عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی تاثیر اندیشه سیاسی مکتب دیوبند بر بنیادگرایی اسلامی در کشور های افغانستان و پاکستانسهیلا امانکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۰/۰۸/۲۸
بررسی نقش نخبگان حاکم و ساختار قومیتی در فرایند نوسازی سیاسی افغانستانمحمدداوود قیومیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۸۹/۱۱/۱۶
بررسی تاثیر مولفه تشکیل حکومت برجایگاه امنیت وعدالت ) مطالعه ی موردی روزبهان خنجی ، محقق کرکی وعلامه مجلسی ).مسلم بهادریکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۲/۱۲/۰۶
آینده‌پژوهی فدرالیسمِ عراقمحمدصادق اقاجریکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
بررسی تطبیقی سیاست خارجی آمریکا در دوره کلینتون و بوش پسر در کشورهای قفقاز جنوبی( 2008- 1992)علی مرتضویکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۳/۰۲/۰۷
ثبت سیستمی دانشجویان بین الملل-ویرایش شودعلیرضا شهریکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۳/۰۶/۲۴
بررسی تأثیر اندیشه های ایرانی و یونانی بر اندیشه سیاسی در رسائل اخوان الصفامحمّد ظریف میرمحمدحسینی قائینیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۳/۰۲/۳۰
بازگشت مذهب به عرصه عمومی در فاصله سالهای 1327 تا 1332 - مطالعه موردی فدائیان اسلام-حسین انفرادی حسن ابادکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۷/۱۰/۳۰
بررسی رویکرد چین به اختلافات دوجانبه افغانستان و پاکستان پس از سال 2001نویدسبحان نظریکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۸/۰۴/۱۶
بازنمایی گفتمان بنیادگرایی اسلامی در سینمای هالیوود و تاثیر آن در سیاست خارجی آمریکا -2017-2001-امین پارساوشکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۸/۰۸/۱۴
زمینه‌ها و پیامدهای بی‌طرفی‌های اعلام‌شده در تاریخ سیاست خارجی افغانستانسلیم سروریکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۹/۰۷/۰۱
بررسی علل گذار از کمونیسم به شبه اقتدارگرایی در تاجیکستانجواد عابدخراسانیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۹/۰۷/۱۵
فرهنگ سیاسی جانشینی پادشاه در روزگار قاجارسکینه تاجیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۹/۰۹/۲۰
بررسی تطبیقی رویارویی دو اقلیم شاهنشاهی هخامنشی و پولیس یونانیمهدی فیاضدکتری(Ph.d)اسلامی شعبجره۱۳۹۹/۱۲/۱۲
بررسی تاثیر صورت بندی حکومت اسلامی در اندیشه خبرگان قانون اساسی بر ساختار جمهوری اسلامیاحمد رحیمیدکتری(Ph.d)نجف زاده۱۳۹۹/۱۲/۱۲
پدیدار زن در اندیشه روشنفکران ایران از منظر تحول مفهومی قدرتفاطمه ذوالفقاریاندکتری(Ph.d)تقوی۱۴۰۰/۰۲/۲۲
  قبض وبسط حضور زنان درحوزه‌عمومی در اندیشه شیعه ایران از1350 تا1400-مطالعه موردی سه جریان سنت گرایی، حکومت اسلامی، نواندیشی دینی-.سمانه کامرانکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۰/۰۶/۰۹
ورشکستگی دولت و امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان -۲۰۲۱-۲۰۰۱-محمد شریف تنیوالدکتری(Ph.d)فاطمی نژاد۱۴۰۰/۰۲/۰۵
بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر توسعه اقتصادی افغانستان با تاکید بر سارکجلیل احمد حیدریکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
پیامدهای رقابت آمریکا و چین در آسیای مرکزی بر افغانستانغلام یحیی فولادیکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۰/۰۹/۰۲
بررسی تاثیر جهانی شدن فرهنگ برابری جنسیتی بر وضعیت زنان افغانستان( 2001 – 2020)لیدا حیدریکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۰/۰۲/۱۵
بررسی نقش افکار عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی فناوری هسته‌ایسجاد نصاری پورکارشناسی ارشدمحروق۱۴۰۱/۰۲/۱۴
منازعات گفتمانهای سلطنت، جمهوریت و امارت در افغانستانقربان علی حیدریدکتری(Ph.d)منشادی۱۴۰۰/۱۲/۱۲
بررسی نقش دولت و قومیت در چرخه سیاست گذاری فرهنگی افغانستاناحمد احسان سروریاردکتری(Ph.d)اسلامی شعبجره۱۴۰۰/۰۴/۱۵
مبانی،روش و مفاهیم لئواشتراوس در بازگشت به فلسفه ی سیاسی کلاسیکامین اقبال پناهکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۱/۰۶/۱۵
حکومتمندی مکانیکی در رساله های عهد ناصری و درس های مدرسه علوم سیاسی و تاثیر آن بر فرآیند مشروطیتجمال مختاریدکتری(Ph.d)اسلامی شعبجره۱۴۰۱/۰۳/۲۱
جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی: انقلاب مشروطه (1268-1286) و انقلاب اسلامی (1340-1357)سمانه شفیع زاده برمیدکتری(Ph.d)فاطمی نژاد۱۴۰۱/۰۷/۱۱
جدال سنت و تجدد در اندیشه سیاسی افغانستان معاصرواحد الله رحیمیدکتری(Ph.d)اسلامی شعبجره۱۴۰۱/۱۲/۱۴
زمینه‌های جامعه شناختی ظهور و استقرار اسلام سیاسی در افغانستانادریس رسادکتری(Ph.d)بیداله خانی۱۴۰۱/۱۲/۲۱
دشواره توسعه صنعتی مبتنی بر ساخت اجتماعی و گذار به دموکراسی در ایران -1320ـ1357ش -.جواد فلاحدکتری(Ph.d)منشادی۱۴۰۱/۱۲/۱۵
تحول در راهبردهای سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس-1994-2021-شیما حسینیکارشناسی ارشدمحروق۱۴۰۲/۰۲/۰۵
بررسی علل حمله نظامی اتحاد شوروی به افغانستانغلام سخی خطیبیکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۲/۰۲/۱۷
تحول نسبت سوژه و اقتدار؛ مقایسه تاملات نواندیشان دینی ایران متاخرپیمان زنگنهدکتری(Ph.d)اطهری۱۴۰۱/۱۲/۲۳
بررسی دیالکتیکی عوامل داخلی و بین المللی فروپاشی حکومت جمهوری در افغانستانبسم الله سروریکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بررسی مقایسه ای سیاستگذاری برندینگ و تصویر سازی ملی در عربستان سعودی و امارات متحده عربیعلیرضا پوررستم گاوگانیکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۲/۱۰/۲۴
سیر تحول سیاست های جنسیتی در افغانستان معاصرنفیسه اکبریکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۲/۰۳/۲۸
عوامل تنش زدایی و احیای مناسبات دیپلماتیک ایران و عربستان در سال 2023ریحانه خسروجردیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۲/۰۲/۱۲
نقش جریان سیاسی تصوف در تاریخ سیاسی مدرن افغانستانسید ادریس گیلانیکارشناسی ارشداطهری۱۴۰۲/۰۱/۲۲
ساخت حکومت و سیاست‌گذاری پوشش در جمهوری اسلامی ایرانعلیرضا خلیل نژادکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۲/۰۲/۲۴
مقایسه نسبت نهادهای مذهبی و حوزه عمومی در ایران: پیش و پس از انقلاب اسلامیمحسن دانائیکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۲/۰۷/۱۸
بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌های هویت ملی از دیدگاه جنبش‌های چپ مارکسیستی، ملی و اسلام‌گرا در ایران از 1320 تا 1357 هجری شمسی -مطالعه موردی حزب توده، جبهه ملی و فداییان اسلام-علی فانیکارشناسی ارشداطهری۱۴۰۲/۰۶/۲۸
تحول انگاره های اجتماعی ایرانیان در دوره های گذار و تأثیر آن ها بر ساخت دولت در ایرانمسعود وطن دوستدکتری(Ph.d)نجف زاده۱۴۰۲/۰۷/۲۹
مقایسه سیاست دولت ترامپ و بایدن در قبال عربستان سعودیعبد الله محمدیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۲/۰۹/۲۰
کیفیت حکمرانی و تحول بوروکراسی در ایران 1400-1300فاطمه دانشورمحمدزادگاندکتری(Ph.d)اسلامی شعبجره۱۴۰۲/۰۹/۲۰
مقایسه سیاست های ایران و عربستان سعودی درباره گذار انرژیمحمدرضا دهقان بنادکیکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۲/۱۲/۰۱

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی