عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و مصر در قبال جرایم و تخلفات جراحانفؤاد نگراویکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۰/۰۴/۰۱
مقایسه سیاست کیفری افتراقی در جرایم علیه امنیت بین ایران و آمریکامسعود جوادی هدایت ابادکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۲/۱۲/۰۶
گونه شناسی بزه دیدگی زنان مهاجر افغان در مشهدمحدثه مالدار محمدحسن زاده مشهدیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۲/۱۲/۰۶
چالش های اجرای جایگزین های حبس در کشورهای درحال توسعهستار سعیدی گراغانیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و انگلستان در زمینه ی هرزه نگاریمحدثه ابراهیمی رستاقیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
سیاست جنایی اجرایی مقابله با تخلفات ساختمانی(نمونه موردی شهر مشهدنگین مافیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۴/۰۱/۲۵
ساز و کارهای کنترل جمعیت کیفری از منظر قانون مجازات 92سامان محققیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۴/۰۵/۰۶
کاهش جمعیت کیفری زندان در فرآیند تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفریصغری رعناییکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۹/۱۹
بررسی جامعه شناختی زمینه های حذف مجازات اعدام در مواد مخدرفاطمه عدالتی اسمعیل زادهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۱۰/۲۵
برسی تطبیقی جرایم ضدعفت عمومی در عراق و ایرانمقداد ریاض لفته العزاویکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در نظام کیفری افغانستان و ایرانمحمدعتیق غوثیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۷/۰۱/۲۹
گذار از عدالت کیفری کلاسیک به عدالت ترمیمی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری 1392نسرین فدایی فردکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
ترس والدین از بزه‌دیدگی فرزندان: موردمطالعه مناطق 9 و 4 شهر مشهدفاطمه محمدیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
بررسی نوآوری های قانون صدور چک اصلاحی 1397 از منظر جرم شناسی حقوقیمسعود مصطفاییکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۰۹/۱۹
بررسی تاثیر رسانه در افزایش خودکشی تقلیدی - مطالعه ی موردی خودکشی از روی پل، ایران 99-1394-فاطمه فریدنیاکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
مطالعه تطبیقی عوامل تخفیف مجازات در نظام حقوقی افغانستان ایرانسودینا طاهریکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۹/۰۲/۲۶
*میزان و عوامل ترس والدین از بزه دیدگی جنسی کودکان بررسی منطقه چهار و نه مشهد.*فاطمه جعفری مرغزاریکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
سیاست جنایی ایران در قبال حوزه انرژیحسن یوسفیدکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۹/۰۹/۰۴
استراتژی‌های مقابله باجرایم ناشی ازاطلاعات گمراه‌کننده درفضای مجازی -طبق‌ رویکرد سوریه،ایران وسنگاپور-عبدالغنی عتقیدکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۳۹۹/۰۹/۱۸
جایگاه نظام بانکی افغانستان در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی با نگاهی به اسناد بین المللیمحمود پوپلدکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۳۹۹/۱۲/۱۹
تحلیل جامعه شناختی گفتمان های حاکم بر قوانین شکلی کیفری پس از انقلاب در پرتوی تقابل گفتمان های امنیت گرا و آزادی مدارمحمد اکبریدکتری(Ph.d)ساداتی۱۳۹۹/۱۲/۰۶
بررسی تطبیقی مسؤولیت کیفری کارفرما در بکارگیری کودکان در حقوق ایران، عراق واسناد بین المللیعذراء کاطع حنون قریشیدکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۳۹۹/۱۲/۲۹
حمایت کیفری از مأموران خدمت عمومی و مقامات حکومتی در حقوق ایران، عراق و مصرانعام الفتلاویدکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۳۹۹/۱۲/۲۹
بررسی تطبیقی سیاست کیفری ایران و عراق در قبال مجازات اعداماحمد ربیعیدکتری(Ph.d)حسینی۱۳۹۹/۱۲/۱۹
بررسی قاعده اقرار در روانشناسی قضاییاحمد اکرادیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۰۴/۱۳
شهادت دروغ ومجازات آن در قوانین ایران و افغانستانگلثوم صدیقیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۳/۱۸
نقش رسانه بر ارتکاب جرایم زیست محیطی از منظر جرم شناسی فرهنگی سبز.سهراب سدیدکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۰۴/۲۳
پیشگیری از جرم در ترازوی مدل فایده-گرایی؛ نگاهی کاربردی به نظام عدالت کیفری آمریکا و ایرانسیده طاهره خبازی خادردکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۳۹۹/۱۲/۰۷
کاربست راهبردهای جنبش های سیاسی جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادیالناز جهانگیریدکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۰/۰۳/۱۳
