولانا عبدالرحمان جامیسیدحسین اطهری,روح اله اسلامی شعبجره,مهدی نجف زاده۱۶۶۳-۳
توسعه پایدار و گردشگریوحید سینائی۱۹۹۵-۸
بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینیمحسن خلیلی۱۹۹۹-۳
قانون اساسی و حقوق شهروندانمحسن خلیلی۱۹۹۹-۷
تاریخ شفاهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحنامه تدوین و بازنگریمحسن خلیلی۱۹۹۹-۸
مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامیمحسن خلیلی۱۹۹۹-۱۲
آفرینش وفاق کارویژه قانون اساسیمحسن خلیلی۲۰۰۰-۳
مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامیمحسن خلیلی۲۰۰۰-۶
تبادل فرهنگی،سنت،مدرنیته و پست مدرنیتهسیدحسین اطهری۲۰۰۱-۲
استغراب استذلال استتباعمحسن خلیلی۲۰۰۱-۳
چشم به دست غرب نسخه برای شرق: غرب از نگاه احسان نراقیمحسن خلیلی۲۰۰۱-۳
بررسی عملکرد سازمان ایرانگردی و جهانگردیوحید سینائی۲۰۰۱-۵
تصمیم گیری در روابط خارجی: فهم چرایی تمایز با نگاهی مقایسه ای به روزگار امیرکبیر و سپهسالارمحسن خلیلی۲۰۰۱-۶
نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368محسن خلیلی۲۰۰۲-۳
ناکارآمدی،رکود و بحران در جهانگردی ایرانوحید سینائی۲۰۰۳-۱
اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریهمحسن خلیلی۲۰۰۳-۷
معرفی و نقد کتاب «شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده» نوشته گراهام فولر و رند رحیم فرانکهسیدمحمدعلی تقوی۲۰۰۴-۹
به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلورسیدمحمدعلی تقوی۲۰۰۴-۱۱
نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: بررسی انتقادیمحسن خلیلی۲۰۰۵-۳
کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایرانوحید سینائی۲۰۰۵-۶
آسيب شناسي و بازنمايي هويت ايراني در دو مكتوب مستشارالدوله و شادمانمحسن خلیلی۲۰۰۵-۷
اکسیر ماثر نو: بررسی مقایسه ای مشکله هویت در تاریخ نگاری قاجاریهمحسن خلیلی۲۰۰۵-۸
جهانی شدن وکثرت گرایی فرهنگیوحید سینائی۲۰۰۵-۸
آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمانمحسن خلیلی۲۰۰۵-۹
بررسی مقایسه ای مساله قومیت در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامیمحسن خلیلی۲۰۰۶-۳
روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب بندی برنامه توسعه همه جانبه کشورمحسن خلیلی۲۰۰۶-۳
نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروفمحسن خلیلی۲۰۰۶-۳
نقدی از (دیگر- ایران) شناسی انگلیسی هامحسن خلیلی۲۰۰۶-۶
ریچارد رورتی و لیبرالیسم بدون بنیانسیدمحمدعلی تقوی۲۰۰۶-۹
نگاهی انتقادی به ایرانشناسی آرتور میلسپومحسن خلیلی۲۰۰۶-۱۲
مدرنیته وجنبش های اجتماعیسیدحسین اطهری۲۰۰۷-۳
مفهوم آزادی در نگرش خبرگان قانون اساسیمحسن خلیلی۲۰۰۷-۶
پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیامحسن خلیلی۲۰۰۷-۷
جامعه انسانی و تاثیر اطلاعات بر آنمحسن خلیلی۲۰۰۷-۱۰
آسیب شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایرانمحسن خلیلی۲۰۰۷-۱۲
آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاستمحسن خلیلی۲۰۰۷-۱۲
چیستی مفهوم فرنگ در گزارشنامه های تاریخی روزگار قاجارمحسن خلیلی۲۰۰۷-۱۲
رورتی و نفی نظریه معرفتی بازنماییسیدمحمدعلی تقوی۲۰۰۷-۱۲
اندیشه تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیتمحسن خلیلی۲۰۰۸-۳
مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری)محسن خلیلی۲۰۰۸-۴
بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قویمهدی نجف زاده۲۰۰۸-۵
بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسیمحسن خلیلی۲۰۰۸-۶
سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقیمحسن خلیلی۲۰۰۸-۶
قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولتمحسن خلیلی۲۰۰۸-۶
آسیب شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا ، منابع ، شیوه های آموزش )احمد محقر۲۰۰۸-۹
بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 1محسن خلیلی۲۰۰۸-۹
مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا: تبیین مفاهیم نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانیسید احمد فاطمی نژاد۲۰۰۸-۹
چپ اصلاح‌طلب: نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی ریچارد رورتیسیدمحمدعلی تقوی۲۰۰۸-۱۱
بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامیمحسن خلیلی۲۰۰۸-۱۲
قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسیمحسن خلیلی۲۰۰۸-۱۲
ویژگی های سیاست خارجی انقلابی از دیدگاه خبرگان قانون اساسیمحسن خلیلی۲۰۰۸-۱۲
بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 2محسن خلیلی۲۰۰۹-۱
پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی- سیاسی معاصرایرانمرتضی منشادی۲۰۰۹-۲
ریچارد رورتی و عقلانیت مبتنی بر همبستگیسیدمحمدعلی تقوی۲۰۰۹-۲
بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایرانمهدی نجف زاده۲۰۰۹-۴
ارتباط جنگ و آنارشی ؛ نقد دو وجهی آنارشی - سلسله مراتب بر مبنای شاهنامهسید احمد فاطمی نژاد۲۰۰۹-۴
بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریهمحسن خلیلی۲۰۰۹-۴
قراردادرویتر،درون مایه های یک تصمیممحسن خلیلی۲۰۰۹-۴
فیلسوف ضدفلسفه: بررسی و نقد آراء «ریچارد رورتی» در باره‌ی فلسفهسیدمحمدعلی تقوی۲۰۰۹-۵
جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخیمحسن خلیلی۲۰۰۹-۶
نظریه پردازی در سیاست های زمامدارانه در ایرانمحسن خلیلی۲۰۰۹-۶
سیاست های دولت پهلوی در قبال بهاییت 1357-1332وحید سینائی۲۰۰۹-۷
از تبارشناسی مفهوم آنارشی در نظریه بین المللی تا برداشتی بدیلسید احمد فاطمی نژاد۲۰۰۹-۹
چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکامحسن خلیلی۲۰۰۹-۱۰
نگاهی به کتاب فرهنگ‌های دیجیتالمهدی نجف زاده۲۰۰۹-۱۱
شالوده شکنی اصل چهل و چهارم قانون اساسیمحسن خلیلی۲۰۱۰-۳
نظام حقوق اساسی مقایسه ای با دانش مطالعات منطقه ایمحسن خلیلی۲۰۱۰-۳
صورتبندی مذهبی سیاسی جامعه ایرانی در عصرصفویهمهدی نجف زاده۲۰۱۰-۴
روابط دولت ایران و کمپانی های نفت در دوران پارادایم امتیازوحید سینائی۲۰۱۰-۵
پیوند اسطوره و سیاست در شاهنامه: تلاشی برای باز تولید هویت ملی ایرانیانمرتضی منشادی۲۰۱۰-۶
تحلیل گفتمانی تصویر «دیگری»‌ در مطبوعات حزب توده (31-1329)سیدمحمدعلی تقوی,سیدحسین اطهری۲۰۱۰-۶
دولت مدرن، ارتش ملی و نظام وظیفهوحید سینائی۲۰۱۰-۶
ضعف سنت «نقد» در پژوهش علوم سیاسی در ایرانسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۰-۶
انرژی و سیاست خارجی در دولت تحصیل دار (سه حوزه همسایگی)محسن خلیلی۲۰۱۰-۷
پیشافرض‌ها و پنداشت علما از مشروطیتمهدی نجف زاده۲۰۱۰-۹
دشواره‌ی کاربست فرضیه در پ‍ژوهش‌های تاریخیمحسن خلیلی۲۰۱۰-۹
تحول مفهوم حکومت در ایران و منازعات ناشی از به کارگیری مفاهیم نو: از سلطنت مستبده تا مشروطه سلطنتیمرتضی منشادی۲۰۱۰-۱۱
سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۰-۱۱
امکان پذیری پیدایش مفهومی مشترک جهت همزیستی اخلاقی در روابط بین المللاحمد محقر۲۰۱۰-۱۲
بازنمایی مولفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجارمحسن خلیلی۲۰۱۰-۱۲
پس زمینه تاریخی / اندیشه ای سیاست خارجی تعالی گرامحسن خلیلی۲۰۱۰-۱۲
کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟محسن خلیلی۲۰۱۰-۱۲
پیشینه اندیشه دولت متمرکز اقتدارگرا در متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملیمحسن خلیلی۲۰۱۱-۳
پیوند حامی _ پیرو و سقوط نظام پهلوی ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابیمحسن خلیلی۲۰۱۱-۳
مفهوم قلمرو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمحسن خلیلی۲۰۱۱-۴
حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۱-۶
نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظریوحید سینائی۲۰۱۱-۶
سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسمروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۱-۷
بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ایوحید سینائی۲۰۱۱-۹
بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)وحید سینائی,احمد محقر۲۰۱۱-۹
مقایسه مفهوم صدور انقلاب در انقلاب‌های فرانسه و روسیهمحسن خلیلی۲۰۱۱-۹
هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستانوحید سینائی۲۰۱۱-۹
روش های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیکروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۱-۱۰
امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۱-۱۱
بررسی بایستگی‌های تدوین سیاست ملی اطّلاع‌رسانی در ایرانمحسن خلیلی۲۰۱۱-۱۲
بازخوانی نیت مند اسناد در پژوهش های تاریخی: پیشنهاد مدلی دومتغیره برای بازتفسیر رخدادهای تاریخ معاصر ایرانمحسن خلیلی۲۰۱۱-۱۲
بایستگی های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایرانمحسن خلیلی,مرتضی منشادی۲۰۱۱-۱۲
تحلیل گفتمان مفهوم صدور انقلاب از منظر خبرگان قانون اساسیمحسن خلیلی۲۰۱۱-۱۲
تحلیل گفتمان مقوله سیاست خارجی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیتمحسن خلیلی۲۰۱۱-۱۲
مجلس شورای ملی در نقش راهرویی برای بنیادگذاری سلطنت مطلقهمحسن خلیلی۲۰۱۱-۱۲
مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟محسن خلیلی۲۰۱۱-۱۲
پدیدارشناسی الزامات دیپلماسی اسلامیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۲-۲
راهبرد های امنیتی غرب در برخورد با بیداری جهان اسلامروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۲-۲
بنیان‌گذاری گروه درس‌های روش‌شناسی در دوره کارشناسی علوم‌سیاسیمحسن خلیلی۲۰۱۲-۳
زوال تکنیک های قدرت دیپلماتیک در پایان عهد قاجار(پدیدارشناسی سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۲-۳
نمایندگی/ سخن‌گویی جهان اسلام: چیستی ادعا و کیستی مدعیمحسن خلیلی۲۰۱۲-۳
ویژگی‌های بافتار ژئوپولیتیک ایرانِ دوران قاجار از منظر سفرنامه‌ نویسان روسیهمحسن خلیلی۲۰۱۲-۳
گنجایش سازی قانون اساسی برای توسعه یافتگیمحسن خلیلی۲۰۱۲-۴
حکومت مندی الهیات سیاسی در عصر اطلاعات (جایگاه سازه های الهیاتی در تئوری های سیاست و روابط بین الملل در عصر اطلاعات)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۲-۵
مسأله‌ی زن در نگرش خبرگان قانون اساسیمحسن خلیلی۲۰۱۲-۶
نگاهی به مدل دولت/ ملت سازی در مالزیمحسن خلیلی۲۰۱۲-۶
بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامهمرتضی منشادی۲۰۱۲-۷
تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر امر سیاسی در ایران دهه هشتاد (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۲-۸
استلزامات و مفروضات شناختی - اجتماعی مناظره و استدلال در رسانه دیداری و شنیداریسیدحسین اطهری۲۰۱۲-۹
پست‌مدرنیسم و امکان گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها؛ نقد و بررسی دیدگاه‌های «ریچارد رورتی»سیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۲-۹
نقد حقوق بشر در افق حکومت مندیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۲-۹
تأثیر رهبری امام خمینی(ره) بر سرمایه اجتماعی در جریان انقلاب اسلامی ایرانسیدحسین اطهری۲۰۱۲-۱۰
کالبد شکافی زوال و انحطاط سیاسی از دیدگاه ابن خلدون و ماکیاولیسیدحسین اطهری۲۰۱۲-۱۰
مجلس شورای اسلامی و سیاست گذاری در ایران(1387-1359)وحید سینائی۲۰۱۲-۱۰
بررسی و نقد «رفتار ویژه و متفاوت» با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانیسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۲-۱۱
آینده پژوهی سیاست‌خارجی: کد/ ژنوم های ژئوپلیتیک ایران و همسایگانمحسن خلیلی۲۰۱۲-۱۲
بررسی شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانونمرتضی منشادی۲۰۱۲-۱۲
بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)وحید سینائی۲۰۱۲-۱۲
پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست‌خارجی (نمونه‌پژوهی: ترکیه و ایران)محسن خلیلی۲۰۱۲-۱۲
ژنومهای ژئوپلیتیک موثر در سیاست خارجی ایران و جمهوری آذربایجانمحسن خلیلی۲۰۱۲-۱۲
مدل‌سازی ژنوم‌های ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراقمحسن خلیلی۲۰۱۲-۱۲
امواج بیداری جهان اسلامروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۳-۲
روابط خارجی ایران از صفویه تا برآمدن نادرشاهروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۳-۲
نشانه‌های پست مدرن در کارتون‌های تلویزیونیمهدی نجف زاده,سیدحسین اطهری۲۰۱۳-۳
بِرَندسازی در دیپلماسی نیچه ای قَطراحمد محقر۲۰۱۳-۴
بازخوانی نامه‌های میرزاحسین‌خانِ سپهسالار در پرتوِ چشمداشت‌های هفت‌گانه‌ از سیاست‌خارجیمحسن خلیلی۲۰۱۳-۴
تأثیر عامل اقتصادی در مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998سید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۳-۴
واکاوی ریشه‌های رمانتیسم در روشنفکری دوره پهلوی دوم؛ مشکله‌ی الیناسیون، نوستالژی و عقل روشنگرانهسیدحسین اطهری۲۰۱۳-۶
بازشناسی سازمان همکاری شانگهای بر بنیانِ نسل سوم نظریه‌ منطقه‌گراییمحسن خلیلی۲۰۱۳-۷
ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعهمحسن خلیلی۲۰۱۳-۷
تکنیکهای دیپلماتیک ابن فراروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۳-۸
جایگاه اندیشه سیدقطب در میان نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقلابسیدمحمدعلی تقوی,مرتضی منشادی۲۰۱۳-۸
فراز و فرود حکومت مندی در عصر ساسانیان (مطالعه موردی: نامه تنسر، عهد اردشیر)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۳-۸
بازخوانی روایی اضمحلال فئودالیسم اروپایی در ادبیات دوره ویکتوریایی با تاکید بر متن بلندی های بادگیرمهدی نجف زاده۲۰۱۳-۹
بازرگانان مشروطه خواه و چیستی نوسازی سیاسیمرتضی منشادی۲۰۱۳-۹
بررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‌های اخیر خاورمیانه با تاکید بر مفهوم اشاعه نظریه سازه‌انگاریسیدحسین اطهری۲۰۱۳-۹
بررسیِ بحران آذربایجان برپایه‌ی مدل مدیریت بحران برچرمحسن خلیلی۲۰۱۳-۹
پیامدهای ساخت دولت مدرن پهلوی اول بر جامعه شیکه‌ای ایرانمهدی نجف زاده۲۰۱۳-۹
تأثیر عوامل متغیّر در تغییر کارکردِ سیاست خارجی ایران: ناهمانندی های دوران جمهوری اسلامی ایران (1384-1357)محسن خلیلی۲۰۱۳-۹
تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متون منتخب روزنامه وقایع اتفاقیهسیدحسین اطهری۲۰۱۳-۹
جستاری در آغاز، فرآیند و فرجام کنش جمعی جهان عرب با بهره گیری از رویکرد تغییر فرهنگیسیدحسین اطهری۲۰۱۳-۹
قانون‌اساسی جدید عراق و پیدایش دوباره‌ی کشمکش‌ سیاسیمحسن خلیلی۲۰۱۳-۹
نقش پارلمان‌ها در سیاست خارجیمحسن خلیلی۲۰۱۳-۹
بازخوانی نامه‌های امیرکبیر برپایه‌ی هدف‌های سه‌گانه‌ی سیاست‌خارجیمحسن خلیلی۲۰۱۳-۱۰
بازنمایی الگویِ صدور انقلاب در اندیشه‌ی سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی (1368 تا 1388)محسن خلیلی۲۰۱۳-۱۰
برابرسنجی دلایل نقض بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوممحسن خلیلی۲۰۱۳-۱۰
پیوند کد و ژنوم ژئوپلیتیک در سیاست خارجی (مطالعه‌ی موردی: افغانستان و ایران)محسن خلیلی۲۰۱۳-۱۰
تحلیل انتقادی گفتمان صدور انقلاب امام خمینی (ره)سیدحسین اطهری۲۰۱۳-۱۰
تحول مفهوم سیاست خارجی در چهار برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعهمحسن خلیلی۲۰۱۳-۱۰
ژنگان ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس سنجش همگرایی/ واگرایی درون منطقه ای با بهره گیری از تکنیک SWOTمحسن خلیلی۲۰۱۳-۱۰
سیاست خارجی بایسته از دیدگاه ملکم‌خانمحسن خلیلی۲۰۱۳-۱۰
نقش‌های ملی و پیدایش قدرت‌نرم: تحلیل کمی گفتارها/نوشتارهای مقام‌معظم‌رهبری(1368-1388)محسن خلیلی۲۰۱۳-۱۰
The effect of political marketing tools on the behavior of voters in Iran s 11th presidential election-Case study: the attitudes of Citizens of Mashhad cityوحید سینائی۲۰۱۳-۱۲
بررسی علل ناکامی ‌جنبش مشروطه از برپایی ارتش ملی در ایرانوحید سینائی۲۰۱۳-۱۲
چیستی فلسفه سنت گرایی با تکیه بر آرای دکتر سید حسین نصر: مضامین،دلالت ها و بنیانهاسیدحسین اطهری,مرتضی منشادی۲۰۱۳-۱۲
سیر تحول مفهومی شب در شعرفارسی؛ از نماد عرفانی تا استعاره ی سیاسی(به عنوان نمادی بومی)مهدی نجف زاده۲۰۱۳-۱۲
تاثیرپذیری جنبش‌ها و نیروهای اسلام‌گرا از یکدیگر؛ بررسی موردی بازتاب اندیشه‌های غرب‌ستیزانه سید قطب در نظرات آیت‌الله طالقانیسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۴-۱
تکنولوژی و چرخش امنیت سیاسیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۱
نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشه‌ی آیت‌الله مصباح یزدی و السدیر مک‌اینتایرسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۴-۱
تاملی جامعه شناختی بر بسترهای شکل گیری و رشد افراطی گرایی اسلامی در نیجریهاحمد محقر۲۰۱۴-۲
رژیم حقوق بشر در اتحادیة اروپایی؛ عدم شمولیت و یکپارچگیسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۴-۲
ماهیت و مفهوم مشروطیت در مذاکرات نمایندگان نخستین مجلس شورای ملیمرتضی منشادی۲۰۱۴-۲
بررسی تطبیقی مفهوم آزادی از نگاه امام خمینی(ره) و آیت الله شهید بهشتیسیدحسین اطهری۲۰۱۴-۳
بررسی کارکرد دین در اندیشه و عمل نواب صفویسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۴-۳
پیوندِ ژنگانِ ژئوپلیتیک و سیاست‌خارجی، نمونه‌پژوهی: پاکستان و ایرانمحسن خلیلی۲۰۱۴-۳
تکنولوژی های قدرت در سیاست نامة خواجه نظام الملکروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۳
جامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدوحید سینائی۲۰۱۴-۳
درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336)وحید سینائی۲۰۱۴-۳
فعّال سازیِ ژنوم های قدرت آفرین/ خاموش‌سازیِ ژنوم‌های قدرت‌زدا (نمونه‌پژوهی: قطر)محسن خلیلی۲۰۱۴-۳
نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۳
هند و پاکستان: مدیریت منازعه پس از 1998سید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۴-۳
دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهه 1350 بررسی مقایسه‌ای براساسِ مدل پیوستگی روزنامحسن خلیلی۲۰۱۴-۴
رویکردهای سیاسی مکتب تفکیک؛ از تأیید نابسامانی و عزلت‌گزینی تا مشارکت در مبارزات انقلاب اسلامیسیدمحمدعلی تقوی,سیدحسین اطهری۲۰۱۴-۴
گسترده سازی و استمرار تحریم ها علیه ایران/ بنیان‌ زبرنظری سازو کار تحریم/ توازن در ساختار نظام بین‌المللیمحسن خلیلی۲۰۱۴-۴
منازعه هند و پاکستان پس از 1998 و مدیریت بحران قدرت‌های بزرگسید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۴-۴
منطق های سه گانه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاستروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۴
از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی_سیاسی گسترش آن در ایرانمهدی نجف زاده۲۰۱۴-۶
بازتاب منازعه هویتی در ابزارهای فرهنگی: مطالعه اسکناس‌های ایرانی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامیمهدی نجف زاده۲۰۱۴-۶
بازتاب نمادین نقد و نفی قدرتِ مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره صفویه و قاجاریهسیدحسین اطهری۲۰۱۴-۶
بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368محسن خلیلی۲۰۱۴-۶
برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستانمحسن خلیلی۲۰۱۴-۶
ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیهمحسن خلیلی۲۰۱۴-۶
مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسیوحید سینائی۲۰۱۴-۶
بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاهمهدی نجف زاده۲۰۱۴-۷
تکنولوژی اطلاعات و سیاست به مثابه متون متحول برای سیاست گذاریروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۸
آداب سفارت و آئین مذاکره در شاهنامهمرتضی منشادی۲۰۱۴-۹
الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاهروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۹
امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاستروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۹
بازتاب تک‌صدایی و خودگومندی جامعة ایرانی در رمان بوف کورمهدی نجف زاده۲۰۱۴-۹
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان مطالعه موردی زنان شهر بوشهرسیدحسین اطهری۲۰۱۴-۹
تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستانوحید سینائی۲۰۱۴-۹
چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیکروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۹
دیالوگ فوکو و هابرماس درباره بنیان‌های مدرنیته؛ انسان‌گرایی، گفتمان و دموکراسیسیدحسین اطهری۲۰۱۴-۹
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در بیداری اسلامیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۹
پدیدارشناسی تکنیک های امام علی (ع) برای صلحروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۴-۱۲
کنشگر و کنش پذیر در بیداری اسلامی؛ از منظر گفتمان امام خمینیسیدحسین اطهری۲۰۱۵-۱
از مهندسی اجتماعی تدریجی تا مهندسی اجتماعی آرمانی: مقایسة تطبیقی رویکرد روشنفکران نسل اول و دوم پهلویمهدی نجف زاده۲۰۱۵-۲
بازخوانی دیالکتیک ترغیب و فشار ساختاری ترور در فرقه ی اسماعیلیه نزاری بر اساس تبیین چهارگانه اسملسرمهدی نجف زاده۲۰۱۵-۲
مردم سالاری دینی در نگاه امام خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه ای مکتب سیاسی قم و نجفسیدحسین اطهری۲۰۱۵-۲
بازنمایی انگاره های فلسفه اخلاق کانتی در اندیشه سیاسی «جان رالز»سیدحسین اطهری۲۰۱۵-۳
بازنمایی دیگری در قالب کارگزاران اجتماعی در روزنامه های قانون و کاوهمحسن خلیلی۲۰۱۵-۳
برابرسنجیِ مفهومی آموزه‌هایِ سه‌گانه‌یِ سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ امّ‌القرا، تمدّن ایرانی، ائتلاف/ اتّحادمحسن خلیلی۲۰۱۵-۳
اخوت-برادریسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۵-۶
اشاعه هسته‌ای و صلح: مروری بر آرای موافقان و مخالفان اشاعهسید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۵-۶
اعراض/اعتزالسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۵-۶
امت-اممسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۵-۶
چگونگی عروج و افول حکومت در تاریخ بیهقیمرتضی منشادی,سیدحسین اطهری۲۰۱۵-۶
دولت مشروطه و حکومت مندی مکانیکیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۵-۶
سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)محسن خلیلی۲۰۱۵-۶
بررسی نگره هویتی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمهدی نجف زاده۲۰۱۵-۷
رویکرد تغییر فرهنگی و مدل برساخته «چرخه بسته کنش جمعی» در جوامع بهره‌مند از ارزش‌های بقا: مطالعه موردی مصرسیدحسین اطهری۲۰۱۵-۸
سیاست خارجی قدرتهای نوظهور نسبت به آمریکا؛ همراهی یا موازنه گری؟سید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۵-۸
از تضاد طبقاتی تا شکاف گفتمانی: بازخوانی مارکسیسم کلاسیک از منظر پسامارکسیسم «لاکلائو» و «موفه»سیدحسین اطهری۲۰۱۵-۹
بررسی مقایسه ای سرآغازهای حوزه عمومی در ایران و غرب: قهوه خانه و اهمیت تاریخی آنسیدحسین اطهری۲۰۱۵-۹
تکنیک های کنستیتوشن در سیستم ممالک محروسهروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۵-۹
دشواره‌ی هویت در روایت صادق‌خانِ مستشارالدّوله از مشروطیتمحسن خلیلی۲۰۱۵-۹
فرهنگ سیاسی نخبگان زمانه برآمدن و برافتادن پهلوی اولمحسن خلیلی۲۰۱۵-۹
فرهنگ و رویه سازگاریجویی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مقایسه متن پژوهانه دوره های جنگ و اصلاحاتسید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۵-۹
مؤلّفه های جغرافیاپایه در قوانین اساسی جدید افغانستان و عراقمحسن خلیلی۲۰۱۵-۹
پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامهروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۵-۱۲
کشاکشِ دولت الکترونیک با دموکراسی الکترونیکمحسن خلیلی۲۰۱۵-۱۲
نگرش نوسلفی یوسف قرضاوی به سیاست: دولت اسلامی به مثابه حکومتی مدنیسیدمحمدعلی تقوی,مهدی نجف زاده۲۰۱۵-۱۲
انقلاب برای رهایی یا اصلاح‌گری در درون نظم مستقر؛ بررسی تطبیقی علل عقب ماندگی مسلمین و راه های برون‌رفت از آن در آراء گولن و شریعتیسیدمحمدعلی تقوی,سیدحسین اطهری۲۰۱۶-۳
پارسی گردانی انگارگانی واژگان سیاسی: نمونه پژوهی سیاسی، لیبرالیسممحسن خلیلی۲۰۱۶-۳
زمینه های تداوم هویت ایرانی در روایت های شاهنامهمرتضی منشادی۲۰۱۶-۴
الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایران عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۶-۶
جامعه گرایی و اجتماعی بودن فضیلتسیدمحمدعلی تقوی,احمد محقر۲۰۱۶-۶
فرآیند ناتمام دولت ـ ملت‌سازی و از رشد ماندگی همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارسوحید سینائی۲۰۱۶-۶
بررسی و نقد کتاب اجتماعیون عامیونمرتضی منشادی۲۰۱۶-۸
چرایی فقدان فدرالیسم در قانون اساسی 1382 افغانستانمحسن خلیلی۲۰۱۶-۸
دوگانه‌ی مشروطه: تجربه‌های آشنا، فقدانِ نظریهمحسن خلیلی۲۰۱۶-۸
بایستگیِ ‌بنیاد نهادن ‌مکتب ‌خراسان ‌بزرگ‌ در علوم ‌سیاسیمحسن خلیلی۲۰۱۶-۹
برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسیمهدی نجف زاده۲۰۱۶-۹
تأملّی در باب نقش «حکم‌رانی خوب» برای تحقق زندگی مطلوب در سیره امام علی علیه السلامسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۶-۹
بازتاب تعارض های ساختاری و محیطی در همکاریهای منطقه ای جهان اسلاممهدی نجف زاده۲۰۱۶-۱۰
بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمحسن خلیلی۲۰۱۶-۱۰
بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدوحید سینائی۲۰۱۶-۱۰
بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایرانسیدمحمدعلی تقوی,مهدی نجف زاده۲۰۱۶-۱۲
پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایرانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۶-۱۲
سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدمحسن خلیلی۲۰۱۶-۱۲
روسیه و آسیای مرکزی: زمینه‌سازی برای جامعه بین‌الملل منطقه‌ایسید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۷-۲
دردسرسازیِ تاریخ در برساختنِ سیاست‌خارجیمحسن خلیلی۲۰۱۷-۳
منطقه گرایی ایران و آسیای مرکزی در پرتو جهانی شدن: طرحی برای جامعه بین الملل منطقه ای؟سید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۷-۳
خویشتن مقید؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گراییسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۷-۶
منطقه گرایی نهادمحور در آسیای جنوبی: کارایی سنجی سارک، سپتا و سفتاسید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۷-۶
اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادیمحسن خلیلی۲۰۱۷-۹
بررسی دشواره «تقلیلگرایی مفهومی» در روش شناسی علوم سیاسی؛ نمونه پژوهی: مفهوم مشارکت سیاسیسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۷-۱۰
ساخت دوگانه دولت سازی نوین افغانستانمحسن خلیلی۲۰۱۷-۱۰
سیاست عملی و فنون حکمرانی امام علی (ع)مرتضی منشادی,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۷-۱۱
ریشه‌های بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیم‌های عرب (تعیین‌کنندگی عوامل کوتاه‌مدت و نقش مدیریت سیاسیسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۷-۱۲
کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسیمحسن خلیلی۲۰۱۷-۱۲
معرفت شناسی در مکتب جامعه گرایی: تلاش توأمان برای مقید ساختن معرفت و گریز از نسبی گراییسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۷-۱۲
آسیب‌شناسی مشروعیت در اندیشۀ سیاسی هخامنشیان (تحلیل محتوای کتیبه‌ها)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۸-۱
جامعه شناسی ادبی انقلاب: رابطه متناقض نمای ادبیات و انقلاب: نقدی بر کتاب ادبیات و انقلابمهدی نجف زاده۲۰۱۸-۲
بحران آب، و مدیریت بحران های منطقه ایمرتضی منشادی۲۰۱۸-۳
علل انفعال قاجاران در روابط خارجیمحسن خلیلی۲۰۱۸-۳
فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۸-۳
واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آنسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۸-۳
هزاره های شیعه و ساختار قدرت در افغانستان (از دوره پیشامدرن تا سقوط طالبان)مرتضی منشادی۲۰۱۸-۳
بازخوانیِ گفتمان اسلام سیاسیِ افغانستان از منظر امام خمینی -ره- -1989-1979م.-مهدی نجف زاده۲۰۱۸-۸
حقابه هلمند و پیشینه آنمحسن خلیلی۲۰۱۸-۸
الگوی سیاست خارجی ساسانیانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۸-۹
بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی مرتضی مطهری براساس رویکرد پسااستعماریسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۸-۹
بررسی جایگاه افغانستان جدید در مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبیسید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۸-۹
پدیدار شناسی راهبردهای امام علی(ع) برای تحقق عدالت در جامعه (مطالعه موردی نهج البلاغه)سیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۸-۹
نشانگانِ فروپاشیِ دودمان قاجار در سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگمحسن خلیلی۲۰۱۸-۹
غربسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۸-۱۰
استراتژی‌های کارآمدسازی اقتصاد سیاسیِ منطقه‌ای افغانستان و ایران بر مبنای تحلیل سیستمیِ نقش بندر چابهارروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۸-۱۱
امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای «آرامش دوستدار»سیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۸-۱۲
پیوستگی امنیتی و بحران گریزی در روابط ایران و ترکیهوحید سینائی,سید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۸-۱۲
تحلیل نشانه‌شناختی تمبرهای جمهوری اسلامی ایران (1389-1357)؛ گذار از نشانه‌های سیاسی به نشانه‌های اجتماعیمهدی نجف زاده۲۰۱۸-۱۲
تحول در صورت‌بندیِ اجتماعی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (1357- 1304)مرتضی منشادی۲۰۱۸-۱۲
جایگاه اتحاد جماهیر شوروی در الگوهای سیاست خارجی ایران دوران پهلوی دوم (1357-1332ش.)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۸-۱۲
دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور -با کاربست رویکرد اقتصادِ نهادگرا-وحید سینائی۲۰۱۸-۱۲
واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانهمهدی نجف زاده۲۰۱۹-۱
تبیین ساختاری دگردیسیِ احزاب افغانستان از نظامی‌گری به مصالحه-نمونه‌پژوهی: حزب اسلامی گلبدین حکمتیار-مهدی نجف زاده۲۰۱۹-۲
ریشه‌های ناسازگاری دانشجویان با هویت برساخته‌ی حکومت پهلوی در دهه‌های 1340 و 1350محسن خلیلی۲۰۱۹-۲
قاعده استثنا و پارادوکس مشروعیت شورش در دولت هخامنشیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۹-۲
بازتاب منازعه گفتمانی در سه گانه سیمین دانشور از ایده به خود آمدن تا استعاره های پساانقلابیمهدی نجف زاده۲۰۱۹-۳
کارگزاران و حوزه‌های اخلاق در سیاستسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۹-۳
بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی و تداوم اثربخشی آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۹-۴
تعلیق مشروطیت/برتری استثناء: برآمدن دولت مطلقه پهلویمحسن خلیلی,مرتضی منشادی,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۹-۴
نشانه شناسی عملیات انتحاری در گروه های تکفیری اسلامی -مطالعه موردی: داعش در عراق-مهدی نجف زاده۲۰۱۹-۴
تحلیل استعاره‌های مفهومی مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396مهدی نجف زاده۲۰۱۹-۵
تحلیل نشانه‌شناسی برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های 60 و 70 (مطالعه موردی: کارتون‌های قصه‌های مجید، مدرسه موش‌ها، دنیای شیرین و قصه‌های تا‌به‌تا)مهدی نجف زاده۲۰۱۹-۵
بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطهمحسن خلیلی۲۰۱۹-۶
پدیدار وارونه خویش کاری طبقاتی در«اخلاق الاشراف» عبید زاکانیمرتضی منشادی۲۰۱۹-۶
نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس(1359 -1363)وحید سینائی۲۰۱۹-۶
تحلیل تداوم سازه‌ها و ساختارهای سیاست ایران شهری در اندرزنامه‌های ایرانی و اسلامی (مطالعه موردی: عهد اردشیر و سیاستنامه خواجه نظام‌الملک طوسی)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۹-۸
نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانیمحسن خلیلی۲۰۱۹-۸
بازنمایی غرب در گفتمان سیاسی علی شریعتیسیدمحمدعلی تقوی۲۰۱۹-۹
سنجش وضعیت توسعۀ اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سال‌های 2001 تا 2017وحید سینائی۲۰۱۹-۹
هم سنجی عوامل و موانع موفقیت داعش در پاکستانسید احمد فاطمی نژاد۲۰۱۹-۹
واکنش جنبش دانشجویی دهه 1340 به سبک های هویتی نیروهای سیاسیمحسن خلیلی۲۰۱۹-۱۰
پیوستار قدرت در سیاست ‌خارجی از دیدگاه ‌فروغیمحسن خلیلی,مرتضی منشادی,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۹-۱۱
Policymaking and Water Crisis in Iranروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۹-۱۲
راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمندروح اله اسلامی شعبجره۲۰۱۹-۱۲
آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایرانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۰-۱
برندینگ و تصویرسازی ملت در کرۀ جنوبی؛ هالیو و کرۀ جهانیآرش بیداله خانی۲۰۲۰-۲
حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی»روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۰-۲
سیاستگذاری قومیت در افغانستان معاصرروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۰-۲
برندینگ ملت و تصویرسازی ملی؛ دریچه‌ای میان‌رشته‌ای برای مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌المللآرش بیداله خانی۲۰۲۰-۳
چرخه و مبانی سیستمی سیاستگذاری امور زنان در افغانستانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۰-۳
امکان‌ناپذیری و امکان‌پذیریِ توافق در برنامه‌ی هسته‌ای ایران همسنجی دوره‌های سه‌گانه‌ی ریاست جمهوری (خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی)محسن خلیلی,سید احمد فاطمی نژاد۲۰۲۰-۴
ایرانِ پُرهمسایه و سیاست خارجیِ چندهمسایگیمحسن خلیلی۲۰۲۰-۴
نواوراسیاگرایی روسیه و موازنه قدرت در شرق مدیترانهسیدحسین اطهری۲۰۲۰-۴
چرخش عاطفی در روابط بین الملل: مروری بر رابطه عقلانیت و عواطفسید احمد فاطمی نژاد۲۰۲۰-۶
رویکرد امنیتی ـ ساختاری به ارتباط مسئلۀ زبان فارسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ساختار و مؤلفه‌های امنیتی کردن زبان فارسی در دورۀ معاصرآرش بیداله خانی۲۰۲۰-۶
هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئدآرش بیداله خانی۲۰۲۰-۶
بودوباشِ شهروند در دامِ کرونا و بندیِ ارگمحسن خلیلی۲۰۲۰-۷
تاریخ مفاهیم،‌آشکار سازی نزاع های ایدئولوژیک در تاریخ و فهم معنای نوین از متنسیدمحمدعلی تقوی,سیدحسین اطهری,مهدی نجف زاده۲۰۲۰-۷
نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۰-۸
از تروریسم تا ضدتروریسم در پاکستان: سنجش خشونت‌ورزیسید احمد فاطمی نژاد۲۰۲۰-۹
انتقال به شرق: مسیر بقای داعش به مثابه سازمان تروریستیسید احمد فاطمی نژاد۲۰۲۰-۹
بررسی مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران (1357-1368)وحید سینائی۲۰۲۰-۹
برساختن گمینشافت مجازی در روزگار کرونامحسن خلیلی۲۰۲۰-۹
بزنگاه کرونا؛ وستفالیای نوین بین المللیمحسن خلیلی۲۰۲۰-۹
پیوند امر پزشکی و امر بین‌المللی: سیاست جهانی در معرض کووید-19سید احمد فاطمی نژاد۲۰۲۰-۹
تحلیل ویژگیهای جنگ اطلاعاتی- ارتباطی غرب بر علیه روسیه در گفتمان آکادمیک ایدئولوگهای روسیآرش بیداله خانی۲۰۲۰-۹
جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایرانوحید سینائی,سید احمد فاطمی نژاد,مرتضی منشادی۲۰۲۰-۹
دیپلماسی نروژی نبرد در میدان صلحمحسن خلیلی۲۰۲۰-۹
ساخت بندی و افتراق حوزۀ پولیتیک از پالیسی ؛ تایوان و سازوکارهای کنترل و مدیریت بحران پاندمیک بیماری کووید 19آرش بیداله خانی۲۰۲۰-۹
نقش سیاست‌های قومی‌مذهبی در بروز اختلافات اقوام و مذاهب در سوریه (1920- 2018)سیدمحمدعلی تقوی,محسن خلیلی۲۰۲۰-۹
تاریخ مفهومی؛ آشکارسازی نزاع‌های ایدئولوژیک و فهم معنای نوین از متنسیدحسین اطهری,مهدی نجف زاده۲۰۲۰-۱۰
بازنمایی پساساختاری مفهوم کودکی در برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران دهه هشتادمهدی نجف زاده,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۰-۱۱
تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنتوحید سینائی۲۰۲۰-۱۱
اندرباب چرایی انفعال قاجاران در روابط خارجیمحسن خلیلی۲۰۲۰-۱۲
تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020)آرش بیداله خانی۲۰۲۰-۱۲
تحلیل استعاره‌های طرد زنان از عرصه سیاست در اندرزنامه‌های سده میانهسیدحسین اطهری۲۰۲۱-۱
ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکه‌های اجتماعی در ایرانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۱-۲
نقش نهادهای بهره‌کش و چرخه رذیلت در کاستی های فرآیند توسعه در ایران (1304- 1320)وحید سینائی۲۰۲۱-۲
دشواره‌‌ی رویارویی آزادی، دولت و مذهب در امعه عربی از دیدگاه عبدالله العرویسیدحسین اطهری۲۰۲۱-۳
رسم دیوانی و راز سلطانی ناصرالدین شاهمحسن خلیلی۲۰۲۱-۳
رویکرد رتوریک زیبایی شناختی به ساخت بندی ارتباط تصاویر و ابداعات بصری به سیاست جهانیآرش بیداله خانی۲۰۲۱-۳
مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی)مهدی نجف زاده,وحید سینائی,مرتضی منشادی۲۰۲۱-۳
نقش ساختار های حکمرانی ملی در سیاستگذاری ارتقاء سلامت عمومی؛ مطالعه موردی کشورهای منطقه نوردیکآرش بیداله خانی۲۰۲۱-۳
ایران و شبه زیره کره: تداوم پراگماتیسم کلاسیک در سیاست خاریشیرزاد آزاد۲۰۲۱-۴
بحران کرونا؛ تغییر یا تداوم الگوهای حکمرانی در دولت جمهوری اسلامی ایرانوحید سینائی۲۰۲۱-۴
پیش بینی سلامت روان زنان شاغل در دستگاههای ارایی سیاسی و غیرسیاسی براساس طرحواره نقش نسیتیسیدحسین اطهری۲۰۲۱-۴
روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراقمحسن خلیلی۲۰۲۱-۴
سیری در چگونگی برآمدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسیمهدی نجف زاده۲۰۲۱-۴
اقتدارگرایی یا دموکراسی؛ ساختار دولت و توسعۀ اقتصادی در چین و هندوحید سینائی۲۰۲۱-۵
تغییر در شیوه مطالبه گری و رفتار جمعی در افغانستانِ پساطالبان (نمونه پژوهی: جنبش روشنایی)مرتضی منشادی۲۰۲۱-۵
کاربست امعه برای کنترل قدرت سیاسی شهریار در شاهنامه فردوسیسیدحسین اطهری۲۰۲۱-۵
کشورداری اقتصادی توسعه ایران درقبال افغانستان (روایتی صدساله 1398-1298ش.)وحید سینائی۲۰۲۱-۵
بازنمایی و تحول نگرش به امر سیاسی در دانشجویانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۱-۷
خوانشِ پست‌مدرن از داستانِ سمک عیار؛ تردید در بنیان‌هایِ سه‌گانۀ زمان، ساختار و روایتمهدی نجف زاده۲۰۲۱-۷
بررسی آسیب شناسانه فرایند اجرای برنامه اصلاحات ارضی از منظر انسانشناسی دولت، 1350-1340مرتضی منشادی۲۰۲۱-۸
کرونا و زایش تراژدی؛ تاملی بر ضرورت آفرینش‌گری هنر در برون شد از بحران کروناسیدحسین اطهری۲۰۲۱-۸
بازخوانی تجربۀ «پرسه‌زنی» در رمان فارسی دهۀ هشتاد مطالۀ موردی: رمان «چرخ‌دنده‌ها»مهدی نجف زاده۲۰۲۱-۹
برند صلح در دیپلماسی عمومی نروژمحسن خلیلی۲۰۲۱-۹
آسیب‌شناسی انجمن های علمی دانشجویی از منظر رویکرد کارکردگرایانه (انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۱-۱۰
بازسازی ذهن مورخ تاریخ ذوالقرنینمحسن خلیلی۲۰۲۱-۱۰
بررسی چرخه سیاستگذاری مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدرروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۱-۱۰
پدیدۀ دونالد ترامپ؛ تحلیلی بر برند شدن سیاستمداران سلبریتی در عصر رسانه ای شدن سیاستآرش بیداله خانی۲۰۲۱-۱۰
دستاوردهای سیاسی - اجتماعی نواندیشی دینی در ایران و مصرمرتضی منشادی۲۰۲۱-۱۱
سیاسی کردن رن؛ واکاویِ گذار از قدرت آیینیِ قری به قدرت انضباطیِ پهلویمهدی نجف زاده,محسن خلیلی,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۱-۱۱
بررسی مناسبات بازار سنتی و ساخت سیاسی در دوره هاشمی رفسنجانی (1376-1368)وحید سینائی۲۰۲۱-۱۲
جایگاه مدیریت محله محور در حقوق اداری ایرانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۱-۱۲
آسیب‌شناسی نهادگرایانه مشارکتِ تشکل‌های دانشویی با تأکید بر رشد مشارکت اتماعیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۲
باستان گرایی؛ جدالِ ایدئولوژیکیِ روشنفکرانِ متجددِ عصر ناصری در بستر جامعه کیش محورسیدمحمدعلی تقوی,مرتضی منشادی,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۲
تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‏گذاری عمومی بیمه در ایرانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۲
ساخت‌بندی تصویر ملت، دیپلماسی فرهنگی نروژ و جذابیت بین‌المللیآرش بیداله خانی۲۰۲۲-۲
سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهرانآرش بیداله خانی۲۰۲۲-۲
اقدام‌ها، تجربه‌ها و میراث سیاست خارجی علی‌اصغر حکمت شیرازیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۳
انقلابی گری به مثابۀ مثلث عدالت ، آزادی و کارآمدی؛ زنجیره های پارادکسیکال و چالشهای انقلاب اسلامی در دهۀ چهارم جمهوری اسلامیآرش بیداله خانی۲۰۲۲-۳
بایسته‌های پرسمانِ سازه‌انگارانه در تحلیل سیاست خاریوحید سینائی۲۰۲۲-۳
جدال سوژه و اقتدار کاربرد روانکاوی در علوم سیاسی با نظر به آرای ژاک لاکانمهدی نجف زاده,سیدحسین اطهری,مرتضی منشادی۲۰۲۲-۳
فراتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی در ایران بین سا ل های ۱۳۹۹-۱۳۹۰آرش بیداله خانی۲۰۲۲-۳
واکاوی و خوانش گرایش‌های پارادکسیکال اندیشۀ سکولاریسم مدرن در تفکر اندیشمندان سیاسی معاصر جهان عربآرش بیداله خانی۲۰۲۲-۳
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم: شواهدی تجربی از 30 کشور جهانمحسن خلیلی۲۰۲۲-۴
استعاره مفهومی «مباحثه، جنگ است» در مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران (براساس نظریه لیکاف - جانسون)سیدحسین اطهری۲۰۲۲-۴
امکان‌سنجی تأثیر دیپلماسی شهری بر توسعه گردشگری در استان خراسان شمالی بر اساس مدل تحلیلی SWOTروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۵
تحلیلی تطبیقی و انتقادی از عقل عربی جابری و عقل اسلامی آرکون و دلالت‌های سیاسی آنسیدحسین اطهری۲۰۲۲-۵
مقایسه نقشه های ذهن درمانی نقش جنسیتی و سلامت روان زنان در شغلهای مختلفسیدحسین اطهری۲۰۲۲-۶
نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوبروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۶
سامانه‌های معرفتی وکمربند محافظتی سیاست خاری ایرانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۷
معرفی و نقد کتاب ایدئولوژی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولتروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۷
پدیدارشناسی سیاسی دیوان حافظ در بستر سازه های معنایی خرد مزدایی باستانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۸
دولت صفویه و بازپیکربندی امعه ایران؛ تحول و میراثِ نهادیسارا اکبری,وحید سینائی۲۰۲۲-۸
واکاوی ارتباط مدرنیزاسیون و سیاست‌های توسعه شهر مطالعه موردی شهر مشهد)مهدی نجف زاده,وحید سینائی,مرتضی منشادی۲۰۲۲-۸
بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات امنیتیسیدحسین اطهری۲۰۲۲-۹
بررسی تاثیر مشارکت سیاسی زنان بر طرحواره‌های نقش جنسیتیسیدحسین اطهری۲۰۲۲-۹
پندارۀ ایران در اندرونیِ ماتریوشکامحسن خلیلی۲۰۲۲-۹
تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوب‌های یک‌سویه تا پیوندهای متقابلسارا اکبری,وحید سینائی,مهدی نجف زاده,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۹
چین، هند و نظم منطقه‌ای در آسیای مرکزی: آزمونی برای مدیریت قدرت‌های بزرگ؟سید احمد فاطمی نژاد,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۲-۹
رابطه دولت و جامعه در عصر صفوی در پرتو نظریه جوئل میگدالمرتضی منشادی۲۰۲۲-۹
تثیر ساختار معرفتی جوامع بر جامعه‌‌پذیری بین‌المللیِ توسعه (نمونه‌کاوی: انقلاب مشروطه ایران)وحید سینائی۲۰۲۲-۱۰
چیستی سازمان اطلاعات در نظام سیاسی نوبنیادمحسن خلیلی۲۰۲۲-۱۰
دشواره رویاگونگی و توسعه؛ نگاهی به مناسبات دولت با مدرنیته در ایران پسا انقلابسیدحسین اطهری۲۰۲۲-۱۰
گذار دریاپایه و پویایی دریایی چین و امریکافاطمه محروق۲۰۲۲-۱۰
بازی پایانی بازی بزرگمحسن خلیلی۲۰۲۲-۱۲
زمینه‌های ظهور و مؤلفه‌های تلویزیون هانی در شبکه های برون‌مرزی سیمای .ا.امهدی نجف زاده۲۰۲۲-۱۲
واکاوی مفهوم صلح بین وامع سیاسی در مکتب سیاسی هراتسیدحسین اطهری,روح اله اسلامی شعبجره,مهدی نجف زاده۲۰۲۳-۲
هژمونی مزدایی؛ تطبیق نظام هژمونیک با امپراتوری هخامنشیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۲
تحول استراتژی دفاعی و سیاست امنیتی ژاپن 2021-2023)فاطمه محروق۲۰۲۳-۳
دیالکتیک ایدئولوژی یا اتوپیای ارداویرافنامهروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۳
من آنگلوالاغ نیستممحسن خلیلی۲۰۲۳-۳
امکان یا امتناع حقوق بشر در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل: قرائت فرانظریسید احمد فاطمی نژاد,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۴
بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمیسیدحسین اطهری۲۰۲۳-۴
تبیین امنیت‌ملی افغانستان در پرتو منازعه امریکا و ایران (2001-2021)سید احمد فاطمی نژاد۲۰۲۳-۴
حکومت داری از دیدگاه خواجه نظام‌الملک طوسیروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۴
سیاست‌گذاری عمومی در حوزۀ اشتغال معلولان در جمهوری اسلامی ایرانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۴
کاربستِ استعارۀ مفهومی در علومِ شناختیِ معاصر به‎مثابۀ چارچوبی نظری در فهمِ متون اندیشۀ سیاسیسیدحسین اطهری,مهدی نجف زاده۲۰۲۳-۴
تحول چرخة نظام‌مند سیاستگذاری نهاد ‌خانواده در مهوری اسلامی ایرانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۵
سنجش سری زمانی کیفیت حکمرانی در ایران 1374-1400مرتضی منشادی۲۰۲۳-۶
گذار از سیاستِ رهایی به سیاستِ زندگی در ایران؛ تفسیری بر دو فیلم شهر موش‌های یک و دووحید سینائی,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۶
همکاری دولت و اقوام در ایران پیشامدرن؛ مطالعه موردی قراردادهای گُلداسمیدوحید سینائی,مرتضی منشادی۲۰۲۳-۷
اقتصاد سیاسی طالبان1996-2001)وحید سینائی۲۰۲۳-۸
بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397-1357)وحید سینائی۲۰۲۳-۸
امنیت منطقه‌ای در آسیای‌جنوب‌غربی تحلیلی فازی از الزامات سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایرانسیدحسین اطهری۲۰۲۳-۹
بازخوانی ساختارگرایانه دیالکتیک زیربنا و روبنا در حکومت‌مندی عهد ‏اردشیرروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۹
تبیین تاریخی استعاره‌‌های مفهومی «سلطه» در بیانیه 9 ماده‌‌ای «حُکم می‌‌کنم» رضاخانسیدحسین اطهری۲۰۲۳-۱۱
چرایی عدم سلطۀ فلسفۀ سیاسی ارسطویی بر مدار تفکر در جهان زیست اسلامی، سده میانهروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۱۱
سیر مفهومی تحدید قدرت در اندیشۀ ‌سیاسی عصر قاجار (فرایند گذار از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه)سیدحسین اطهری,محسن خلیلی,مهدی نجف زاده۲۰۲۳-۱۱
کیستی حکمران در حکومت ایران باستانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۳-۱۲
بررسی مفهوم جنگ و جایگاه فضیلت قهرمانی در ایلیاد هومرسیدحسین اطهری,مهدی نجف زاده,روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۴-۲
بررسی چرخه‌ی سیاست‌گذاری افزایش‌جمعیت در جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر دوره ی چهارم سیاست‌های جمعیتی)روح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۴-۳
سازوبرگ ایدئولوژی در سیاست گذاری آموزش و پرورش ایرانروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۴-۳
کاربست نظریه انتقادی در چرخه سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورشروح اله اسلامی شعبجره۲۰۲۴-۳

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی