عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی علل قدرت یابی حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه (2002-2007)مرتضی باقریکارشناسی ارشدمحقر۱۳۸۹/۰۷/۲۵
بررسی ارتباط مفهومی نگرش دینی و نظریه «حکومت دموکراتیک دینی» در آرای عبدالکریم سروشقاسم حبیب زادهکارشناسی ارشدتقوی۱۳۸۹/۱۱/۰۲
بررسی مقایسه ای نظریه حکومتی برآمده از دو انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران در چارچوب مدل برنارد کریک(با تکیه بر متون مذاکرات مجلس شورای ملی اول و مجلس خبرگان قانون اساسی)آرش منشی زادگانکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۰/۰۴/۰۷
مکتب تفکیک و بررسی رابطه سیاست و دیانت در آنحوا بخشی ایوریکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۰/۰۵/۲۵
بررسی دلایل برآمدن و فروافتادن دودمان قاجاریه بر اساس رهیافت عصبیت ابن خلدونحسن زرگری سنقزکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۰/۰۷/۱۰
بررسی مقایسه ای کارکرد مذهب در فرآیند نوسازی ایران:پهلوی دوم(57-1341) و دوره سازندگی(76-1368)سیدمرتضی حسینیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۰/۰۷/۱۰
دولت رانتیر و باز تولید فرهنگ سیاسی تبعی؛ مطالعه موردی : دولت پهلوی 1342ـ 1357زهرا مظفری پورکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۰/۰۹/۰۶
بررسی نظریه حکمرانی خوب: مقایسه تجربه ایران و ترکیه(2008، 2000)افسانه رحمانیان کوشککیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۰/۱۰/۱۳
تحلیل گفتمان انتخابات دوره دهم ریاست جمهوریفاطمه شعاعیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۰/۱۱/۱۷
همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا و تأثیرش بر تحولات سیاسی این کشور(1990 تا 2010)میرولی موسویکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۱/۰۱/۲۲
بررسی تاثیر تحول در مولفه‌های تعیین‌کننده سیاست خارجی ایران بر اصول آن1357-1320میثم حسن پورکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۱/۰۲/۲۵
بررسی نقش طالبات در فرآیند دولت-ملت سازی در افغانستانزهرا حسن زادهکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۱/۰۳/۰۳
بررسی تأثیر اندیشه های سید قطب بر نگرش روحانیون انقلابی ایران نسبت به غرب در دوران قبل از انقلابمحمدعلی همتیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۱/۰۴/۱۲
بررسی تاثیر حکمت متعالیه بر اندیشه سیاسی امام خمینیسمیّه نیّرکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۱/۰۴/۱۹
:بررسی کارکردهای ایدئولوژی در انقلاب اسلامی ایران : تحلیل ترکیبی (کیفی و کمی) متن های چند گانه انقلابی بر اساس مدل ژان بشلرسوده خسرویکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۱/۰۵/۱۶
تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستانعلی صادق اکبریکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۱/۰۷/۰۴
سمت گیری، نقش و هدف سیاست خارجی در گفتارها و نوشتارهایامام خمینی در سالهای 1358 تا 1368.فهیمه راعیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۱/۰۷/۱۰
بررسی چگونگی حضور زنان در عرصه عمومی در مشهدلیلا دستغیبکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۱/۰۷/۱۵
تأثیر عوامل متغیر در تعیین سیاست خارجی ایران: بررسی مقایسه ای ناهمانندی های دوران پهلوی(1357ـ1332) و جمهوری اسلامی(1384ـ1357)سعید محمدی گماریکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
مقایسه بومی سازی تجدد در ارای طالب اف و شادمانعلی کافیان صفریکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۱/۰۷/۱۵
بررسی مقایسه ای مفهوم قرارداد اجتماعی در اندیشه ی توماس هابز و جان رالزاحمد علیزاده بلترککارشناسی ارشداطهری۱۳۹۱/۰۷/۲۰
بررسی مقتضیات دوره سازندگی و زمینه‌سازی برای پردازش نظری دکترین ام‌القرا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانهادی صیادیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۱/۰۸/۱۷
: تأثیر ساخت دولت مدرن بر جامعه‌ی شبکه‌ای در دوره‌ی پهلوی اول؛ بر اساس الگوی ژول میگدالمهدی عباسی شاهکوهکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۱/۱۰/۰۶
بررسی دلایل تحول روابط دین و دولت در عهد ساسانیسامان جمشیدیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
بررسی عوامل مداخله نظامیان در سیاست افغانستان ( 1960 تا 1990 )معاذالله دولتیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۱/۱۱/۱۴
بررسی سازوکارهای اشاعه هنجارهای انقلاب اسلامی ایران بر شکل گیری هویت انتفاضه در فلسطینمرتضی حسین زاده عیش آبادیکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۱/۱۱/۱۴
« بررسی زمینه‌های گرایش به شعر یوتوپیایی در جهان زیست روشنفکران دوره دوم پهلوی(1357-1332)؛ با استفاده از الگوی هرمنوتیک هرش»محّمد خطیبی قوژدیکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۲/۰۳/۱۳
بررسی همانندی‌ها و ناهمانندی‌های رساله‌های موافقان مشروطیت: (از منظر الگوی سه‌گانۀ وضع مطلوب، وضع مطرود و شیوه تحول)محمد دلاوریکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۲/۰۴/۰۵
بررسی مفهوم کارناوالیسم در آراء باختین و ردیابی آن در ادبیات طنز ایران(باتاکید آثار ادبی دهخدا)میمنت عطاریانیکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۲/۰۴/۱۵
مقایسه نقش عوامل فراملی در فرایند دولت سازی در افغانستانابوالفضل فصیحیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۲/۰۴/۳۱
بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در دو روزنامه قانون و کاوهسمیرا جوان مردسیدآبادیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۲/۰۵/۱۶
مطالعه مقایسه ای دموکراسی متعهد شریعتی و دموکراسی سروشسیدموسی الرضا حسینی گاچکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۲/۰۵/۲۹
بررسی تطبیقی مبانی فلسفه سیاسی جامعه گرایان و آیت الله مصباح یزذیزهره علوی رادکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۲/۰۷/۰۲
بررسی خاتمة جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و مدیریت بحران جمهوری اسلامی در آن، با تاکید بر مواضع امام خمینی (ره)عباس حجازیانکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۲/۰۷/۰۶
سمت‌گیری‌، نقش‌های ملّی و هدف‌های سیاست خارجی در بیانات و مکتوبات آیت الله خامنه‌ای ( 1388-1368)حسین جعفرزاده بهابادیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۲/۰۷/۱۰
بررسی همانندی ها و ناهمانندی های آراءآیت الله مطهری و دکتر شریعتی در مورد دو رویة تمدن غربعلی اصغر طالب نژادکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۲/۰۷/۱۴
بررسی جایگاه هند در سیاست خارجی افغانستان 2001- 2012عبدالقیوم سلیمانیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۲/۰۸/۲۰
بررسی نقش دین در فرایند نوسازی سیاسی افغانستان - با تاکید بر پس ازدوره طالبانسوسن رحیمیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۲/۰۹/۱۱
بررسی دلایل تمایز سیاست خارجی شوروی در قبال ایران در دو دوره سیاست موازنه منفی(1332-1331) و سیاست ناسیونالیسم مثبت (1342-1332)عبدالله مرادیکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۲/۰۹/۱۹
بررسی مقایسه ای سیاست خارجی احمد قوام (1326-1324) و محمد مصدق (1332-1330) براساس الگوی هالستیمحمد قیصوریکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۲/۰۹/۲۰
بنیادهای نظری رویکرد نواندیشان پسا اسلامگرا به رابطه دین ودموکراسیمریم فیله کشکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۲/۱۰/۲۸
بررسی تاثیر جهان بینی دوانگارانه بر شکل گیری اندیشه سیاسی قابوس نامهمجتبی امراللهیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۲/۱۱/۰۲
بررسی سوژه و عاملیت در اندیشه فوکوسیدصدرا حسینیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۲/۱۱/۰۶
بررسی نگرش کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک درباره عناصر ناسیونالیسم(هویت مرز و شهروندی)؛ امکان شکل گیری آرمانشهر مجازیمهدیه انتظاریکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۲/۱۱/۰۶
بررسی چرایی نقض بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول تحلیل اسنادی با بهره‌گیری از الگویی برساخته از آمیختگیِ روابط بین‌الملل و حقوق بین‌المللفرزانه برناهکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
مقایسه اندیشه امام خمینی و دکتر یوسف قرضاوی در باره حکومتحسین بهرامی حسن آبادیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی افغانستان بعد از یازده سپتامبر.احمد حسن زادهکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۲/۱۱/۱۵
بررسی رویکرد امنیتی اسرائیل نسبت به برنامه هسته ای ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامیمحمدرضا باقریکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۳/۰۲/۲۰
بررسی ویژگی های حکومت دینی در اندیشه استاد مطهری و دکتر شریعتیامیر وظایفیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۳/۰۲/۲۱
بررسی تاثیر حداکثر سازی موقعیت در روابط ایران با کشورهای عربی(1390-1340)حسن نصرتیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۳/۰۲/۳۱
تاثیر افزایش درآمد نفت و هویت گرایی بر سیاست خارجی ایران : مقایسه دو دوره 1357-1352و1390-1384سحر جوانمردکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۳/۰۳/۳۱
بررسی زمینه همگرایی- واگرایی قوم کرمانج با هویت ملی- مطالعه موردی استان های خراسان رضوی و شمالی(1357-1390)آدینه محمد سویدانلوئیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۳/۰۵/۱۵
بررسی معنای آزادی در گفتار و نوشتار امام خمینیمهدی مجیدیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۳/۰۵/۱۵
بررسی تأثیر آموزه‌ی لیبرال دموکراتیک بر فرآیندِ نگارش و درون‌مایه‌های هشتمین قانونٍٍ ‌اساسی تاریخ سیاسی افغانستانمحمود باهوش فاردقیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۳/۰۵/۲۸
بررسی سیاست خارجی امریکا در قبال مبارزه با تروریسم بعد از یازده سپتامبر (2012-2001) (مطالعه تطبیقی بوش و اوباما)میلاد جعفری مقدمکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۳/۰۶/۲۰
بررسی مقایسه ای رویکرد آیت الله مطهری و سید قطب به نوگراییسیدامیر علی پوریزدیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بسامد و جهت‌گیری بُن‌پارهای مقوله‌ی سیاست‌خارجی در کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره‌ی دبیرستانداریوش پایستهکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
تحلیل گفتمان گنجینه های تفسیری بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتار های محمد رضا پهلوی (1357-1342) بر اساس مدل پاتر و وترلمهدی خوش رفتارکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۳/۰۶/۳۰
رویکرد مقایسه ای بازرگان و راشد الغنوشی به دموکراسیمهین غلامیانکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بحران سوریه و روابط ایران و ترکیه (2011-2013)لیلا براتیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
برابرسنجی چرایی پیدایشِ پیامدهای ناهمانند در کارویژه‌های دولت در ایرانِ پس از دو کودتای 1299 و 1332محمد رفعتیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی اخلاق شهریاری و فضیلت سیاسی در نهج البلاغهماجده حائریکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی مفهوم غرب در آثار یوسف خان مستشار الدوله، سیدحسن تقی زاده، خلیل ملکیسهیلا تازهکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۳/۰۷/۱۴
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های سیاسی سید محمد خاتمی و حسن روحانیراضیه آزادوارکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بررسی مقایسه ای فهم از مقوله خویشتن در آراء رضا داوری، عبدالکریم سروش و آرامش دوستدار براساس سه شاخصِ نگرش نسبت به جامعه سنتی، نوع نگاه به غرب و ایده آل سیاسیفاطمه بائیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
امنیت تأمین انرژی و حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس (2011-1991)سیدمرتضی ضیائیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۳/۰۷/۲۴
مواجهه علمای شیعی با ورود مصنوعات مدرن به ایران با تاکید بر فتاوی مذهبیفاطمه رمضانی زادهکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۳/۰۷/۲۷
بررسی رابطه نهادهای مدنی و فساد سیاسی در ایران(1376 تا 1392).جواد فلاح مایوانکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۳/۱۰/۳۰
فرّه ایزدی و مناسبات قدرت در شاهنامه فردوسیوحید بهرامی عین القاصیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۳/۱۱/۰۶
«بازاندیشی رابطه‌ی انسان و طبیعت در نسل جدید حقوق بشر»هدی مرادیکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی تأثیر درون‌‌مایه‌های مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی بر میزان آگاهی‌ از حقوق اساسی(نمونه‌پژوهی پیمایشی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد)ابوالقاسم شهریاریکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی رابطه صنایع استخراجی با تغییر مناسبات اجتماعی- سیاسی در خوزستانعزیز حیدری کیاکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
): بررسی تاثیر پیوند بازار با ساخت قدرت بر تحول جایگاه سیاسی و اجتماعی بازار در دوره جمهوری اسلامی ایرانسارا اکبریکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بازخوانی امکان و یا امتناع الهیات سیاسی بر اساس نظریه کارل اشمیتمحدثه جزائیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1384-1376عبدالصمد صفرنژادکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی تأثیر تحول ارزشهای زنان بر مشارکت در جنبشهای اجتماعی مصر (2011-2000) براساس نظریه اینگلهارتزهره خسرویکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۳/۱۲/۱۴
بررسی تطبیقی عوامل عقب ماندگی مسلمین و راه های برون رفت ازآن درآراء دکتر علی شریعتی و فتح الله گولنمحمدرضا ملائیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۳/۱۲/۱۹
بررسی تاثیر قومیت و اسلام گرایی بر شکل گیری طالبان در افغانستان2014-1994 مغضنفر تبریزنیاتبریزیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۴/۰۲/۱۵
بررسی تطبیقی دیدگاههای علامه نائینی و اقبال لاهوری درباره تمدن غربحسین رحیمیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۴/۰۲/۲۵
تأثیر جنگ سایبری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرانسیدمحمود حسینیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۴/۰۳/۱۷
بررسی عوامل شکل گیری و انحلال حزب جمهوری اسلامیمحمّد حسن وجدیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۴/۰۳/۲۶
مقایسه حکومت دینی در آراء عبداکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدیشکیبا سادات هاشمیانکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۴/۰۶/۲۲
بررسی تطبیقی اندیشه ها و کنش سیاسی نواب صفوی و سیدقطبمحمد علی امام بخش ثانیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی پیامدهای رقابت ایران و عربستان بر وضعیت عراق (2014-2003)محمد عبدالواحد الخالدیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۴/۰۶/۳۰
تحلیل گفتمان مناسبات نوین قدرت در خاورمیانه و ظهور داعشمحمدجواد گودرزیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۴/۰۶/۳۰
نقش گردشگری سلامت در تصویر‌سازی از جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورمصطفی متقی نژادکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سیاست ایرانشهری در اندیشه ابن مسکویه رازیصابر مرادی زادهکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۴/۰۷/۰۵
تحلیل محتوای قطعنامه های اژانس بین المللی انرژی اتمی درموردبرنامه هسته ای ایران2003تا2005و2005تا2007آرش محمدزادگان خوئیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۴/۰۷/۱۸
پیامد رقابت ایران و عربستان بر تحولات داخلی یمن ( 2015-2003)پیمان روشنائیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۴/۰۸/۰۶
نقش بازیگران خارجی در تحول موقعیت قوم هزاره در نظام سیاسی افغانستان (1978-2014)اورینب وحیدیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۴/۱۰/۲۳
بررسی تاثیر سیاست های قومی و مذهبی در عراق بر تداوم اختلاف میان قومیت ها و مذاهب(1920تا2014)سعید تشکری زادهکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۴/۱۰/۲۶
تکنیک قدرت در اندیشه مستشار الدولهابوالفضل پارسایی کیاکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۴/۱۰/۲۹
سازوبرگ های حکومت داری دراندیشه ابن طبا طباعلی قانعی محولاتکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۴/۱۰/۲۹
بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران (1372-1384)حمیدرضا محمدیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی جایگاه آسیای مرکزی در روابط ایران و روسیهمحمدرضا هاشمیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بررسی زمینه‌های اجتماعی و فکری نبودِ فدرالیسم در فرآیند تدوین قانون‌اساسی جدید افغانستانصدیقه هاشمیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۴/۱۱/۱۶
بررسی کمی ‌و تحلیلِ کیفی جنبه‌های چهارگانه‌ی منافع ملی در مذاکرات ششمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامیمحمود محبیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۴/۱۲/۱۸
رویکرد دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد به حزب سیاسیمرضیه پوررحیمی اردکانیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۴/۱۲/۱۸
سیاست های عملی و فنون حکمرانی امام علی (ع) در نهج البلاغهنصرت بامری زه کلوتکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۵/۰۳/۲۶
بررسی رویکرد اسلام گرایان به توسعه اقتصادی درترکیه و مالزی (مطالعه تطبیقی دولت اردوغان و ماهاتیر محمد)شهربانو صاحبی گلمکانیکارشناسی ارشدمحقر۱۳۹۵/۰۴/۱۵
بررسی موانع همکاری منطقه ای در زمینۀ تهدید ناشی از قاچاق مواد مخدر (ایران، پاکستان و افغانستان)سلیمان ارجمندرشیدیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۵/۰۶/۲۰
پیامد رقابت هند و پاکستان بر امنیت و ثبات در افغانستان (2001-2014)علی رضا محمدزادهکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۵/۰۶/۲۱
بررسی الگوی سیاست خارجی ساسانیانمحمد صحرائیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی رویکردهای آیت الله جوادی آملی،آیت الله دکتر بهشتی نسبت به مدرنیته و غربرضا پاک سیماکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
پیامدهای غلبه اصولیان بر اخباریان در سیاست ایرانمژگان افشارکهنکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بازتاب گرایش های باطنی در مناسبات سیاسی دوره پیشاصفوینجمه امامی روشناوندکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی زمینه های رقابت ایران و پاکستان در افغانستان(2001-2015)شهریار شیخیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بازتاب منازعه گفتمان های سیاسی جامعه ایران در سه گانه سیمین دانشور براساس الگوی استفان گرین بلات و هایدن وایتسیدمرتضی حافظی بفراجردکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۵/۰۷/۰۴
بررسی مقایسه ای راهبردهای ایران برای تغییر جایگاه خود در مناسبات نظام-جهانی در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامیاحمد مغانی رحیمیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۵/۰۷/۱۰
بررسی چگونگی تأثیرگذاری مذهب درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل(1979-2016)رضا رفیعی نژادکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۵/۰۸/۰۵
برسازی هویت 1+5 در فرآیند مذاکرات هسته‌ای (مطالعه موردی روزنامه ایران 92-82)محمد جعفریکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۵/۰۸/۱۹
بررسی علل تفاوت سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در خلیج فارسحمید جهان آراکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۵/۱۰/۰۱
گذار از بحران سیاسی سال 1388 ایرانمحمد زارعیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۵/۱۰/۰۴
بررسی تآثیر گفتمان های حاکم در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد بر جایگاه سازمان ملل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانابوالفضل باقری تبارکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۵/۱۱/۱۹
تاثیر گروه های تکفیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل سواتفهیمه عسگرآبادیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بررسی چیستی ارزش ها و ابزارهای باز جامعه‌پذیری سیاسی در دوره پهلوی اول(۱۳۰۴- ۱۳۲۰)رضا سرحدی قهریکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی نقش جامعه مدنی سنتی بر عملکرد احزاب در ایران – دوره جمهوری اسلامی ایرانامید حسینیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۵/۱۱/۲۵
بررسی نقش فرقه¬گرایی در ناکامی دموکراسی¬سازی طی فرآیند بهار عربی (مطالعه موردی: بحرین، یمن و سوریه)محمد عالم رودمعجنیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۵/۱۱/۲۵
نقش قدرت های منطقه ای (قطر،عربستان، ایران،ترکیه) در ناکامی بهار عربی در سوریهموسی الرضا مکاری مجریکیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۵/۱۲/۰۳
نقش رقابت های منطقه ای بر پیدایی و پایایی گرو های افراطی در منطقه خاورمیانهمصطفی اشفتهکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۵/۱۲/۱۷
بررسی نگرش نسبت به تمدن غرب در رسائل مشروطیتفائزه مرادی دلوئیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۵/۱۲/۲۴
بررسی الگوهای روابط دولت مرکزی و آستان قدس رضوی از صفویه تا جمهوری اسلامیسعید جعفرنژادکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۶/۰۳/۲۳
بررسی پیامدهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عبستان سعودی بر روابط دو کشور (2016-2003)یونس درویشی بهلولیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۶/۰۴/۱۳
بررسی دلایل ناکامی جمهوری خواهی در فرایند تبدیل دولت مشروطه به دولت مطلقه با تأکید بر مذاکرات مجالس اول تا پنجم شورای ملّیسعید وحیدیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۶/۰۵/۱۵
بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های محیط بین‌المللی و سیاست خارجی در توسعه‌ی اقتصادی کره‌جنوبی و مالزی(1980-2010)رضا آقائی مزرجیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه مقامات سیاسی ج.ا.اسیدرضا موسویکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۶/۰۶/۳۱
مقایسه ی دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانینسرین احمدی جاجرمکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۶/۰۶/۳۱
بررسی مقایسه‌ای دیدگاه میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله و محمدعلی فروغی نسبت به تمدن غربفاطمه حاتمی همت آبادیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۶/۰۷/۲۲
بررسی حکومت اسلامی از دیدگاه شیخ فضل الله نوری و آیت الله خامنه-ایخدیجه محمدی نژادکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۶/۰۸/۲۳
نقش احزاب در ثبات سیاسی هند از سال 1990میلادی تا2014سعید رئیسیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۶/۰۹/۰۱
بررسی ناکامی نظم‌سازی در لیبی بعد از بهار عربی تا روی کار آمدن دولت توافق ملیحسن ابهریکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۶/۱۰/۰۴
پیامدهای سیاسی اجتماعی مصرف گرایی در شهر مشهدحسین منصوری مطلقکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۶/۱۰/۲۶
بررسی پیامد منازعه ایران و آمریکا بر امنیت ملی عراق (2017-2003)حسام علی کصیب الشویلیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بررسی شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری موضوعِ اصلِ یک‌صدوپانزده قانون‌اساسیمحسن خسرویکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۶/۱۱/۱۰
تعامل دولت و ملت در بحران اب در سالهای 1370-1394علی رستمی جغالکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۶/۱۱/۱۶
بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه از منظر رئالیسممصطفی عارفخانیکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۱
بررسی کاربست پایه های قدرت در حکومت پهلوی دوم 1320-1357بهروز اسمعیل زاده گان علی زینلکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی نقش مبارزه با تروریسم در مناسبات دوجانبه افغانستان و آمریکا از 2001 تا 2017محمدشریف تنیوالکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بازتاب دموکراسی خواهی در کنش های سیاسی مصدق و بازرگانحدیث باقری نیاکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۶
امکان‌ناپذیری و امکان‌پذیریِ توافق در برنامه‌ی هسته‌ای ایران همسنجی دوره‌های سه‌گانه‌ی ریاست جمهوری (خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی)زهرا اکبریکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی عوامل تداوم قطع روابط رسمی ایران و آمریکا (2016-2003)فریده امانی کیکانلوکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بازتاب سیاست های مد جمهوری اسلامی ایران در نشریات زنانفهیمه عسکری نژادکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی فرآیند مدیریتِ روسیه و آمریکا در قبال بحران داعش (2017-2013)مریم فاضل زادهکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بنیانهای نظریه پردازی اخلاقی در نزد متفکران لیبرال: چرخشهای فکری قرن بیستمسیدهاشم منیریکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
نگاه فراتحلیلی به مشکله گفتگوی تمدن ها در دیدگاه نخبگان ایرانی(1377-1392)مهدی جوانبختکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بازنماییِ امر سیاسی در فرآیند مشروطه‌خواهیِ ایرانمرتضی افراشتهکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۶/۱۲/۱۶
دولت در اندیشه و کنش محمدعلی فروغیسعیده خلیلیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۶/۱۲/۲۲
بررسی چالش ها و چرخش نظریه ی فوکو درباره ی انقلاب اسلامی ایرانحمیدرضا باهوشکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۷/۰۲/۰۲
بررسی نقش نهادهای بین المللی و کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان در وضعیت حقوق بشری زنان پناهنده افغان در ایران بین سالهای 1979 تا 2016نشاط نیک پرورکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۷/۰۳/۰۵
زمینه‌های ناکارکردشدنِ انتخابات در نظام سیاسی افغانستاناحمد سعید شریفیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۷/۰۶/۱۳
بررسی چگونگی اصلاح ساختار دولت سنتی به دولت مشروطه در مذاکرات نخستین دوره مجلس شورای ملیحمید کیانی تیغابکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
از صلح تا جنگ: بررسی زمینه های داخلی بروز بحران در روابط ایران با عراق (1975-1980)حسین مرزانیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
الگوی فرهی و زوال دولت ایرانشهری، مطالعه موردی ساسانیانمحمدصادق عظیمی طرقدریکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تطبیقی نقش ایران و عربستان سعودی در مدیریت منازعه افغانستان (2017-2001)حفیظ الله حفیظکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۷/۰۷/۰۱
بررسی نقش دیپلماتیک در ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در عراق و سوریه بعد از ظهور داعشزهرا حسن محمدکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۷/۰۷/۰۱
تحول حکومت در دیدگاه امام خمینی (ره)محبوبه امیریان چنارکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۷/۰۸/۰۹
بررسی شیوه‌های ‌‌بازاریابی‌سیاسی آقایان ابراهیم رئیسی و حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم به منظور جذب حاشیه‌نشینان (با تاکید بر شهر مشهد)محمدامین خلیل زادهکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۷/۰۸/۲۲
نقد سید حسین نصر بر مدرنیته از دیدگاه سنتگراییمنصوره صمیمی چنارکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۷/۰۸/۲۳
همانندیها و نا همانندیهای کنش و گفتار پوپولیستی احمدی نژاد و روحانی در تبلیغات انتخاباتیفریبا عباسیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۷/۰۸/۲۸
بررسی جایگاه ‌افغانستان در رویکردهای منطقه‌ای هندخلیل الله عمری الکوزیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بررسی جایگاه تمدن غرب در دیگاه و مواضع دکتر حسن روحانیمجتبی زاهدیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۷/۱۱/۲۷
بررسی دلایل حمایت روسیه از حکومت سوریه در بحران 2011-2017محمد خجستهکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۷
تاثیر کاهش وابستگی ایالات متحده به نفت خاورمیانه در دگرگونی استراتژی کلان امریکاابراهیم کابلیکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نقش توافق پاریس در تقویت رژیم بین المللی تغییر اقلیممحمدامین علمی سولاکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۷/۱۱/۲۸
بازنمایی امرسیاسی در برنامه های تولیدی کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران ( سه دهه بعد از انقلاب اسلامی)سارا نظیفکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی مقایسه ای سیاست خارجی چین و روسیه در قبال افغانستان از سال 2001 تا 2016سیدرضا سجادیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مقایسه سیاست های نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر از دهه1370تا کنونجواد استوارکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۸/۰۴/۱۷
دلایل و زمینه‌های ناهمانندی در شیوه‌های ستیز اسلام‌گرایان با دولت پهلوی (1342تا 1357)هادی گل سرخی قمصریکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۸/۰۴/۲۲
بررسی اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه از 2002 تا پایان 2017ابراهیم بیانکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۸/۰۴/۲۹
بررسی سازوکارهای رقابت راهبردی چین با ایالات متحده در آمریکای لاتین(2017-1999).بهرام سیف زاده ثانی گرمرودکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۸/۰۶/۲۵
الزامات و حوزه های همکاری های دفاعی ایران با چین و کره شمالی 2015-1980مرتضی اسمعیل زاده خادرکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۸/۰۶/۲۷
بررسی سیر تحول اندیشه سید جواد طباطبایی در ارتباط با نظریه زوال اندیشه سیاسی در ایران.فاطمه حسینیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراقجمال بوداقیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
فرصت‌ها و چالش‌های شوراهای اجتماعی محلات مشهد در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب از منظر تصمیم‌گیرانسیدمحمدرضا قدردانیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تحلیل رابطه روحانیت شیعه و قدرت سیاسی از زوال صفویه تا تثبیت قاجاریه (1072 تا 1213 شمسی)علی قدیری نوفرستکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۸/۰۶/۳۰
دیپلماسی غذایی و نقش آن در ایجاد قدرت نرم؛ مطالعه موردی عراق، سوریه و یمنسعیده میرکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی تأثیر سیاست‎های توسعه بر روابط ایران و افغانستان-پسا طالبان(2001-2014)عزیزاله باصبردالنجانکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر سیاست‌های قومی – مذهبی دولت‌های سوریه بر مناسبات قومی – مذهبی در این کشور از زمان فروپاشی عثمانی تا 2015علی داوطلبکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سیاست روسیه در مواجهه با منازعه ایران و اسرائیل در سوریهمحسن نگاریکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۸/۰۸/۲۵
بازتاب گرایش‌های قومی در جهت‌گیری سیاست خارجی افغانستان در دوران پساطالبانرویا عفیفکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۸/۰۹/۱۰
عوامل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاافسانه دانشکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۸/۱۱/۰۲
بررسی وضعیت زنان در خاورمیانه پس از بهار عربیندا قنبرچالکیکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۸/۱۱/۰۶
تحلیل متن کتب تعلیمات دینی دوره پهلوی دوم؛ گذار از اسلام سنتی به اسلام سیاسیمهران نوروزپورکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۸/۱۱/۰۶
ساخت حکومت و سیاست‎گذاری شبکه های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران در دهه های 1380 و 1390حجت جعفری مقدمکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی عناصر تعیین کننده داخلی رفتار سیاسی در افغانستان(1352_1380)مصطفی طاهری شریفیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۸/۱۱/۲۱
بررسی عوامل موثر بر تحول استراتژی آمریکا در برابر تهدیدات امنیت سایبری -از دوران بوش تا ترامپسیده زهره مخمل بافکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۸/۱۱/۲۱
مطالعه تطبیقی سیستم‌های سیاسی در سازمان‌های جهانی تجارت و شانگهای(بر اساس مؤلفه‌های سه‌گانه سیستم سیاسی ریتبرگر)مجید دروارعلیدادیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۸/۱۱/۳۰
نقش ساختارهای رسمی و غیر رسمی در فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستانسیدحسین هادیکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی تأثیر سیاست خارجی بر فرآیند توسعه در هند و برزیل از دهه1990 به بعدهدایت الله حمیدیکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۹/۰۲/۲۳
نقش توانمندی موشکی در تامین امنیت ایران بعد از جنگ تحمیلی تا خروج آمریکا از برجاممهدی صدریکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۹/۰۶/۱۶
بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در شمال شرق ایران (مطالعه موردی شهرستان درگز).حمیدرضا وفائیکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۹/۰۶/۱۷
تاریخ مفهومی پارلمان/مجلس در اندیشه سیاسی دوران قاجار (1227-1287 شمسی)محدثه جزائیدکتری(PhD)تقوی۱۳۹۹/۰۶/۱۸
چرایی و چگونگی تعلیق مشروطیت و حاکمیت استثنا در دوران پایانیِ قاجار و پهلوی اولعلیرضا صحرائیدکتری(PhD)خلیلی۱۳۹۹/۰۶/۲۲
محدودیتها و چالشهای سیاسی و امنیتی در تامین منابع گاز مورد نیاز هندروح اله دهقانیکارشناسی ارشدسینائی۱۳۹۹/۰۶/۲۳
مقایسه رویکردهای آمریکا و ایران در مدیریت منازعه دولت افغانستان و طالبانسیدسلطانعلی حسینیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی تأثیر تحریم های بین‌المللی در مناسبات اقتصادی ایران و افغانستانجلیل احمد یوسف زیکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی تطبیقی مفهوم« از خودبیگانگی» در اندیشه سیاسی علی شریعتی و حسن حنفیسیدصابر مصطفوی طرقیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی عوامل تداوم حضور آمریکا در افغانستان در دواران پس از طالبانبی نظیر غفاریکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۹/۰۶/۲۹
بررسی تطبیقی نهادهای قدرت نرم ایران و عربستان در افغانستان پس از حکومت طالبانمرتضی محمدپورمقدمکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تحلیل تاثیر بحران رهبری برکارامدی در اتحادیه عربعفراء جاسم محمد الشمریکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۹/۰۷/۱۲
کارکردهای جنبش جماعت و تبلیغ و اهداف سیاسی- فرهنگی آن در جهان اسلامامیر عبدالهیکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۹/۰۷/۲۳
تبارشناسی ساخت‎های قدرت و تعاملات‎شان در جمهوری اسلامی ایران (1358-1368)مهیار واعظیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۹/۰۷/۲۷
نقش مصلحت در اندیشه و کنش روحانیتِ انقلابی بر تداوم دولتِ انقلابیِ جمهوری اسلامیفرنام شکیبافرکارشناسی ارشدخلیلی۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر دگرگونی حوزه عمومی (بررسی مقایسه ای هابرماس و کاستلز)فاطمه نوروزی مقدمکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی رابطه گفتمان های سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی ایران و سینما (1357- 1398)حسن رحمانیکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۹/۰۸/۱۴
تغیر سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان در دوره ترامپمحمد حارث مقیمکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۹/۰۹/۰۶
بررسی تحول سیاست‌گذاری نهاد خانواده در جمهوری اسلامی ایرانیگانه سارانی نژادکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۹/۱۱/۱۲
منظومه فکر سیاسی در شاهنامه فردوسیوحید بهرامی عین القاصیدکتری(PhD)اطهری۱۳۹۹/۱۱/۱۲
بررسی تطبیقی رویکرد سیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستان در دوره های حامد کرزی و اشرف غنیعبدالرشید فیضیکارشناسی ارشدمنشادی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
دیالکتیک ایدئولوژی و اتوپیا در اندیشه سنت اندیشان دهه پنجاه ایرانفاطمه مصیبیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بررسی پیامدهای منازعه ایالات متحده و ایران برای امنیت ملی افغانستان(2019-2001)سیدمجتبی علویکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۹/۱۱/۲۱
همکاری افغانستان و هند در مبارزه با تروریسم در افغانستانعبدالمقیم دوستکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۹/۱۱/۲۵
بررسی عوامل گسترش روابط چین و اسرائیل پس از دهه 90 (1990-2020)بابک صدریکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بررسی عوامل موثر بر تحول روند مهاجرت نخبگان افغانستان از سال 2001 میلادی به بعدمحمدزرین عطاییکارشناسی ارشداطهری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
مقایسه آرای سید جواد طباطبایی و آرامش دوستدار در باب امتناع و زوال اندیشه سیاسی در ایرانمصطفی فدائیکارشناسی ارشدتقوی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
بازخوانی روایت حسن آیت از سه برهه انقلاب مشروطه،ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامیعلی ناصری جازارکارشناسی ارشدنجف زاده۱۳۹۹/۱۱/۲۹
بررسی تحول در نگرش نخبگان پیرامون حضور نیرو های نظامی در افغانستان ۲۰۱۹-۲۰۰۱محمدصادق اکبریکارشناسی ارشدآزاد۱۳۹۹/۱۱/۲۹
تحلیل سیستمی دیپلماسی فرهنگی افغانستان از 2001 تا 2018عبدالمجید نامجوکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۹/۱۲/۲۰
نقش فرهنگ در همگرایی و واگرایی ایران و افغانستان پس از ۲۰۰۱ممیرویس سهیلکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۹/۱۲/۲۳
بررسی حمله آمریکا به افغانستان از منظر نظریه جنگ عادلانهحمیدالله امینیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۳۹۹/۱۲/۲۴
مبانی، دکترین و اقدامات سیاست خارجی دولت افغانستان (مطالعه موردی دولت اشرف غنی)محمدمهدی حکیمیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۳۹۹/۱۲/۲۷
بررسی ابزارهای فشار سیاست خارجی پاکستان بر افغانستانبلال فقیرزادهکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۰/۰۱/۱۷
مقایسه سیاست های افغانستان درباره رودخانه های مرزی با ایران و پاکستانسید نورشاه یلانیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۰/۰۲/۲۰
پذیرش برجام و امنیتی زدایی از پرونده هسته ای ایرانسید محمد رضا قدمگاهیکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۰/۰۳/۰۱
بررسی مقایسه‌ای نگرش نخبگان شهر هرات نسبت به سیاست‌های ایران، پاکستان و هند در قبال افغانستانایرج قادریکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۰/۰۳/۲۶
بررسی توازن نظامی در مسابقه تسلیحاتی خاورمیانه: مطالعه موردی ایران، عربستان سعودی و اسرائیلمحمدامین مهاجرکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۰/۰۴/۱۴
بررسی جایگاه ایران در مناسبات آمریکا و چین (1999-2019)میلاد وفادارکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۰/۰۴/۲۳
بررسی عوامل تحول سیاست روسیه نسبت به طالبانعاشق الله رحیمیکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۰/۰۴/۲۷
عوامل موثر بر تحول روابط جمهوری اسلامی ایران و طالبان (۲۰۲۰-۱۹۹۶)شهنواز فروتنکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۰/۰۶/۰۳
عوامل موثر بر فعال شدن داعش در افغانستان و آسیای مرکزیعبدالواسع شارقکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۰/۰۶/۰۸
جایگاه نگاه به شرق در سیاست خارجی افغانستان پساطالباننعمت الله خطیبیکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۰/۰۶/۱۲
بازنمایی مقوله‌ سیاست خارجی در شعارهای انقلاب اسلامیمحمدرضا نوری کادیجانیکارشناسی ارشدخلیلی۱۴۰۰/۰۶/۱۴
بررسی زمینه‌های توافق واختلاف آمریکا و روسیه در مبارزه با تروریسم در افغانستان (2011-2001)صفی الله مجروحکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۰/۰۶/۲۴
بررسی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه‌ی شاخص‌ توسعه‌ی انسانی -HDI- زنان در افغانستان -2001-2020-راضیه خدادادیکارشناسی ارشدخلیلی۱۴۰۰/۰۶/۲۸
بررسی موانع شکل گیری دولت توسعه گرا در افغانستان(2001-20209)امیه سروریارکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
نقش قطر در تبدیل گروه طالبان به کنشگر مشروعمرتضی محسنیکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بررسی نقش رودخانه های مرزی در همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان با همسایگاناحمد شعیب ساحلکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسى مقایسه‌اى مواضع امنیتى – سیاسى کشورهاى عربى در قبال برنامه هسته‌ای ایران بین سال‌هاى 1990-2020 (مورد: عربستان و عراق)حیدر مالک نظام المرزوککارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی مفهوم مشروطه در آثار و اندیشه محمود طرزی 1244-1312خدیجه نجفیکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تحول ارزش‌های ایدئولوژیک و ‌سیاست‌های آموزشی در حکومت عراق (1918 - 2018)مصعب محمد عبدالنبی التمیمیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۰/۰۶/۳۱
زمینه‌های همگرایی و واگرایی در روابط خارجی افغانستان با همسایگانامید هیوادکارشناسی ارشدخلیلی۱۴۰۰/۰۷/۰۳
نقش ایده‌ها و اندیشۀ سیاسی آیت‌الله سیستانی در مسئله دولت – ملت‌سازی در عراق بعد از سال 2003عبدالله سلمان حسانی السرایکارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۰/۰۷/۰۳
مقایسۀ سیاست خارجی افغانستان نسبت به همسایگان در دوره‌های کرزی و اشرف‌غنیمحب الله محمدیکارشناسی ارشدخلیلی۱۴۰۰/۰۷/۰۴
پیامد های انتقال مرکزیت مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا، از افغانستان به عراق و سوریه و تاثیر آن بر امنیت افغانستان بین سالهای 2001 الی 2020فرهاد الکوزیکارشناسی ارشدنجف زاده۱۴۰۰/۰۷/۱۱
نقش هندوستان در سیاست ایالات‌متحده آمریکا برای مهار چین در آسیا _ پاسیفیک (2016-2000)بهنام بنامکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۰/۰۷/۱۱
«بررسی دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای درباره نظریّه منازعة تمدّن‌ها»احمد عبدالحسینیکارشناسی ارشدتقوی۱۴۰۰/۰۷/۱۲
بررسی تأثیرخویشاوندی اعضای شوراهای اسلامی روستا ودهیارها برکارایی دهیاریها؛ مطالعه موردی شهرستان فیروزهمریم ربانیکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۰/۰۷/۲۰
مقایسه‌ی سیاست خارجی هند و چین در قبال افغانستان: 2014-2020محمد طارق عظیمیکارشناسی ارشدخلیلی۱۴۰۰/۰۷/۲۴
بررسی زمینه‌های گسترش فمنیسم در افغانستان پس از طالبانمعروف ایوبیکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۰/۰۷/۲۵
پیامدهای وابستگی متقابل اقتصادی بر روابط ایران و عراق بین سال های 2019 -2003معصومه خلیقکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تأثیر نظام معنایی بر جامعه پذیری بین المللی و کشورداری اقتصادی ایران (1357-1400)ناصر یوسف زهیدکتری(PhD)سینائی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
بررسی تحول نهادهای سیاست گذاری خارجی در افغانستان پس ازطالبانسیدجواد هاشمیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی فرایند انطباق هویت در شکل‌گیری ایران معاصر (رابطه غیر غربی و مَنِ نامتناهی در سه وهله تاریخی مشروطه، پهلوی و انقلاب اسلامی)رضا سرحدی قهریدکتری(PhD)نجف زاده۱۴۰۰/۰۸/۱۲
فراتحلیل موانع توسعه‌یافتگی در ایران معاصر (از قاجاریه تا جمهوری اسلامی)احمد مختاریکارشناسی ارشداطهری۱۴۰۰/۰۹/۱۶
مطالعه ی مقایسه ای جنبش مشروطه ایران وجنبش مشروطه ژاپنرضا طهماسبیکارشناسی ارشداطهری۱۴۰۰/۱۱/۰۱
بررسی عوامل حضور گروه‌های‌ افراطی‌ و رادیکال آسیای میانه در افغانستانمهدی رسولیکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۰/۱۱/۱۰
بررسی قدرت نرم امریکا در افغانستان (2017-2009)محمدرفیع عطاییکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۰/۱۱/۱۹
مدرنیزاسیون و سیاست های توسعه شهری مشهد در دوران پس از انقلاب اسلامی ایرانمحمد باقریدکتری(PhD)نجف زاده۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بررسی دیدگاه نخبگان هرات در مورد حمله شوروی و آمریکا به افغانستانعبدالخالق ظریفیکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۰/۱۱/۲۷
نقش الزامات همسایگی در روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستاناحمدشاه یارزادهکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۰/۱۲/۱۶
ساختارصلح اسلامی وجهان وطن گرائی در اندیشۀ اهل سنت از منظر فقه حنفیسید محمد یلانیکارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
نقش اتاق‌های فکر در شکل‌گیری سیاست خارجی اوباما و ترامپ در قبال ایرانسیداحمد باوندی ثانیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مقایسۀ دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی افغانستان در دوره‌های حامد کرزی و اشرف غنیوحید آرمانکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۰/۱۲/۲۸
نقش ایالات متحده آمریکا در توانمندسازی زنان در افغانستان پس از یازدهم سپتامبرمحمد یوسف نیکزادکارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۱/۰۲/۰۴
بررسی رابطه ی نخبگان حاکم با نخبگان قومی در فرایند نوسازی سیاسی ایران در دوره ی پهلوی اولزهرا محمودیکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۱/۰۲/۲۸
بررسی مولفه تریاک در مناسبات ایران و افغانستانعصمت الله یوسفیکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۱/۰۴/۱۴
خروج نیروهای نظامی آمریکایی و سناریوهای آینده نظام سیاسی افغانستانداود اضطرابیکارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۱/۰۶/۰۶
مشارکت اقتصادی افغانستان پاکستان و ازبکستان و تأثیر آن بر امنیت ملی افغانستانعزیز احمد احمدیکارشناسی ارشداطهری۱۴۰۱/۰۶/۰۶
بررسی نقش ژاپن درصلح سازی در افغانستان از ۲۰۰۱تا ۲۰۲۱فاطمه ناصریکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۱/۰۶/۲۸
تلقی دوگانه دموکراتیک-بنیادگرا از افغانستان در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ و تأثیر آن بر منزلت این کشور در جامعه جهانیلایقه مرویکارشناسی ارشدنجف زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۹
نقش خط لوله نورد استریم در روابط سیاسی و امنیتی روسیه و اتحادیه اروپاهمایون رحمانیکارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
تحول سیاست اتحادیه اروپا در توانمندسازی زنان افغانستان(۲۰۰۱_۲۰۲۰)آنیه حسینیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۱/۰۶/۳۰
مفهوم سنت در آرای طباطبایی و دوستدارعبدالجلیل رضائیکارشناسی ارشداطهری۱۴۰۱/۰۶/۳۰
جایگاه افغانستان در سیاست خارجی ترکیه در قبال آسیای مرکزیفرهاد سلامکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقش روسیه در مدیریت منازعه قره باغ 2020 - 1990فریبا حیدریکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی پیامدهای بحران اوکراین بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا (2014- 2022)سید محمد فرزامکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۱/۰۷/۱۱
چراییِ دو نوع رویارویی با بیگانه قاجاریه‌ی بیگانه‌هَراس و جمهوری اسلامیِ بیگانه‌سِتیزاحسان غفاری مقدمکارشناسی ارشدخلیلی۱۴۰۱/۰۷/۲۵
سیر تحول جایگاه ایران و مفهوم ایرانیت در اندیشه سیاسی علمای شیعه در دوران قاجارنسیبه نوریدکتری(PhD)تقوی۱۴۰۱/۰۸/۱۶
چالش‌های سیاسی-امنیتی منطقه سین کیانگ و تأثیر آن بر راهبرد چین در قبال افغانستانمحمد فاضلکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۱/۰۹/۱۵
بررسی نقش لویه جرگه در فرایند دولت سازی در افغانستان(1741تا2022)محمدرضا صفریکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۱/۱۰/۰۳
تجربه بازسازی جامعه و دولت در رواندا: از نسل‌کشی تا مدارای سیاسیاسراء طالب مهدی العجیلیکارشناسی ارشدنجف زاده۱۴۰۱/۱۰/۰۴
چگونگی بازتولید مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران توسط روحانیت موافق با نظام از سال 1388تا 1400محدثه غلامپورده سرخیکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۱/۱۰/۱۱
بزنگاه های تاریخی و تحول نهادی دولت و نیروهای سیاسی و اجتماعی در ایران (صفویه، مشروطه، پهلوی)سارا اکبریدکتری(PhD)سینائی۱۴۰۱/۱۱/۰۳
آسیب شناسی سیاست‌گذاری سازمان ملل در امور زنان افغانستان از سال 2002-2020 بر اساس روش سیپفاطمه امینیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۱/۱۱/۲۳
نقش عشیره در انتخابات پارلمانی عراق و آثار آن بر عملکرد مجلس نمایندگان (۲۰۰۵ - ۲۰۲۱)سید رضا الغرابیکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
تحلیل اپوزیسیون زنانگی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی دهه‌ی۹۰ :مطالعه‌ی توییترمحبوبه فرخاریکارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
عناصر هویت بخش اندیشۀ سیاسی مکتب هراتمحمدداود عرفاندکتری(PhD)اطهری۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی رقابت منطقه ای هند و چین در افغانستان پس از سال 2001محمد سمیر حبیبیکارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۱/۱۲/۰۱
چالش‌های چرخه سیستمی سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش در جمهوری اسلامی ایرانالهه ولی زادهکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۱/۱۲/۰۲
بررسی سیاست خارجی امریکا در قبال طالبان در مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۰ ترامپ و بایدننقیب الله سیاوشانیکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی پیامدهای رقابت چین و هند در منطقه آسه‌آنمحمد کریمیکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی تحول سیاست خارجی آلمان در قبال افغانستان پس از کنفرانس بن سال ۲۰۰۱جواد محمدیکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی زمینه های گسترش فساد دولتی در افغانستان در دوره های کرزی و غنیمسعود کاروانیکارشناسی ارشدآزاد۱۴۰۱/۱۲/۰۷
بررسی مقایسه ای مدل های بی طرفی در سیاست خارجی ترکمنستان و اتریشحمیرا حمیدیکارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
نقش شبکه های حامی- پیرو در تضعیف بوروکراسی مدرن در افغانستان از سال 2001 تا 2020کرام الدین رشیدیکارشناسی ارشدبیداله خانی۱۴۰۱/۱۲/۰۷
جایگاه نقد قدرت مستقر در سیره ائمه شیعه اثنا عشریمحمد نوری چورتیکارشناسی ارشدمحقر۱۴۰۲/۰۳/۰۲
بررسی تطبیقی راهکارهای ایجاد صلح دز نظریه های واقع گرایی و مکتب انتقادیابوالقاسم نصیری خوزانیکارشناسی ارشداطهری۱۴۰۲/۰۳/۱۰
اندیشه‌ی آستانه‌ی زوال در ایران عصر قاجار (1299-1280)ابوالقاسم شهریاریدکتری(PhD)اطهری۱۴۰۲/۰۴/۰۶
تحول رابطه دولت و اقوام در ایران از منازعه تا همکاری(1397-1357)یونس ایرندگانیدکتری(PhD)سینائی۱۴۰۲/۰۴/۱۳
تحلیل رویکردهای همسایگان افغانستان نسبت به حضور آمریکا از 2002 تا 2022نوید احمدزادهکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۲/۰۴/۲۷
بررسی علل گرایش سیاست خارجی عربستان به سمت چین و پیامدهای منطقه‌ای آنمحمدرضا بهجتکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۲/۰۶/۰۵
منطقه گرایی ترکیه در قفقاز جنوبی و پیامدهای آن بر امنیتی ملی ایرانرسول نعیم نژادکارشناسی ارشدمحروق۱۴۰۲/۰۶/۲۱
نقش آمریکا در رقابت منطقه ای چین و ژاپن (2020-1990)فاطمه نامه جعفریکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۲/۰۶/۲۶
بررسی عوامل موثر در برقراری روابط سیاسی بحرین و اسرائیلاحمد جاوید امیریکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۲/۰۶/۲۷
بررسی زمینه‌های نظری و فرانظری شکل‌گیری روابط بین‌الملل کوانتومی در سده‌ی بیست‌و‌یکم میلادیامین عظیمی زادهکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۲/۰۶/۲۸
ناسیونالیسم متآخر و فروپاشی ذهنیت توسعه در افغانستان2002 تا 2021محمد ابراهیم فروزشدکتری(PhD)نجف زاده۱۴۰۲/۰۶/۲۹
نقش ایالات متحـده آمریکـا در بازسازی افغانستـان پس از 11 سپتـامبــرنورالدین یعقوبیکارشناسی ارشدمحقر۱۴۰۲/۰۷/۰۸
موانع سیاسی اجتماعی عدم تحقق دولت الکترونیک در عراقحیدر حردان کاظم الساعدیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۲/۰۷/۱۰
نقش آموزش عالی در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه بین المللی امام خمینی -ره-صادق طلوعیکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
بررسی مقایسه ای سیاست هند در قبال دو دولت طالبانفاطمه وکیل زادهکارشناسی ارشدمحروق۱۴۰۲/۰۷/۱۲
خروج آمریکا از افغانستان و تاثیر آن بر نظم منطقه ای جنوب آسیاحمیدالله رحمانیکارشناسی ارشدمحروق۱۴۰۲/۰۷/۱۲
دینامیک قدرت و اقتصاد در رژیم های بین المللی؛ مطالعه موردی گروه ویژه اقدام مالی و ایرانسیدصدرالدین سجادیکارشناسی ارشدمحروق۱۴۰۲/۰۷/۱۳
مقایسه دیدگاه لابی های یهود در امریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایرانامید وثوق زادهکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۲/۰۷/۱۳
نابسندگی های جماعت گرایی از منظری پدیدار شناسانه: مطالعه موردی مفهوم عدالتمینا زحمت کشکارشناسی ارشدنجف زاده۱۴۰۲/۰۸/۰۱
فرگشت پیوند زیست قدرت با زیست سیاست در ایران معاصر -از جنبش مشروطه تا انقلاب اسلامی-سیدمرتضی حافظی بفراجرددکتری(PhD)نجف زاده۱۴۰۲/۰۸/۰۶
بررسی ظهور و بروز اسلام سیاسی در اسناد دوره پهلوی (۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷)حامد حق پناهکارشناسی ارشدنجف زاده۱۴۰۲/۰۸/۲۲
مقایسه نقش و تأثیر نظام باورهای محمدرضا پهلوی و آیت‌الله خمینی در سیاست خارجی ایرانعلی قدسیکارشناسی ارشدسینائی۱۴۰۲/۰۸/۲۳
مقایسه سیاست خارجی دولت ترامپ و بایدن در قبال بحران سوریه /ذکرالله ذکیکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۲/۰۹/۲۷
بررسی چگونگی نوسازی ساختار سیاسی در افغانستان با تمرکز بر مقایسه و بررسی نظریات نخبگان سیاسی حال حاضر افغانستان(۲۰۰۱- ۲۰۲۱)محمد پیمان احمدیکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۲/۱۰/۱۱
تاثیر جابجایی دولت ها بر سیاست های مسکن در ایرانعلی روشن علیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۲/۱۰/۱۶
بررسی عوامل ضعف شاخص های توسعه انسانی در شهرستان کهنوجبهروز وزیری پناهکارشناسی ارشدمنشادی۱۴۰۲/۱۰/۱۷
استعاره‌‌های مفهومی سیاست و اخلاق سیاسی در ایلیاد و اودیسه هومرسیدهاشم منیریدکتری(PhD)اطهری۱۴۰۲/۱۱/۲۳
بازخوانیِ فلسفۀ سیاسی افلاطون با بهره‌گیری از نظریۀ استعارۀ مفهومی مطالعۀ موردی(پولی‌ته‌ئیا وقوانین)سیدایمان رضویدکتری(PhD)اطهری۱۴۰۲/۱۱/۲۸
بررسی مقایسه‏ ای نسبتِ «رابطۀ‏ دولت و جامعه» با «توسعه» در ایران و افغانستان 1357- 1298 (1979- 1919)جواد جمالیدکتری(PhD)سینائی۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تحلیل مفهوم "دولت مشروطه" از منظر علمای عصر مشروطهمهدی قرائی مروستیکارشناسی ارشداطهری۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سیاست خارجی کشورهای نوردیک در قبال افغانستان (مطالعه موردی نروژ، سوئد و دانمارک)علی احمد حفیظیکارشناسی ارشداسلامی شعبجره۱۴۰۲/۱۱/۳۰
نقش اسرائیل در دکترین های آمریکا در خاورمیانه پس از یازده سپتامبررکسانا ذاکرکارشناسی ارشدفاطمی نژاد۱۴۰۲/۱۲/۲۰

Image

اداره دانشجویان بین الملل

461479

تقویم آموزشی

124507

کلینیک حقوقی

Capture

نشریه های علمی