مطالعه تطبیقی سیاست جنایی افغانستان و ایران در پرتو جامعه مدنیاحمدسعید عبداللهیدکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۰/۰۴/۰۵
برسی تطبیقی نقش اکراه به عنوان مانع مسولیت کیفری در ایران و افغانستاناحمد شارخ جویندهکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۰/۰۴/۱۳
مطالعه تطبیقی در حمایت کیفری از حقوق بزه دیدگان جرم قمار آنلاین در حقوق ایران و انگلستانفاطمه فاضلیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۰۵/۳۰
الگوی تعریف جرائم اقتصادی در حقوق ایران و کشورهای اسکاندیناوی با تاکید بر سوندعماد لطفی قرائیکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۰/۰۵/۲۰
بررسی تاثیرات موازین حقوق بشری مقرر در اسناد بین المللی بر نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایرانحجت قانعی زارعکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی جعل معنوی اسناد رسمی در قانون کیفری ایران و عراقبکر اشرف شوقی ال جعفرکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۰۸/۱۱
بررسی اثربخشی نظریه شرمساری بازپذیرانه در پیشگیری وکاهش جرم- مطالعه موردی نوجوانان وجوانان شهر هرات-احمدرفیع عبداللهیدکتری(Ph.d)سیدزاده ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
بررسی تطبیقی جرایم علیه سلامت عمومی در نظام کیفری عراق و ایرانحوراء فاضل جواد البیاتیکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۰/۱۰/۰۷
رضایت و ابراء ولی و نقش آن در مسئولیت کیفری پزشکجعفر جعفری ندوشنکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
جایگاه عدالت کیفری ترمیمی در پاسخ به جرایم تروریستی با نگاه به وضعیت عراق.علی العرداویدکتری(Ph.d)سیدزاده ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
بررسی تطبیقی جرائم علیه داده‌ها در حقوق ایران و عراق با نگاهی به اسناد بین‌المللیاثیر کریم نعمهدکتری(Ph.d)سیدزاده ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
ارزیابی حقوق کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبرمیثم غلامی بیامهدکتری(Ph.d)ساداتی۱۴۰۱/۰۱/۳۰
بررسی تطبیقی جرم قتل خطایی در حقوق کیفری عراق و ایرانزید حسن صبیح الجبوریکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۰۱/۳۰
سیاست جنایی پیشگیرانه در قبال مواد مخدر و روان‌گردان مطالعه تطبیقی حقوق ایران، عراق واسناد بین‌المللیمصطفی کریم عبید الدراوشهدکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
سیاست جنایی ایران و فرانسه درقبال حمایت از حقوق زنان در پرتو اندیشه های انتقادی فمینیسم حقوقیهدیه نصیریدکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۱/۰۳/۳۰
مطالعه تطبیقی جرم سیاسی در قوانین جزایی ایران و افغانستان.سید عظیم شاه هاشمیکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۰/۰۲/۲۰
سیاست کیفری تطبیقی ایران و عراق در قبال جرائم ناشی از تخلفات رانندگیاسیل ثائر عبدالحمیددکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۱/۰۵/۰۵
ارزیابى جایگاه ادله ی علمى در اثبات جرائم در نظام کیفرى عراق و ایرانانسام حسن کریمکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
مطالعه تطبیقی تعدد جرایم تعزیری و غیر‌تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 به بعد.فاطمه جمعه گیکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۰۶/۰۸
مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از زنان در حوزه خانواده در نظام حقوقی ایران و افغانستانزهرا احمدیکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
سیاست جنایی سازمان ملل متحد در قبال محیط زیستامین حاجی ونددکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۰/۱۱/۱۹
بررسی تطبیقی دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوقی ایران و افغانستان با نگاهی به اسناد بین المللی.جعفر حسینیدکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۰۸/۱۷
نمودهای عدالت ترمیمی در قوانین آئین دادرسی کیفری عراق وایران-بررسی تطبیقی-رباب حسن سعودکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
مسئولیت ناشی از شهادت کذب در قتل عمد در نظام حقوقی ایران و افغانستانحسین حیدریکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
تحلیل تحولات سیاست کیفری سوریه از سال 2000 تا 2022 م در حوزه جرایم سایبریهاجر جبرائیلکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۱/۱۰/۱۳
حمایت کیفری از محیط زیست آبی در پرتو حقوق کیفری ایران با نگاهی به قوانین جزایی فرانسهالهام حسین زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
جایگاه جامعه مدنی در سیاست جنایی در حوزه اقتصادمهرداد غنیدکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۱/۱۰/۱۳
مطالعه جرم فرار محبوسین و اخفای مجرمین در نظام کیفری ایران و افغانستانعبدالقاهر پیکارکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
بررسی تطبیقی نظام حقوقی عراق و الجزایر در خصوص معاینه صحنه جرمزینب احمد محمد ذبحاویکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
مجازات های تکمیلی در نظام کیفری ایران و عراقاحمد سلیم راضیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
جایگاه نخبگان اجتماعی در تحولات کیفری ایران معاصرمحمد صادقی گلمکانیدکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۱۰/۲۰
تطبیق قماربازی سایبر در حقوق ایران و افغانستانسید احسان حکیم زادهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۰۹/۰۱
بررسی تطبیقی جرایم جنسی علیه کودکان در نظام حقوقی ایران و افغانستان با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودکمهلا حجازیکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در نظام کیفری ایران وافغانستانمجیب الرحمن تابشکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۱/۲۹
پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و افغانستاننجیب الله طاهریکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۰۹/۰۱
سیاست جنایی مشارکتی ایران در حمایت از زنان بزه دیده‌ی خشونتسارا امیریدکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
بررسی تطبیقی جرم جاسوسی در قانون کیفری ایران و افغانستانسید پادشاه حسینیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
حمایت کیفری از اسکناس در حقوق ایرانمرتضی ضیائی نسبکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۲/۱۹
نقش دولت الکترونیک در پیشگیری از جرم پولشوییرسل علی حسین السنجبیکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۲/۰۱/۲۹
مجازات مصادره عواید ناشی از جرم، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراقعلی محمد ناجی الجبوریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۱/۲۹
جرم درآمد غیر مشروع با نگاهى به نظام کیفرى عراق ایران والجزایرعدی قاسم محمد رضادکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
مطالعه تطبیقی تدابیر تامینی در حقوق کیفری ایران و کود جزای افغانستانبسم الله بهنامکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۰۸/۲۴
سیاست کیفری ایران و عراق در قبال مجازات‌هاى جایگزین حبسماجد عبدالامیر مجهولدکتری(Ph.d)حسینی۱۴۰۱/۱۲/۱۶
بررسی تطبیقی جرم تعارض منافع در نظام های کیفری ایران، عراق، الجزایر وکاناداقاسم محمد جاسم ابراهیمدکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۱۲/۰۹
بررسی حمایت کیفری گردشگران در سیاست جنایی ایران و افغانستاناحمد زبیر امینیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۳/۳۰
مطالعه تطبیقی جرم ورشکستگی در نظام حقوق کیفری ایران و افغانستاناحسان قاسمیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بررسی جرم باج گیری سایبری در قوانین کیفری ایران و افغانستانعلی احمد بارزکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۰۱/۳۰
قاچاق سوخت در نظام کیفری عراق وایرانباقر حسن ریسان العلیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۲/۱۹
سیاست جنایی افتراقی ایران در قبال قاچاق کالا و ارزمریم قنادکافیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۴/۰۶
مطالعه‌ی رابطه‌ی میان جرم‌انگاری افراطی و قانون‌گریزیمحمدمهدی صادقیدکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۷/۰۴
جرایم مرتبط با مواد هسته ای در حقوق کیفری افغانستان و اسناد بین المللیعبدالملک پارساکارشناسی ارشددانش ناری۱۴۰۲/۰۳/۳۰
حمایت کیفری از حقوق مالکیت های صنعتی در نظام کیفری ایران و افغانستاننگین تیموریکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بررسى تحلیلى تطبیقى جرم رشوه به کارمند خارجى در حقوق ایران، عراق و الجزایرمازن راضی حسون السرحاندکتری(Ph.d)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۷/۰۴
پیمایش بزه دیدگی زنان شهر هرات پس از ظهور مجدد طالبانیلدا هوماندکتری(Ph.d)سیدزاده ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
بررسی پاسخ های دولتی در قبال عدم رعایت حجاب در سیاست جنایی ایرانمهدی رنجبرکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۹/۱۴
کیفرزدایی و جایگاه آن در سیاست کیفری ایرانمریم درودیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۹/۲۸
قلمرو قوانین جزایی در مکان در نظام حقوقی ایران و عراقحسن ضاحی نعیم الحفاظیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۹/۰۷

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی