عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
نظریه عمومی تجزیه قرارداد واحد به قراردادهای متعدداحمد عارفی نیاکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۱/۰۶/۰۹
قواعد ویژه قراردادهای واگذاری حقوق ادبی و هنریفاطمه ابطحیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۱/۱۱/۰۴
مفهوم و قابلیت جبران ضرر اقتصادیمهدی حسینی مقدمکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۱/۱۱/۰۴
حمایت از طرح های صنعتی(شرایط و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و اتحادیه اروپاسعیده ابراهیم نیاکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
تغییرات دادخواست در جریان دادرسیمریم صادقیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۲/۰۲/۲۳
استثنائات حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده آثار ادبی و هنریحبیبه قاسمیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۲/۰۳/۰۵
قواعد حاکم بر قراردادهای مستمرامیر دلاوریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۲/۰۶/۳۰
مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری با مطالعه تطبیقیفهیمه تقوی مندیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۲/۰۷/۱۲
مبانی و شرایط مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی با مطالعه تطبیقیمریم حدادخداپرستکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۲/۰۷/۱۵
نقش ضامن در اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللیمحمدجواد سازگارگل خطمیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
مسئولیت مدنی سبب مجمل باتأکید بر رویکرد مطرح در قانون جدید مجازات اسلامیمرتضی قربانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۲/۰۹/۰۹
قرارهای تامینی وموقت درداوریمسلم تشدیدیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۲/۱۰/۲۸
اسقاط حق در عرصه حقوق خانوادهمریم حدادیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۲/۱۱/۰۹
حقوق کودک در خانواده با رویکرد تربیتیفاطمه سلیمانیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
سقوط تعهدات اسناد تجاریمجید طاهری شرقکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
جایگاه حاکم و متولی در اداره وقفسید مجید بیاتکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۲/۱۲/۲۶
موانع استرداد مال مستعار و احکام آنایمان نادعلی نیاکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۰۲/۰۲
نکاح اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایرانهادی طاهریکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۳/۲۵
مسؤولیت مدنی ناشی ازتکالیف والدین دربرابرفرزندانامیر سعیدیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۳/۲۷
تحلیل حقوقی قرارداد تهیه ی آثار سینماییالناز نعمتیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۰۴/۰۴
مطالعه تطبیقی ورشکستگی بین المللی در حقوق ایران و کامن لاامین فخرائیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۳/۰۴/۰۴
مطالعه تطبیقی نفقه زوجه و اقارب در نظام حقوقی ایران و انگلستانموسی الرضا یزدانیانکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۳/۰۴/۰۷
بررسی تحولات قانونی حقوق زوجه بعد از انقلاب اسلامی ایرانفاطمه جهندهکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۳/۰۵/۱۲
اعمال همزمان فسخ و مطالبه ی خسارت در قراردادالناز دهقانیانکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۵/۲۱
حدود نظارت قضایی بر رای داوریعلی اصغر مرادی گوارشکیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۳/۰۶/۰۸
ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالثرضا فتوحی رادکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۰۶/۲۵
طلاق به درخواست زوجه مبنی بر عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج با تأکید بر رویه قضاییطیبه آیتیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392طاهره کاظمی مقدمکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
ضمانت اجرای تعهدات زوجین مبنی برحسن معاشرت وتشیید مبانی خانوادهنیره صفائیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۳/۰۷/۱۰
نظریه انفساخ در قراردادهای لازمفهیمه خیاط مشهدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۰۷/۱۴
جایگاه مصلحت در نمایندگینسرین نجاتی طرقیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی حقوقی تکالیف اخلاقی پزشک در بیان حقیقت، امیدبخشی و رازداریزهرا شهیدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۱۰/۲۳
حقوق ناشی از طرح صنعتی و قواعد ویژه قراردادهای مربوط به آن (مطالعه تطبیقی در ایران و اتحادیه اروپا).نجمه السادات مدنیانکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۳/۱۰/۲۹
رقابت مکارانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)ملیحه ماسنانیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
تحلیل ماهیت حقوقی و قواعد حاکم بر شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیانبهاره تنهاپیرزادهکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۱۱/۰۵
تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390سمانه حسنی درمیانکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۳/۱۱/۰۷
نظام حقوقی تملک املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی ( با رویکرد ویژه به بافت های فرسوده شهری)حسن رضا انتظار یزدیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی قلمرو اختیارات حاکم در قراردادهاعلی اکبر علی یاری بروجنیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۳/۱۱/۱۵
ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)علی رضا هزارهکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۴/۰۱/۲۵
بررسی آیین دادرسی و اجرای حکم در قانون حمایت از خانواده مصوب 11391/12/1پروانه نقیب زادهکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۴/۰۴/۰۷
مسوولیت مدنی ناشی از ماده 66 قانون تأمین اجتماعیمیثم خیاط زادهکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۴/۰۶/۰۸
قواعد ویژه آثار مشترک ادبی و هنری در حقوق ایران و ایالات متحدهالناز نهاوندیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۴/۰۶/۰۹
بررسی فقهی حقوقی برداشت عضو از جسد انسان و فرد دچار مرگ مغزی برای پژوهش‌های زیستی.سیدجمال الدین موسوی تقی آبادیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۴/۰۶/۳۱
«مطالعه تطبیقی استنکاف از معامله در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا»زهرا رمضانی بیناباجکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۴/۰۷/۰۶
مندرجات «قرارداد با داور» و ضمانت اجرای آن هامریم ایروانیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۴/۰۷/۰۷
بررسی فقهی حقوقی عقد خرید دین و آثار آنکامران اوسط احمدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۴/۰۷/۱۸
مقایسه میان تبدیل تعهد و انتقال تعهد در حقوق ایران و فقه امامیهسیدعلی احمدمیریکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۰۷/۲۵
ضمان در مضاربهرضا عابدی مکیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۴/۰۸/۰۳
مبنای مسؤولیت مدنی پزشک و جایگاه شرط برائت با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392خدیجه کرمانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۰۸/۰۳
شیوه های جبران خسارت در ید ضمانی در اندیشه های حقوقی و رویه قضاییمهدی فتوحی رادکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۰۸/۰۵
ارزیابی مقررات و رویه های اخذ اسناد املاک فاقد سندمرتضی علی زاده مقدمکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۰۸/۱۶
وضعیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد با تأکید بر ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386سیّدجواد نبوی ثانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۰۹/۰۷
احکام ویژه ی اقالهمحمدرضا رضائیان قرائیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۱۰/۱۳
خلع ید و قواعد مترتب بر آن با نگرشی به رویه قضاییمحمدعلی کمال زادهکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۴/۱۰/۱۶
تحلیل حقوقی و تاریخی حق طلبکار بر بدهکارفاطمه مرادیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۱۰/۱۹
حق حبس در نکاح، با رویکردی بر شرایط و آثار آن در رویه ی قضایی.سهیلا سرابندیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۱۰/۲۲
تحلیل حقوقی و اقتصادی صندوق تامین خسارات مالیمهدی سلیمانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۱۰/۲۶
ماهیت حق تقدیمی و احکام آن در وقفمهری ناصریکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۴/۱۰/۲۶
نقش اراده در ایقاعاتسیده ریحانه افسریان محصلکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۴/۱۱/۰۴
مسوولیت وکلای متعددسمیّه اکبرپور سکّهکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۱۱/۱۶
تعهد به رد ثمن و خسارات در بیع باطلعلی فرخانکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۴/۱۱/۱۷
حقوق و تکالیف متقابل شهرداری و شهروندان نسبت به اراضی داخل محدوده شهرهاهادی زیدانلوکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۴/۱۲/۱۹
تحلیل حقوقی روابط متداعیین با داور (ماهیت، شکل‌گیری، انحلال)وحید مهریکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۵/۰۱/۲۵
قواعد حاکم بر قرارداد ماموریت و بورس تحصیلیفاطمه لشکریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۵/۰۳/۱۱
تشریفات ویژه دعوی طلاق و اجرای آن با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391حسین سلیمانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
قواعد حاکم بر اصحاب دعوی در مرحله واخواهیمهتاب فرهمندکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۵/۰۶/۰۷
نوآوری‌های لایحه تجارت در خصوص حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاریدانیال نودهیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۵/۰۶/۲۱
قانون حاکم در حمل و نقل بین المللی چندوجهی کالانگار روخ چکاوکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۵/۰۶/۲۳
نقش تشریفات در حمایت از مالکیت‌های فکریدلارام فارسیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
نظریه عمومی عدم قابلیت استناد در حقوق تجارتمهسا رباطیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مسؤولیت مدنی ناشی از تبلیغاتمصطفی جهانگردکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نقش ابزارهای الکترونیک در پیشگیری از اطاله دادرسیمجید رحیمیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۵/۱۰/۰۸
حقوق و تعهدات مالکان در اشتراکات آپارتمانهاغلامحسن محمدیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۵/۱۱/۰۲
قلمرو خسارات قابل جبران با تاکید بر تحولات قوانین کیفریسیدعلی اصغر هاشمیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران و عراقعصمت عادل عریبی فریجیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۶/۰۵/۰۷
بررسی تطبیقی پیوند اعضا در حقوق ایران و عراقحسام حمیدکرم الشروعیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بررسی تطبیقی تعهد فروشنده به تسلیم مبیع در حقوق ایران وعراق و کنوانسیون بین المللی کالا 1980صدام عبدالحسین کیطان الکیطانکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بررسی تطبیقی تملیک در مقام وفاء در حقوق ایران ، مصر و عراقعمارعبدالحسین قاسم الکلکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۶/۰۵
مسئولیت قراردادی پیمانکار و مهندس معمار (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراق)منتظرعبدالحسین عبدالله الربیعکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۰۶/۰۵
مصلحت در عقد وقفمحمدمهدی ملاککارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۰۶/۰۵
نوآوری ها و چالش های قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب1395وحید خاکشور قره سوکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۶/۰۵
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشکی در حقوق ایران و عراقعلی جاسب نعیم الکعبیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۶/۱۲
شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و عراقطارق عزیزموسی موسیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۶/۰۶/۱۲
عقد بیع با ثمن شناورلیلا منصوری لطفعلیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۶/۰۶/۱۲
موانع و راهکارهای حقوقی وصول مطالبات بانکیمحمد نجفیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۶/۱۲
نکاح محجورین در حقوق ایران و عراقمعصومه غالی فلیح الکنانیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۶/۰۶/۱۲
اختیارات و مسؤولیت مدیران شرکت‌های تجاری با رویکردی بر لایحه تجارت 1390محمد محسنی رادکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۶/۰۶/۲۱
شرایط و آثار حکم غیابی در حقوق ایران و عراقعلی حسین محمد الکورجیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۶/۰۶/۲۲
طلاق عاطفی و راه‌کارهای درمان آن در حقوق ایران و رویه قضاییمریم تقدیسی مصعبیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی آثار غیر مالی بین سرپرست و فرزندخواندهمریم بتوئیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
شرط انفساخ یا فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهد با تأکید بر رویه قضاییسیدحسین تهامیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۰۶/۲۸
نکاح و انحلال آن در بیماری متصل به وفاتملیحه عرب زوزنیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعیین داور در داوری‌های تجاری بین‌المللینسرین پژوهیدهکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۶/۰۶/۳۰
نظریه تبعیت در حقوق تجارتسعیده گل جمالکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
واکاوی روابط حقوقی شفیع و خریدار در موارد سکوت و ابهام قانونگذارمحمدمهدی هنربخشکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۰۶/۳۰
موجبات انحلال نکاح به جهت عیب در حقوق ایران، مصر و عراقفرزانه بلوکی مقدمکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۶/۰۸/۳۰
شروط برهم زننده تعادل قراردادی در حقوق ایران و عراقحوراء عزیز کریم جوادکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۱۱/۰۵
مسئولیت مدنی دولت ناشی از عملیات تروریستی در حقوق عراق و ایرانولیدزامل زغیر الساعدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۱۱/۰۵
حقوق اقلیت در شرکت‌های تجاری غیر سهامیمحمدرضا مجردکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۶/۱۱/۲۶
وجوه افتراق تجدیدنظر (استیناف خواهی) در قوانین افغانستان و ایرانجعفر حسینیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۶/۱۱/۲۶
قرارداد سفارش خلق اثر ادبی و هنریفاطمه بهشتیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
ایفای تعهد در اسناد تجاری در حقوق ایران، عراق و کنوانسیون ژنو (۱۹۳۰)فیصل جابرفرحان الخفاجیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۶/۱۲/۰۲
وکالت در طلاق و تفویض صلاحیت طلاق در حقوق ایران و افغانستانرقیه ناصریکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۲/۰۳
فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراقعلی خیری جبرکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۰۲/۰۵
مطالعه تطبیقى داورى در اختلافات سرمایه‌گذارى خارجى در حقوق ایران وعراقعمادعبدالجلیل راضی الجزائریکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۷/۰۳/۰۸
مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران و عراقاحمد محمد عبدالحسین السودانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۴/۰۳
اصل منع جبران مضاعف خسارت در مسؤولیت مدنیآنا مرضیهکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۶/۱۲
حمایت از مصرف‌کننده در دنیای دیجیتال: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و اتحادیه اروپامژگان غلامیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۷/۰۶/۱۷
مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حمل‌ونقل زمینی کالای خطرناک در حقوق ایران و مقررات بین‌المللیسیده فرزانه یوسفیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
موارد و آثار بطلان تقسیم مال مشاعمجید شاعرزادهکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۶/۱۷
حق بر شهرت با تأکید بر حقوق ایالات متحده آمریکا و ایرانمعصومه بنسبردیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۰۶/۱۹
نظارت قضایی بر اداره امور محجوران (با نگاهی به رویه قضایی)تهمینه اسفندیاریکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۷/۰۶/۱۹
اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و عراقغزوان صالح محمد العبیدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۰۶/۲۰
انحلال قرارداد پیش فروش ساختمان بارویکردی به قانون پیش فروش ساختمان(مصوب 1389)ولی الله مهرابیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۰۶/۲۰
توافق بر جبران خسارت در حقوق عراق و ایرانعلی محمد عبدکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
نوآوری‌ها و ابهامات قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393علی عبدالهیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
مفهوم و آثار ذینفع در عقد بیمهسیده سمیه مرتضویکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
حقوق معنوی در مالکیت های ادبی و هنری در حقوق ایران و عراقعبدالعظیم میری محمد العماریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۰۶/۲۵
مطالعه تطبیقی افزایش مهریه پس از انعقاد نکاح در حقوق ایران و افغانستانفاطمه بلخیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
اسباب حقوقی تضییع موقوفات و راهکارهای مقابله با آنفاطمه رمضانیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تأثیر حاکمیت اراده در صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها (مقایسه حقوق ایران، سوریه و انگلستان)محمد مجد کابریکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تحلیل انتقال شرط داوریفرزانه برکت مؤمنیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مطالعه تطبیقی اجراى تعهد به هزینه متعهد در حقوق ایران و عراقمصدق حمید مجید سراجکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۰۷/۲۵
مسئولیت مدنی ناشی از فعل دیگری در حقوق عراق، مصر و ایرانمحمدنوری عزیز خزاعلیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۸/۱۲
مسئولیت مدنی بیت المالحمید توتیانکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۷/۰۹/۰۶
داوری فوری در حقوق تجارت بین المللصالحه رضائیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۷/۱۱/۱۱
تضمینات قانونی در سازش تجاری بین المللی در حقوق ایران، افغانستان و قانون نمونه آنسیترالوحیده طالبیانکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۷/۱۱/۲۷
مبانی و آثار ارتباط و استقلال مسئولیت مدنی داور و نهاد‌های داورینعمت الله محمودیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۷/۱۱/۲۷
تحلیل آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در تعارض با حقوق مالکانه اشخاصسیدابوالفضل طالبیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۷/۱۲/۲۱
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران و کامن لاسارا ملک زادهکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۷/۱۲/۲۷
رعایت ضوابط اخلاقی در قراردادهای بیع در چارچوب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالازهرا داوطلبکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۸/۰۳/۱۱
مهلت و شروع داوری در حقوق ایران و عراق و اختیارات دادگاه در تغییر آنمصطفی مهدی اسماعیل الربیعیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۸/۰۴/۱۱
مطالعه تطبیقی تشکیل قراردادهای الکترونیکى در حقوق ایران و عراقنوران ایهم عبدالجلیل اللهیباویکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۰۴/۳۰
تعهدات موجر و مستأجر در اجاره اموال در حقوق ایران و عراقعلی خالد حسان کعبیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۸/۰۶/۲۳
مطالعه تطبیقی اشتباه و اکراه در قراردادها در حقوق ایران و عراقاحمد قیس حسین الدلیمکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۸/۰۶/۲۳
مطالعه تطبیقی شرط به نفع ثالث در حقوق ایران و عراقمحمد حامد راضیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۰۶/۲۴
مفهوم و آثار موجه بودن رأی داور در حقوق ایران و عراقحسام محمد حسینکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۸/۰۶/۲۴
بررسی تحلیلی مبانی و شرایط مخالفت زوجین با اشتغال یکدیگر(باتأکید بررویّه‌ی قضایی)وجیهه شعربافیانکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بررسی فقهی وحقوقی اجاره سهامفاطمه خطیبی رادکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۰۶/۲۵
مطالعه تطبیقی مسئولیت قراردادی در حقوق ایران، عراق و مصرمحمد جباره سلطانکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
نظام واگذاری منافع و سرقفلی در املاک موقوفهثنا نجفیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
آثار عقد نسبت به متعاقدین و قائم مقام در حقوق ایران و عراقزمن علی نعمه ال عمرکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۱۱/۱۷
بررسی تطبیقی انعقاد و انحلال عقد وکالت در حقوق ایران و عراقعلیاء عبدالرسول احمد مومنکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۸/۱۱/۱۷
مطالعه تطبیقی تفسیر قرارداد در حقوق ایران و عراقمحمد حامد فالح ابورغیف الموسویکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۸/۱۱/۱۷
نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه با تأکید بر رویۀ قضاییمحمدتقی نادیکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
قواعد حاکم بر ما به ازا در عرصه حقوق ادبی و هنری و حقوق هنرمندان مجری با رویکردی تطبیقیفاطمه منتظرابدیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۴/۲۹
مطالعه تطبیقی تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادها در حقوق ایران و عراقاحمد ماجد محمد الدهلهکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۵/۰۴
مطالعه تطبیقی شرایط موضوع قرارداد در حقوق ایران و افغانستانمحمدجاوید شیرزادکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۵/۰۵
بررسی شیوه‌های جبران خسارت نقض تعهد در قرارداد بیع در حقوق ایران، حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالاخالد محمدیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۹/۰۵/۱۲
مطالعه تطبیقى شروط تعدیل کننده مسئولیت قراردادى در حقوق ایران و عراقنوار محمد رحمانکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۶/۱۸
بررسی تطبیقی عقد بیع سلم در حقوق ایران و افغانستانشفیع احمد ایوبیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۶/۲۰
تغییر در احوال شخصی طرفین و داور و اثر آن در داوری در حقوق ایران با رویکرد تطبیقیفاطمه یوسفی دوست آبادکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۹/۰۶/۲۰
مطالعه تطبیقی خیار تعیین در نظام حقوقی ایران و افغانستانمطیع الله قاری زادهکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۶/۲۰
مطالعه تطبیقی استرداد مبتنی بر خطا در کامن لا، کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایرانمحمدصادق رمضانی ماهونکیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۹/۰۶/۲۴
تشریفات شور، صدور و ابلاغ رای داوریفرناز محمدیانکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسى تطبیقى مسئولیت مدیران شرکت سهامى در حقوق ایران وعراقوهاب عبید جوده الزیادیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۹/۰۶/۳۰
مطالعه روابط مالی زوجین در راستای تعادل حقوق زوجینجواد ظهوریکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مطالعه تطبیقی ترکیب هیئت داوری در حقوق ایران و عراقعلی ثامر جاسم البکیراتکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۳۹۹/۰۹/۰۱
مقایسه‏ ی عزل و نصب و استقلال قضات ایران و افغانستانعصمت الله عثمانیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۳۹۹/۰۹/۱۲
مطالعه تطبیقی قراردادهای ایجادکننده حق تقدم در خرید در حقوق ایران و عراقحسنین ریاض کاظم الدلوجیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۰۹/۱۹
اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاریکمال الدین تاجورکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۹/۱۰/۱۰
تعذر اجرای تعهد قراردادی -مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراقعباس عبد علی خضر العکیلیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۱۱/۱۳
مطالعه تطبیقی تعهدات وکیل و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و عراقخضر غالب فاخر الجابریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۱۱/۲۶
تأثیر دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع و اضطرار در مسئولیت مدنی -مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران-حسام حسن رحیمه الجعیبیکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۱۱/۲۹
مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و افغانستانسیدحمید امینکارشناسی ارشدعابدی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
مطالعه تطبیقی وجه التزام و احکام آن در حقوق مدنی ایران و عراقیاسر سعید عجمیکارشناسی ارشدمحسنی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی در حقوق عراق و ایرانمسلم حسن صبیح الجبوریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۱۲/۱۲
مطالعه تطبیقى تکمیل قرارداد در نظام حقوقی عراق و ایراناحمد محمد سالم العجیلیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۹/۱۲/۱۹
مطالعه تطبیقی خیار شرط در قرارداد بیع در حقوق ایران و عراقحسین حامد عباس المرزوککارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۳۹۹/۱۲/۲۰
ماهیت و اوصاف حقوقی قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و عراقعلی کریم عکار البهادلیکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۹/۱۲/۲۴
حمایت حقوقی از مصرف‌کننده در برابر تبلیغات گمراه‌کننده تجاری در قراردادهای خرید و فروش در حقوق ایران و عراقغفران عباس جاسم المنصوریکارشناسی ارشدانصاری۱۳۹۹/۱۲/۲۶
مطالعه تطبیقی تأثیر قوه قاهره در قراردادها در حقوق ایران و عراقحسن سالم حسن الفریجیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۰۲/۲۶
مسئولیت شرکت‌های مادر در برابر دیون شرکت‌های تابعهاثمار عبدالحسین عبدالزهره الدراجیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۴۰۰/۰۳/۰۹
جوینت ونچر یا قرارداد مشارکت انتفاعی در حقوق ایران و عراقمحمد ماجد مجر البهادلیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۰۴/۲۲
اجل در تعهدات و قراردادها در حقوق ایران و حقوق عراقفرح سلام کاظم الخیاطکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۰۵/۰۶
تضامن بدهکاران در حقوق عراق و ایرانضی معین کاظم الکمیتیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۰۵/۰۹
قرارداد بی او تی در نظام حقوقی ایران و عراقسیف حوم مهدی النصیریکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۰۶/۰۸
وضعیت حقوقی معاملات راهن در مال مرهونه در حقوق ایران و عراقعمار قیس عباس القیسیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۰۶/۱۰
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در حقوق ایران و عراقسلمان جوده سلمان مریانیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۰۶/۱۵
مبانی و شرایط رجوع صندوق تامین خسارات بدنی و بیمه گر در قانون بیمه اجباری مصوب 1395الیاس ناروئیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۰۷/۰۱
وعده یک طرفه و دو طرفه انعقاد عقد در حقوق ایران و عراقکرار ریاض محسن سریاویکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۰۷/۰۴
بررسی موانع ارث در نظام حقوقی ایران و افغانستانمیرضیا الرحمن صدیقیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نظریه اراده باطنی و اراده اعلام شده در قراردادها در نظام حقوقی عراق و ایرانرسول ابراهیم مریکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۰۷/۱۸
بررسی استقلال و ارتباط دعاوی مدنی و جزایی جبران خسارت در نظام بیمه‌ایحمید افکاردکتری(PhD)خدابخشی شلمزاری۱۴۰۰/۰۷/۲۵
حمایت از داده‌های شخصی و محدودیت‌های آن در حقوق ایران و اتحادیه اروپامهدیه لطیف زادهدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۴۰۰/۰۸/۲۷
مطالعه تطبیقی کسب تابعیت و آثار آن در حقوق ایران، عراق و مصرهاله مجید مهدی الشهرستانیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۰۹/۰۴
بررسی تطبیقی ماهیت وآثار تفاسخ (اقاله) در حقوق ایران و عراقجنان فارس مطشر الفرهودکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۰۹/۲۴
بررسی قواعد حاکم بر تشکیل شرکت های با مسولیت محدود در حقوق ایران،افغانستان و انگلیسمحمد علی آریانکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۰۹/۲۵
آثار بطلان عقد نسبت به متعاقدین در حقوق ایران و عراقرؤی کامل محیسن البوصالحکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۱۰/۲۱
حق حبس در عقد بیع از منظر نظام حقوقی ایران، افغانستان و کنوانسیون وینجمعه گل خانیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۱۰/۲۳
قلمرو مالکیت اشخاص و دولت ها بر فضای محاذی و زیر زمینرضا روان خواهکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۰/۲۹
مطالعه تطبیقى شرط مانع در قرارداد اجاره در حقوق ایران و عراقعبدالرسول غازی عبید المعموریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۰/۱۱/۰۷
اکراه و اشتباه در قرارداد‌ها در نظام حقوقی ایران و افغانستانفهیمه حبیبیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۱۱/۱۰
مطالعه تطبیقى مسئولیت قراردادی تولید کننده در حقوق ایران و عراقعقیل حلو مطیر العائدیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۱/۱۲
مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسیله نقلیه در حقوق ایران و عراقعلی عماد حمید السعدیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۱/۱۵
مبانی و شرایط حق حبس در حقوق ایران و عراقمهتدی کاظم هادی ال عزامکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
مسئولیت مدنی تولید کننده و نقش آن در حمایت از مصرف کننده (در حقوق ایران و عراق)قائد حسین دنبوسکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۱۲/۰۴
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی صغار و مجانین در نظام حقوقی ایران و افغانستانخالد فقیریکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۲/۱۱
مطالعه‌ی اقسام قراردادهای ناظر بر استخراج نفت در حقوق عراق و ایرانزین العابدین کاظم شیحانکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۲/۱۱
مرور زمان در پیش‌نویس طرح مشترک مرجع (DCFR) و حقوق ایرانحانیه سادات محمودیکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۰/۱۲/۱۲
موانع سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق ایران و عراقایاز عبود کاظم الیاسریکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی تطبیقی جبران زیان معنوی در حقوق افغانستان و ایرانفهیمه نجمکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
موجبات فسخ قرارداد اجاره در حقوق ایران و عراقعلی کریم کاظم التمیمیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی تطبیقی مرور زمان دعاوی مدنی در فقه اسلامی و نظام های حقوقی ایران و افغانستانعلی احمد حکیمیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
رجوع از هبه درحقوق ایران و عراقزید علی مراد البصیصیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهد به محرمانگی (مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران)سجاد نوری عریبی ساعدیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
واکاوی قواعد مسئولیت مدنی در حوزه‌ی کوهنوردیجواد پیله چیانکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مطالعه تطبیقی نفقه زن در حقوق ایران، افغانستان و مصرنصیراحمد قریشیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۲/۲۴
مذاکرات قراردادی در حقوق ایران و عراقطارق حسن فلیح الرسیتمکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۰/۱۲/۲۵
مسئولیت مدنی شرکت‌های نفتی در برابر آلودگی محیط‌زیست در حقوق عراق و ایرانزینب علی خضیر ال بودهکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۰/۱۲/۲۶
بررسی تطبیقی حق‌العمل‌کاری در نظام حقوقی ایران و افغانستانسمیه کاظمیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۵/۰۶
ضمانت اجرای عدم تسلیم ثمن‌ در حقوق ایران و عراقرشا سعد عبدالواحدکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۵/۱۳
مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای سازش‌نامه‌های تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و کنوانسیون 2019 سازمان ملل متحدشیما شهرکی جزینکیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۴۰۱/۰۵/۲۳
بررسی تطبیقی طلاق قضایی در حقوق ایران، افغانستان و مصرعبدالواحد عزیزیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
مطالعه تطبیقی اختیارات و تکالیف ولی قهری در نظام حقوقی ایران و افغانستانالهام نوریکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۶/۰۳
نظام جبران خسارت مالى و بدنى در حوادث رانندگى در نظام حقوقی ایران و عراقحیدر سعدون خیون السودانیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۶/۰۷
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مذاکرات قبل از عقد در نظام حقوقی ایران و افغانستانفروهر خواجه زادهکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۰۶/۱۳
شرایط اقامه دعوای حقوقی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و عراقسعاد محمد زایر زیدیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۶/۱۳
حق انتساب اثر (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا)فائزه تیموری مقدمکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۶/۱۶
ضمانت اجرای تعهدات مقید به مباشرت متعهدمهدی سجادی کیاکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۶/۱۶
تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادهاى تجارى بین المللى در حقوق ایران و عراقاحمد حسن حمید الخمیسکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۶/۲۰
مطالعه تطبیقی آثار حق شفعه در نظام حقوقی ایران و عراقمرتضی جاسم حمید الساعدیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۰۶/۲۰
آثار ضمان درک مبیع و ثمن در حقوق ایران و عراقمسلم عادل شیال الخمیسیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرط تعلیقی و شرط فاسخ در حقوق عراق و ایرانعلی جفات ثجیلکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
مطالعه تطبیقی دعاوی داوری ناپذیر در نظام حقوقی ایران و افغانستانعبدالغفار فیاض سوریکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۴۰۱/۰۶/۲۳
مسائل حقوقی ویژه آئین رسیدگی برخط در روش‌های جایگزین حل اختلافسیدعلیرضا رضاییدکتری(PhD)معبودی نیشابوری۱۴۰۱/۰۶/۲۸
معاملات محجورین در حقوق ایران و افغانستانهایده واعظیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۶/۲۹
حقوق معنوی و مالی مترتب بر خلق اثر در پایان نامه ها و رساله‌های دانشجوییملیکا نومیریکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۱/۰۶/۳۰
نمایندگی قانونی و قضایی کودک در حقوق ایران و عراقعباس حمیدی عباس البوالجدکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مسئولیت مدنی دانشگاه در قبال آسیب های بدنی وارده به دانشجویانالهام رستمیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۷/۱۴
بررسی تطبیقی عقود باطل و فاسد و آثار آن در حقوق افغانستان و ایرانعبدالولی اکبریکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۷/۱۸
نوآوری‌ها و چالش‌های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397شیما اخروی محبیکارشناسی ارشدمعبودی نیشابوری۱۴۰۱/۰۷/۲۰
مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای تعهدات بایع در حقوق ایران، حقوق عراق و کنوانسیون وین 1980علی صالح حمزهکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۷/۲۱
مطالعه تطبیقی ضمان درک در حقوق ایران و افغانستانعتیق الله شهریارکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۷/۲۴
تحلیل حقوقی بهره‌برداری معقول از آب‌ها و جنبه‌های بین‌المللی و زیست‌محیطی آنسیداحمد انتخاب الموذنکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
مطالعه تطبیقی اسباب فسخ نکاح در نظام حقوقی ایران و افغانستانعبدالحمید رحمانیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۷/۲۶
بررسی تطبیقی ابراء در حقوق عراق، مصر و ایراندعاء حیاوی فارس بنواویکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۰۷/۲۸
مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین در نظام حقوقی ایران و عراقریاض کریم سرحان الجناحیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۰۷/۲۸
روش های غیر قضایی حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانمعصومه مشکین یزدکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ماهیت و آثار شیوه‌های حل و فصل اختلاف در بخش تعاونحسین جاودانیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مطالعه تطبیقی آثار غصب در حقوق افغانستان و ایراننوید قیومیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران و عراقعلی صبیح جبار الشعیراویکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
الزامات و چالش های حقوقی قراردادهای هوشمندناهید جامعیکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
مطالعه تطبیقی مبادله کالا به کالا در حقوق ایران و افغانستانمحمود حیدریکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
بررسی ماهیت و آثار ایجاد و انحلال قرارداد مشارکت در ساخت با تاکید بر رویه قضاییشهره حدادیانکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی آثار قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران و عراقمحمد جمعه لازمکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
حمایت از مصرف کننده در قرارداد الکترونیکی در حقوق عراق و ایرانازهر عوده کریمکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۱/۱۲/۰۶
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی انحلال عقد وکالت در حقوق ایران و افغانستانروح الله یوسفیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادیسیدحسین تهامیدکتری(PhD)قبولی درافشان۱۴۰۱/۱۲/۰۷
دادرسی موازی در دعاوی خصوصی بین المللیمحمد مجد کابریدکتری(PhD)انصاری۱۴۰۲/۰۴/۰۴
تاثیر حقوق بشر بر داوریابوالقاسم رضانژاددکتری(PhD)خدابخشی شلمزاری۱۴۰۲/۰۴/۰۶
ولایت در نکاح در حقوق ایران و افغانستانسید نعمت الله ساداتکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۲/۰۴/۲۷
مطالعه تطبیقی نمایندگی در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یونیدرواسعیده صادقی ایوریکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۲/۰۴/۲۸
مطالعه تطبیقی حقوق معنوی هنرمندان مجری در حقوق ایران و انگلستانکوثر وحیدیان اردکانکارشناسی ارشدقبولی درافشان۱۴۰۲/۰۵/۰۳
وکالت بلاعزل در نظام حقوقی ایران و عراقیسرا خلف حلو الثعالبیکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۲/۰۵/۱۱
تصرفات ناقله مال مرهون در حقوق ایران و افغانستانالهام نامه احمدیکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۲/۰۶/۰۸
دعاوی استرداد در نظام حقوق ورشکستگیامیرحسین وفائی شعربافکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۲/۰۶/۲۱
اثبات قانون خارجی در داوری تجاری بین المللیمهسا یوسفی پورکارشناسی ارشدانصاری۱۴۰۲/۰۶/۲۲
بازپژوهی مقررات ویژه قرارداد وکالت دادگستریفریبا چمنی اصغریکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
مسئولیت مدنی اسباب متعدد در عیب ساختمان در حقوق ایران و انگلستانامیریحیی یزدان طلبکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۰۶/۲۸
مسئولیت مدنی و قراردادی ناشی از شروع به خسارتمهدی بهمن آبادیکارشناسی ارشدعابدی۱۴۰۲/۰۶/۲۹
بررسی تطبیقی قواعد حاکم بر تشکیل شرکت های سهامی در حقوق ایران و افغانستانهوشنگ سهیلکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
بررسی تطبیقی انحلال شرکت‌های سهامی در حقوق ایران، افغانستان و آمریکافرید احمد رسولیکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۲/۰۷/۰۴
شیوه‌های جبران‌خسارت مصرف‌کنندگان‌کالا درحقوق ایران و افغانستانبهاره حیدر یارکارشناسی ارشدساعت چی۱۴۰۲/۰۷/۰۴
بررسی تطبیقی رقابت های نامشروع تجار در نظام های حقوقی ایران و افغانستانمحمد انیس فائزکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۲/۰۷/۰۵
بررسی قرارداد فرانچایز با رویکردی بر لایحه تجارت و رویه قضاییفاطمه حسن زاده قلعه حسنکارشناسی ارشدمحسنی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
تأثیر قوه قاهره بر قرارداد اجاره با تأکید بر بیماری کرونامحمد سپهری معینکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۴۰۲/۰۷/۱۰
تاثیر حق فسخ قرارداد و شرط فاسخ در برابر شخص ثالثالهام محمدپورکاریزکیکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
سقوط تعهدات در شرایط عمومی پیمانسیدمهدی موسویکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
داوری‌پذیری اختلافات تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و عراقمؤید نعیم ثامر السعدونکارشناسی ارشدخدابخشی شلمزاری۱۴۰۲/۱۰/۲۷
کنترل قضایی قراردادمرتضی ناصری حسین اباددکتری(PhD)قبولی درافشان۱۴۰۲/۱۱/۲۴
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر در حقوق ایران، لبنان و عراقعلی جاسب نعیم الکعبیدکتری(PhD)عابدی۱۴۰۲/۱۱/۲۵

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی