عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی سیاست جنایی ایران در حمایت از اطفال بزهدیده با محوریت کودک آزاری والدین با نگاهی به حقوق انگلستانمهری قنبرنیاکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۸۹/۰۶/۲۳
نقش بزهدیده در تعیین و اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق کیفری فرانسهمهدیه پرنده حسین آباد قائنیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۸۹/۰۶/۲۴
تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم در شهر مشهدفرامرز ویسیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۸۹/۰۶/۳۰
سیاست جنایی ایران در خصوص مقررات اصل 44 قانون اساسیزهرا احمدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۸۹/۰۷/۰۸
پیشگیری از جرایم جنسیاکبر عزیزیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۸۹/۰۸/۲۷
بررسی تطبیقی کلاهبرداری سنتی و رایانه ایسمانه خانلرتباردرزیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۸۹/۱۰/۱۹
بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران و افغانستان در قبال جرایم مواد مخدراحمدرضا صادقیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۸۹/۱۰/۳۰
چالش های کارشناسی تصادفات در دادرسی کیفری ایرانحسین صادقی شاهرختکارشناسی ارشدحسینی۱۳۸۹/۱۰/۳۰
رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالیحدیث ایرانمنشکارشناسی ارشدحسینی۱۳۸۹/۱۱/۰۲
پیشگیری از جرایم علیه حقوق مصرف کنندگانسیده سمانه ساداتیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۸۹/۱۱/۱۷
بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون فساد مالی در قراردادهای دولتیسیدعلی موسوی بایگیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۸۹/۱۱/۲۸
سیاست جنایی ایران در خصوص اسرار تجاری و شفافیت مالی در حقوق کیفری اقتصادیالیاس اکبریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۰۵/۲۲
بررسی رشد جنایی در فقه و حقوق موضوعهمهدی قلی زادهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۰/۰۶/۲۲
بررسی سیاست جنایی ایران در حفظ اسرار تجاری و اقتصادیامین ایل بیگی زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
بایسته های قانونگذاری کیفری(تاملی جامعه شناسانه)اسدالله محمودیان درویشانیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۰/۱۲/۰۳
عدالت کیفری؛ تاملی بر بنیان حقوق و نیروهای سازنده ی آنسیدمحمدجواد ساداتیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۰/۱۲/۰۳
سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نقض خلوت اشخاصمسلم رنجبرانکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۱/۰۱/۲۱
انعکاس حقوق شهروندی در سیاست جنایی تقنینی ایرانحسین یزدان خواهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
سیاست کیفری اقتصادی ایران در پرتو یافته‌های آسیب اجتماعی‌شناسیآیدا شیدائیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه محاربه و افساد فی الارضمحمدامیر خباززادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
نقش نیروی انتظامی در پیشگیری از جرایم اقتصادیاکرم قره باغیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۱/۱۱/۰۴
پیشگیری غیر کیفری از جرایم و تخلفات مالیاتیمسعود احمدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۳/۰۸
پیشگیری از جرم کلاهبرداری از طرییق پیش فروش ساختمانسید امیر مرتضویکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۲/۰۶/۱۹
تحلیل اقتصادی جرایم سایبرملیحه سرگلزائیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
نحوه انعکاس حقوق بیمار در سیاست جنایی تقنینی ایرانالهام رضاییکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات ورزشی بانوانویدا عیسی پورکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۲۸
مدیریت جرایم اقتصادی از منظر سیاست جنایی عمل گرالیدا اسمعیل زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۲۸
تولد و استمرار زندان از منظر جامعه شناسی کیفرمحمدصالح اسفندیاری بهرآسمانکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
نحوه انعکاس قضازدایی در جرایم اقتصادیخدیجه جنگیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بدون بزه دیدهسیدایمان موسویکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۷/۰۴
سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال تخلفات و جرایم تولیدکنندگان دارواحد رمضانی قوشخانهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۲/۰۷/۱۶
نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجراهای کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللیوحید قانعی رضائی مقدمکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۰۸/۲۸
بایسته های بازرسی در ایین دادرسی کیفریرضا ندائیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۲/۰۹/۲۸
تحلیل عظمت نمادین حدود و موانع اجرائی آنعبدالحمید خسرویکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۲/۱۰/۲۳
جایگاه نظام بانکی در پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادیاعظم حسن آبادیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۱۱/۰۱
بررسی الزامات قانونی تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای در قلمرو جرایم رایانه ایسیمین لطیفیانکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خاص اتباع خارجیمهین فارسیان مطلقکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
جایگاه آیین دادرسی کیفری حمایتی از زنان بزه دیده در نظام کیفری ایرانعلیرضا پائین دهیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی فقهی، حقوقی جایگاه زن در نظام کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللیمهلا کشمیریکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۲/۱۲/۱۲
بررسی نوآوری های قانون مجازات اسلامی 90 در خصوص بزهکاری اطفالمهدی دائیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
زمینه های اجتماعی ظهور مفهوم موسع محاربه در نظام کیفری ایرانعبدالرحیم تاجیک فایندریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۰۴/۰۷
آیین دادرسی کیفری افتراقی جرایم رایانه ایحسن زنگیشهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۰۶/۱۶
گونه شناسی مزاحمت بانوان و سیاست جنایی ایران در قبال انشکوفه مصدق عنبرانکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۰۶/۱۷
سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداریصفورا رجبلیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
گونه شناسی زنان محکوم به حمل مواد مخدر در خراسان شمالیزهره کریمیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
سیاست جنایی تقنینی ایران در مواجهه با تخریب جنگل هامحمد نصرالهی شهریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۰۶/۲۳
بررسی مبانی و چالش های تحولات مسئولیت کیفری پزشک در نظام حقوقی ایرانمریم خالق پرستکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۳/۰۶/۲۴
قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با لایحه جدیدمحمد هادی موقرکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بایسته‌ها و چالش‌های دادرسی کیفری الکترونیکی در پرتو لایحه جدید آیین دادرسی کیفریفرزانه حسن پورکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
مبانی اخلاقی نظام های حقوق جزا در پرتو اندیشه نیگلزهرا عربیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم توهین به مقدساتهادی پورسلیمان چافیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداریحدیثه الهامی نژادکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۰/۱۴
نحوه تاثیر گذاری اعتبارات اسنادی (LC ) در جرایم افتصادی و راه های پیشگیری از آنعلی اکبر عسکریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۰/۲۸
ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان بجنورد از منظر اصول طراحی محیطیمحدثه جلالیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات در شبکه های اجتماعی مجازیزهره رحیمیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
انعکاس رابطه آمران و ماموران نیروی انتظامی در قانون مجازات اسلامیاعظم السادات کاظمیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۳/۱۱/۰۶
سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان در قبال ارتشاءمهدی حیدرپورکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۱۱/۰۶
نقش عوام گرایی کیفری در تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایرانمیلاد انصاری نسبکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران در قلمرو خشونت علیه زنانعبدالسمیر اخی زادهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن باجرم ( مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد بین سالهای 1392-1390زهرا بلورساز مشهدیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
پیشگیری از جرایم اقتصادی از منظر قرآن کریمسیدمحسن مسعودیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
سیاست جنایی ایران در رابطه با جرایم و تخلفات علیه صنعت آب و فاضلابمریم السادات بدیعیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات وکلای دادگستریسید مصطفی میر هاشمیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
عامل شناسی فرهنگی جرم و راه های پیشگیری از آناقبال محمدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
چالشهای مربوط به حمایتهای غیرکیفری ازاطفال بزه دیده با تکیه برشهرمشهدمریم کارمزدکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۱/۱۷
بررسی حقوق بزه دیده در فرآیند عدالت انتقالی در افغانستانسیدمحمد حسینیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
سیمای جنایی شهر گالیکش(1387-1391)عادل سرای لوکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۳/۱۲/۲۴
بررسی تطبیقی رابطه سببیت در حقوق کیفری افغانستان و ایرانانارگل منصوریکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
چالش های رسیدگی به جرایم محیط زیست مشهدمعصومه حسینی فدکیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۵/۰۵
سیاست جنایی حمایتی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو سفها با تکیه بر شهر مشهدوجیهه باصری باغسیاهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۵/۰۵
چالش های فراروی پیشگیری موقعیّت مدار از جرایم سایبریزهرا فرهادی الاشتیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۴/۰۵/۱۴
ارزیابی سیاست جنائی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم سمعی و بصری با نگاهی به شهر مشهدمحسن داوریکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۴/۰۶/۰۲
مطالعه ی تطبیقی اصول دادرسی عادلانه در آئین دادرسی کیفری افغانستان و ایرانمهدی قائمیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۰۸
سیستم ثبت آنی و نقش آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و چالش های آنفاطمه نظریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۰۹
گونه شناسی مجرمین حاشیه‌نشین منطقه کمب شهرستان چابهار(1388-1392)اسداله رئیسیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۴/۰۶/۰۹
سیاست کیفری نوین ایران در حمایت از خانوادهمحمدرضا جابریان شمسی نژادکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۱۰
نقش بزه دیده در تحقق جرایم سایبریفاطمه میرکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۴/۰۶/۱۰
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان تربت‌حیدریه(1388-1392)حسن یوسفیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۱۱
انعکاس سیاست کیفری ایران در ساخنار و صلاحیت دادگاه کیفری استان با تکاهی به نهاد مشابه در حقوق فرانسهمحسن حکیمکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۴/۰۶/۱۲
رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص اشتباه و آثار آنحسین حیدرزاده اماموردیخانکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۰۶/۲۶
سیاست جنایی ایران نسبت به مبارزه با پولشویی در بازار بورس و اوراق بهادارمریم وحدتیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۴/۰۸/۱۲
بررسی نظری جرایم تقلیدی با تاکید بر نقش رسانهسیده سارا میرباذلکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392در مورد تعدد جرم بانگاهی به رویه قضاییسیدمهدی حسینیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۱۰/۲۰
چالش های قانون بکارگیری سلاح بانگاهی به رویه قضاییحمیدرضا نادهیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۴/۱۰/۲۱
ارزیابی جایگاه مددکاران اجتماعی در قبال بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللیشعله قتلوئی طرقیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۴/۱۰/۲۳
بررسی وظایف و جایگاه دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392سید محسن کاظمیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
چالش‌های بازپرسی در دادسرا (با نگاهی به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 مشهد)مجید اعلمیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۴/۱۰/۲۹
تحلیل جامعه شناختی انحرافات مرتبط با بوروکراسی درایرانحمیدرضا طهماسبی زاوهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۵/۰۵/۲۳
تحلیل جرم‌شناسانه جرایم مبتنی بر نفرتمحمد طهان طرقیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۵/۲۳
سیاست جنایی ایران در جرم انگاری افساد فی الارضمهدی کلامی مقدمکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۵/۰۶/۰۷
بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران در قبال پول¬شوییمحمدنبی خلیلیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۵/۰۶/۱۵
نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در شروع به جرمتکتم رحیمیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۵/۰۶/۱۵
بررسی امکان تفکیک جرایم سیاسی شهریاران از دیگر جرایم سیاسی از نگاه امام اوّل مذهب تشیّعسید سبحان هوشیار امامیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ایمرضیه صالحیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۷/۲۹
پیشگیری اجتماعی از جرم و چالش های حاکم بر آنمعصومه خوشدلکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۰۸/۱۱
راههای مهار تکرار جرایم خشونت آمیز با نگاهی به جامعه ی امریکامحبوبه جمالی باقرآبادیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۵/۰۹/۳۰
بررسی انتشار جریان دادرسی کیفری توسط رسانه های گروهی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری جدید با نگاهی به نظام حقوقی استرالیاامید گل محمدیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
شناسایی چالش های موجود در قوه قضاییه برای پیشگیری از جرایم اقتصادیالهام خسرویکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۲۰
پیشگیری غیرکیفری در قلمرو جرایم قاچاق گمرکینعیمه صادقیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکانآرزو مقتدائیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 در قلمروی میانجی گریعلیرضا حسین زاده زرکارکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
بررسی تطبیقی حق دفاع مشروع در حقوق ایران و عراقخمیس طالب عطیه الطرفیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۰۴/۲۰
بررسی تطبیقی جرم ارتشاء در نظام کیفری ایران و عراقصلاح جلیل کریم کریمکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
بررسی تطبیقی شهادت به عنوان دلیل اثبات در آیین دادرسی کیفری ایران و عراقعمارجباری عبدالحمزهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۴/۲۱
بررسی تطبیقی قصد مجرمانه در حقوق جزای ایران و عراقماجد عبدالامیر مجهول مجهولکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۰۱
بررسی تطبیقی تکرار جرم در نظام کیفری ایران و عراقمحمدحسان خالد الحیانیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۰۴
بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراقرعدجبار عریمش ساعدیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۰۵/۰۴
مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق ایران و عراقعدی محمدجلوب العنزیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۰۴
بررسی تطبیقی تخلفات وکلای دادگستری و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران و عراقاحمد خشان روضان روضانکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۹
بررسی تطبیقی تعدد جرایم در قوانین ایران و عراقحیدرناصر فلیحکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
بررسی تطبیقی جرائم چک پرداخت نشدنی در حقوق جزای ایران و عراقهیثم کاظم محمد الساعدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۹
بررسی تطبیقی جرم سیاسی در حقوق عراق و ایراناحمدجاسم سلمان الخفاجیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۰۹
بررسی تطبیقی شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و عراقعلی صالح جعفر الساعدیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۵/۰۹
بررسی تطبیقی همکاری در جرم در حقوق ایران و عراقعلی حسین یوسف عدوهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۰۹
قاچاق انسان در حقوق عراق و ایران بانگاه به اسناد بین المللاثیرکریم نعمه نعمهکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
مطالعه تطبیقی قرار بازداشت موقت در دو نظام حقوقی عراق وایرانعبدخلیفه صبر صبرکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۰۹
جایگاه دادگاه کیفری بین المللی در حمایت از حقوق بشر با نگاهی ویژه به عراقعلی حمید عبد الناصریکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۰۵/۱۵
چالش ها و فرصت های خصوصی سازی زندان در ایرانمژگان صالح آبادیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۱۵
حقوق متهم در نظام های دادرسی کیفری ایران و عراق با نگاهی به اسناد بین المللعلی ثامر علی ال شکرکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۰۵/۱۵
حقوق بزه‌دیده در حقوق ایران و عراق با نگاهی به اسناد بین‌المللیانعام محمد محی الفتلاویکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۵/۱۸
مطالعه تطبیقی جرم پولشویی در نظام کیفری ایران و عراقوسام باسم مجید مجیدکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۵/۱۸
[جرم زایی نظام عدالت کیفری و راهکارهای پیشگیری از آناحمد محمدیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
بررسی تطبیقی وظایف دادستان در نظام کیفری ایران وعراققاسم محمدجاسم ابراهیمکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۵/۲۵
بررسی تطبیقی عوامل سقوط دعوای کیفری در حقوق ایران وعراقحسنین علی عبدالحسین اللامیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۰۵/۲۸
جنایات علیه بشریت در اسناد بین المللی با نگاه ویژه به وضعیت عراقعلی هادی حسن العرداویکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۰۵/۲۸
بررسی تروریسم در نظام حقوقی ایران و عراق با نگاهی به اسناد بین‌المللیسهیر حمید رشید زمیزمکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۰۵/۳۰
مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق ایران و عراقسماح هادی خضیر الربیعیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
ارزیابی سیاست کیفری ایران در قبال خشونت ورزشی ( با تأکید بر رشته ورزشی فوتبال)صادق صفریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۳۱
بررسی فقهی و حقوقی رویه موجودِ پزشکی قانونی در احراز رابطه سببیت در تخلفات پزشکیعلیرضا مشیراحمدیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۵/۳۱
راستی آزمایی نظریه حسابگری جزایی با بررسی محکومان به اعدام جرائم مواد مخدر شهرستان تایبادمصطفی حسن نژادکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
تحلیل جامعه شناسی بر تطابق مجازات قتل عمد با تحولات اجتماعی جامعه ایرانزینب نقدیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۶/۰۱
مطالعه تطبیقى مسئولیت کیفرى اطفال ونوجوانان در نظام حقوقى ایران وعراقزهیرمحمدهاشم جعیفرکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
نقش امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی تقنینی ایرانمهناز اسراریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۶/۰۱
بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در نظام کیفری ایران و عراقنورس عبدالامیر کاظم الذهیباویکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۰۶
بررسی تطبیقی عوامل موجهه جرم در نظام حقوقی عراق ودادگاه کیفری بین المللینعمان عطیه جبر جبرکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
بررسی حدود حاکمیت آراء وحدت رویه در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایرانالهه قوامیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۰۷
تحلیل کارکردهای نهاد فرزندخواندگی در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانانسیدعبدالکریم محمدی ایوبیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۰۶/۲۴
بررسی تطبیقی جعل و استفاده از سند مجعول در حقوق ایران و عراقعلی جبارکریم اللامیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
ارزیابی اندیشه های مشترک در کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون مجازات عمومی 1352محمود ذکاوتی پورکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی تطبیقی آزادی مشروط در نظام کیفری ایران و عراقاحمد فیاض ابراهیم الربیعیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
جلوه های آیین دادرسی کیفری افتراقی در مرحله تحقیقات مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲حمیدرضا بهرادنسبکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
نقش آفرینی شهروندان در مرحله تحقیقات مقدماتیمحمد نوروزیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
نقش باورهای غیرمنطقی در شکل گیری جنایات عمدی (مطالعه موردی زندانیان شهرستان مشهد)مریم نوریکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
تاثیر جنسیت بر زورگویی: بررسی موردی مدارس مقطع اول دبیرستان مناطق دو و شش مشهدعطیه ابوصالحیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
جایگاه شهادت در نظام دادرسی کیفری ایران با نگاهی به حقوق انگلستاناحسان اسماعیلیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
بررسی جامعه شناختی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (با توجه به قاچاق کالا)سمیه آقائی نژادامامقلیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه کسب‌وکارآتوسا ارجمندکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی تطبیقی جرائم مواد مخدر در نظام‏های کیفری عراق و ایرانحسین کلیلان طاهرکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بررسی گزارش بسان یکی از راه‏های به جریان افتادن دعوای کیفری در عراق با نگاهی به حقوق ایرانحیدر فالح جبار البطاطیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۶/۱۲/۱۵
بررسی تطبیقی قتل غیر عمد در حقوق ایران و عراقکاظم علی فزعکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم مربوط به کیان خانواده ‏ از منظر فقه امامیه و اسناد بین المللیمحمدرضا حایری زاده حریمیدکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۳۹۷/۰۳/۲۱
أصل مشروعیت دلیل جنائى با نگاهی به نظامهای کیفری ایران و عراقحنین محمدجوادکاظم بلدیهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۷/۰۴/۰۵
بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهرکردآزاده تقی پورجاویکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
بررسی تطبیقی سیاست کیفری ایران وسوریه در حمایت از داده های شخصی بانگاهی به حقوق انگلستانعبدالغنی عتقیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۷/۰۵/۰۳
بررسی تطبیقی جرم اختلاس در نظام کیفری ایران و عراقانمار هیثم نعمه الساعدیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۷/۰۶/۰۴
بررسی تطبیقی جرایم انتخاباتی در قوانین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستانعبدالهادی عطاییکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی نو آوری های شکلی و ماهوی قانون گذار در خصوص جرم نظامی فرار از خدمت.مجید ابراری مقدمکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در زنای مستوجب حدعلی بحرانیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
مطالعۀ تطبیقی جرم اهانت در حقوق کیفری ایران و عراقهدیل عبدالحمزه خیری الجنابیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی تطبیقی مجازات قصاص در نظام حقوق کیفری ایران و پاکستانسلمی سیفیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
نوین‌سازی سیاست جنایی تقنینی در قبال جرائم مالیاتیمحمد مقنی باشیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۲۴
بررسی ضوابط فقهی بازنمایی عدالت کیفری در رسانه های جمعیعلی الهیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تحلیل کیفر قراردادی در جرایم اقتصادیزهیر جهان دیدهکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
مطالعه تطبیقی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در حقوق کیفری عراق وایرانظاهر حبیب کاظم الفهدکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
موازنه آزادی بیان و نظم عمومی در سیاست کیفریزهرا دارابیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی امکان جواز شکنجه در موارد اضطراربتول دانش جوکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
بررسی تطبیقی تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری عراق و ایرانمحمد قاسم رسن السالمکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تطبیقی تعلیق اجرای مجازات در نظام کیفری افغانستان و ایرانسمیع الله امینیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تطبیقی شکنجه در نظام کیفری ایران و افغانستاننورالدین حقیارکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تطبیقی قتل های ناموسی درنظام های کیفری ایران وافغانستانسیدعبدالسلام حسینیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعدد مادی جرم در نظام های کیفری ایران و افغانستانفهیم شریفیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
حقوق متهم در قوانین کیفری ایران و افغانستانعبدالعزیز عزیزیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تطبیقی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و افغانستانسمیه نیک خواهکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزۀ آبهای سطحیزهرا عیسائی مقدمکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
ارائه الگوی بومی صلاحیت محلی جرائم رایانه ای با نگاهی به رویه قضایی محاکم مشهدرضا اله آبادیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات علیه آب های زیرزمینیمحمد صیفیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۸/۰۶/۲۶
جرم زدایی مواد مخدر وتاثیرات آن مطالعه موردی کشور پرتغالامین تاتاریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
سیاست جنایی تقنینی جرایم اقتصادی در پرتو قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیایرج ابراهیمیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۰۹/۰۶
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال آلودگی هوا با نگاهی به قانون هوای پاک آمریکاسعید بسطامی کتولیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۸/۱۱/۲۱
چالش های مقابله با جرم جاسوسی سایبری با تأکید بر قوانین کیفری ایراناحسان نوروزیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۸/۱۱/۲۷
بررسی رویکرد قانونگذار نسبت به پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه‌ی آثار علمی با نگاهی به حقوق انگلستانمحمود قندیکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی حمایت های ویژه ی قانونگذار از زنان در پرتو قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به رویه ی قضایی محاکم شهر مشهدرسمیه عسکریکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی جرائم چک با تأکید بر رویه قضائیپریسا درعلی بنیکارشناسی ارشدقبانچی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرایم قاچاق کالا با تاکید بر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392امیر چاجیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تحلیل جامعه شناختی پیوند میان تحول در گفتمان های حاکم و تحول در کیفرهای بدنی در ایرانمحسن نورپوردکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کارکرد مجازات به عنوان یک عامل فرهنگی در جامعه معاصر ایرانمحمدصالح اسفندیاری بهرآسماندکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
قواعد حاکم بر انتقال بین حوضه ای آبکیمیا بیونقیکارشناسی ارشدامینی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
واکاوی ادراک تاریخی به قواعد فقه کیفری متمایز بین زن و مرد ؛ تأملی تاریخمند به مجازات قصاص و دیهسیده نگین حسن زاده خبازکارشناسی ارشدساداتی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
بررسی سبک تفکر جنایی در کودکان کار و مقایسه ی آن با کودکان عادی در سطح شهر مشهدسیده زینب حسینیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
بدل های حبس در قانون کیفری ایران و افغانستانعبدالله الهامکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
نوآوری های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقایسه با قوانین سابقمنورسادات محمودیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
ارزیابی نگرش مأمورین مبارزه با مواد مخدر در مورد سیاست کیفری ارفاقی قانون‌گذار ایران در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدرالناز دانائی رادکارشناسی ارشدحسینی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
پیماش خوداعلامی بزهدیدگی و بزهکاری خواهر- برادرآزاری(مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی ناحیه ۶ و ۱)نوشین حسینی دشت بیاضکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
نقش رویه قضائی در تطبیق قوانین کیفری با تحولات اجتماعی با نگاهی به جرائم اخلاقیسیدعماد سجادی شهریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۰۴/۱۲
عوامل موثر بر بزه‌دیدگی خشونت های خانگی علیه زنان (مطالعه موردی: شهر الدیوانیه عراق)محمد عیسی راضی الجنابیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
بررسی عوامل زمینه‌‌ساز گرایش به مواد مخدر و قرص‌های روانگردان در دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه‌‌های دانشگاه فردوسی مشهدطه نوری زادکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۰۶/۲۴
بررسی تفاوت‌های موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی بین ایران و کشورهای خاورمیانهزهرا شوکتی احمدآبادکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۰/۰۶/۲۷
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در خصوص انتقال ویروس کوید19 با تکیه بر حق بر اطلاعات در حوزه سلامتسیدسجاد میریکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بررسی نقض دادرسی منصفانه در رسیدگی بدون کیفرخواست با نگاهی به حقوق انگلستانسعید بخشیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۰۷/۲۱
بررسی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حقوق کیفری ایران و افغانستاننوشین قادریکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
مطالعه تطبیقی کاربست قلمرو کیفری در حوزه فعالیت های سفته بازی با نگاهی به قوانین آمریکاعطیه آنیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
جهات قانونی شروع به تعقیب کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با نگاهی به رویه قضائیاحمد لشکریکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۰/۰۹/۰۹
جایگاه مجازات جایگزین حبس در رویه قضایی افغانستانسیدمسعود ساداتکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۰/۰۹/۲۸
افشای اسرار حرفه‌ای در نظام‌های کیفری ایران و عراقحسین شاکر حسنکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۰/۱۰/۲۹
بررسی نگرش قضات دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مشهد و شاهرود در خصوص تصویب ماده واحده الحاقی به ماده45 قانون مبارزه با مواد مخدرمحدثه سلطانی چاکینیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
ارزیابی تغییر گستره سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مواد مخدر مستوجب اعدامسعید صانعیدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۰/۱۱/۰۶
بررسی عوامل مؤثر بر مداخله ناظران در پیشگیری از جرمسیدهء ساعده حسینی ننیزدکتری(PhD)سیدزاده ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
پیشگیری از جرم از طریق راهبرد نظارت همسایگی. مطالعه کیفی و موردی: محله باهنر مشهدمحدثه خوش عاطفهکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
نگرش سنجی قضات کیفری خراسان رضوی در خصوص عوامل موثر درتعیین مجازات کیفری (مطالعه موردی جرایم سرقت های تعزیری)عمادالدین ابراهیمیانکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۱۱/۲۰
جرایم کشاورزی در نظام کیفری عراق و ایرانعلی ولید ظاهر الجابریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۱۱/۲۳
جرائم مبتنی بر نفرت در قوانین کیفری ایران و افغانستانعبدالعظیم حیدریکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
کاربست تئوری انتخاب در تحقق کنترل جرمسیده سکینه موسوی فولادیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۱۲/۰۴
شهادت کذب در مراجع کیفری و آثار ناشی از آن در حقوق کیفری عراق و ایرانفاتن اسامه فاضل ال محمد اغاکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
بررسی تطبیقی جرم فرار مالیاتی در حقوق عراق و ایران و پیش‌گیری از آنمحمد جمیل عبدالامیر البلاویکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۰/۱۲/۱۱
مطالعه تطبیقى جرایم مطبوعاتى در ایران و عراقمحمد تقی شریف عبدالحسن الخنجرکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بررسی جرم شناختی بزه سرقت علمی: شیوع شناسی و پیش گیریزهرا صالح آبادیدکتری(PhD)سیدزاده ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
کاربست نظریۀ جرم شناسی فرهنگی در حوزۀ جرایم سایبری جوانانزهرا فرهادی الاشتیدکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
جنایات بین‌المللی ارتکابی در نوار غزه با توجه به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللیکرار صبیح صریوط العتابیکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۱/۰۲/۱۱
اثر ارتکاب جرم بر رابطه استخدامی در بخش عمومی در حقوق ایران و عراقولید ناجی جفات الحمودیکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تبیین ترس از جرم در شهر کابل، افغانستانضیا حسین یوسفیدکتری(PhD)حسینی۱۴۰۱/۰۵/۱۹
سیمای جنائی مرتکبان جرم آدم‌ربایی و تجاوز به کودکان در عراق (شهر ناصریه، قادسیه و بصره)حسن کاظم شنجار ال کاظمکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
تبیین و ارزیابی سیاست‌های اجرایی- قضایی نهادهای پیشگیری از جرائم و تخلفات علیه منابع آب «مطالعه موردی: طرح آبیاری نوین ۴۶۰۰۰ هزار هکتاری دشت سیستان»سعید گوهریدکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
بررسی ارتباط خودگویی و زورگویی در بین دانش‌آموزان دبیرستان (مطالعه موردی دختران مقطع متوسطه دوم شهر سبزوار در سال 1397)حسین فروتنی رادکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۱/۰۶/۲۶
مطالعه تطبیقی جرایم مبتنی بر نفرت در نظام حقوقی ایران، عراق و اسناد بین المللیمصطفی خز عل واشیکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۱/۰۶/۲۶
بررسی عوامل اجتماعی خشونت خانگی علیه زنان افغان در شهر مشهد با تکیه بر نظریه جرم شناسی فمینیستیحکیمه یعقوبیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
وجوه اشتراک و تفاوت اکراه و اضطرار در حقوق افغانستان، ایران و مصرفیروز رسولیکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۰۷/۱۰
بررسی و تحلیل تعارض وظایف و اختیارات مقامات قضایی دادسرا و نقش آن در دادرسی منصفانهجواد رحیمیکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۰۷/۱۹
طراحی سیستم دادرسی کیفری اختصاری در جرایم شایع با نگاهی به حقوق انگلستانمحمد جوانکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
بررسی خرده فرهنگ خشونت موجود در میان کشتی‌گیران نوجوان و جوان مناطق مختلف شهرستان مشهد (تست تئوری معاشرت ترجیحی ادوین ساترلند و کنترل اجتماعی تراویس هیرشی)سینا مهدوی دامغانیکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۰۷/۲۷
مطالعه تطبیقى مجازات سلب حیات در قتل‌هاى عمدى در حقوق کیفرى ایران وعراقدنیا طالب عطشانکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۰۹/۱۶
جامعه مرد سالار و خشونت های جسمی علیه زنان؛ مطالعه شهر هراتسهراب قربان زادهکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۱/۰۹/۲۲
پیشگیری غیرکیفری از سرقت هویت در فضای سایبر در نظام کیفری ایرانمحمد کریمی بندرآبادیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۰/۱۸
بررسی تطبیقی سقوط مجازات با عفو خصوصی در قانون عراق و ایرانایاد هادی طاهرکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۱۱/۰۹
تحلیل جرم شناختی خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان گنابادسجاد پورقاسمکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۱/۱۱/۲۴
مطالعه تطبیقی جرم تهدید از طریق فضای سایبر در حقوق کیفری ایران وعراقمصطفی سراج منیرکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ارزیابی درخواست رئیس قوه قضائیه درباره نحوه اجرای ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از منظر اصول حقوق کیفریعلی ملاییکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی انتقادی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در مقابل قمار اینترنتیمریم مهدویکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
جرایم علیه محیط زیست در حقوق کیفری ایران و افغانستانرفیع الله عظیمیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی تطبیقی مجازات قاچاق مواد مخدر در نظام حقوقی افغانستان و ایرانمحمدناصر دلاوریکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
تاثیر میزان ترس از جرم بر عادات رفتاری زنان متأهل بین سنین 25 تا 45 سال ساکن در منطقه 4 و 9 مشهدحانیه شجاع پورفدکیکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
مطالعه تطبیقی جرم آدم‌ربایی در نظام کیفری افغانستان و ایرانحسام الدین محمدیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۲/۰۲
بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و عراقمحمد قاسم محمدکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی میزان افسردگی و تمایل به خودکشی در میان مهاجرین غیرقانونی افغان مقیم در مشهد و مهاجرین غیرقانونی عودت شده به افغانستانملینا عطاییکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران و افغانستان در خصوص سقط جنینمحمود طاهریکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۱/۱۲/۰۴
بررسی علل مشترک سقوط دعوای کیفری عمومی در حقوق ایران و افغانستانمحمدصبور فقیریکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به جرائم و تخلفات گمرکی مطالعه تطبیقی در قوانین ایران و عراقغیث عبدالرزاق حسینکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
نقش دادستان در فرآیند دادرسی کیفری ایران و افغانستانخلیل احمد حیدریکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
اعتبارسنجی قابلیت اعتماد به شهادت شهود؛ پژوهشی تجربی بر پایه یافته های روان‌شناسیعلیرضا مشیراحمدیدکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۳/۱۷
تضمینات حقوق متهم در قبال تفتیش در نظام کیفری ایران و عراق با نگاهی به اسناد بین المللیعلی ثامر علی ال شکردکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۳/۱۷
تاثیر رابطه خویشاوندی بر تخفیف و تشدید مجازات ها؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، افغانستان، فقه امامیه و حنفیانیسه نصرتکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۲/۰۳/۱۸
تحلیل جامعه شناسی دادرسی افتراقی در جرایم اقتصادی (مطالعه موردی دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور)صادق صفریدکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۳/۱۸
مطالعه تطبیقی جرم قاچاق آثار باستانی میان نظام کیفری عراق و ایرانجبار ساجت عنید الشرهانیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۴/۱۷
مطالعه تطبیقى پیشگیری از تأمین مالى براى تروریسم در حقوق ایران و عراقامیر عبدالحسن ساجت السویدیکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۲/۰۵/۱۰
چالش‌های همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرائم سایبریضرغام علی فیصلکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۲/۰۵/۳۰
تحلیل جامعه شناختی جلوه های گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی نسبت به جرم در ایران پس از انقلابامیر خادمیکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۲/۰۶/۰۶
ارزیابی الگوی رفاه در پاسخ گذاری و پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نمونه پژوهیِ قضاییِ استان آذربایجان شرقیپریزاد کاوسی خسرقیدکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی قرائت مشهور از نظریه کیفری شریعت در باب حدود و قصاصمحمدحسن مالداردکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۶/۱۸
پیشگیری از جرایم ناشی از رمزارزهاپوریا خسرویکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
تحلیل جرم شناسی خشونت خیابانی علیه زنان در شهرستان گنابادحسام الدین شفائیکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
مطالعه تطبیقی جرم توهین به ادیان و مقدسات در نظام حقوق کیفری ایران و افغانستانعتیق الله معتصمکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۷/۰۸
پیمایش بزه دیده شناسی درزندان (مطالعه موردی بزه دیده در جرم سرقت) /سیدحسام الدین مختاریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
بررسی میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه در کاهش جرایم و ناهنجاری های بوستان پرنیان مشهد از نظر اهالی محله باهنرنفیسه عرب زادهکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
شناسایی چالش‌های رسیدگی به تروریسم سایبری در حوزه قضاییامیرحسین پروانهکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۲/۰۸/۱۷
بررسى تطبیقى بازجویى از متهم در نظام کیفرى عراق و ایرانماهر عبدالرضا عبدالحسین ابراهیمیکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۹/۱۵
جرم شکنجه در نظام کیفری ایران و عراقاسماء فرج جودانکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۰۹/۲۸
مطالعه تطبیقی اقرار کیفری در نظام حقوقی ایران و عراقرسول شاکر جبرکارشناسی ارشدساداتی۱۴۰۲/۱۰/۱۳
مسئولیت کیفری در جراحی رباتیکجیهان عبدالوهاب علی فنینکارشناسی ارشدسیدزاده ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
مطالعه تطبیقی، حقوق زندانیان در قوانین ایران و عراقمشتاق طالب شاتیکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۲/۱۰/۲۶
بررسی آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و عراقرسول سالم میرزه البدریکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۲/۱۱/۰۷
اصل برائت در حقوق کیفری عراق و ایرانرحیم مهدی عبدالامیر العبیدیکارشناسی ارشدقبانچی۱۴۰۲/۱۱/۱۰
قاچاق کالا در نظام کیفری عراق و ایرانوسام باسم مجید مجیددکتری(PhD)حسینی۱۴۰۲/۱۱/۱۰
مطالعه تطبیقی جرم حریق عمدی در نظام کیفری ایران و عراقحسین رزاق عویزکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۱۱/۱۱
مطالعه تطبیقی جرم فرار و پناه‏دادن زندانیان و بازداشت شدگان در نظام کیفری ایران و عراقرافد مهدی هادی ال شلیغمکارشناسی ارشدحسینی۱۴۰۲/۱۱/۲۴
بررسی تطبیقی تبانی برای ارتکاب جرم در حقوق ایران و عراقرواد قاسم محمدحسن الیساریکارشناسی ارشدجوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۱۱/۲۸
نقش شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام در تحول مجازات (توسعه و کاربست نظریه‌ی فوکو)محمد مقنی باشیدکتری(PhD)جوان جعفری بجنوردی۱۴۰۲/۱۱/۳۰

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی